phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Angeläget med balans mellan skogens många värden

Angeläget med balans mellan skogens många värden

Skogen spelar många viktiga roller. Balans och konstruktiva lösningar som gör att dessa roller kan förenas är något Södra jobbar aktivt med. Att ha både välväxande skogar och livskraftiga viltstammar är ett exempel som engagerar många medlemmar.
Älg. Jakthund. Hund.

Skogen spelar många viktiga roller. Balans och konstruktiva lösningar som gör att dessa roller kan förenas är något Södra jobbar aktivt med. Att ha både välväxande skogar och livskraftiga viltstammar är ett exempel som engagerar många medlemmar.

Viltet är en resurs och en del av skogsgården som betyder mycket för många. Just nu pågår arbete med en gedigen översyn av viltfrågorna i Södra.

– Baserat på utveckling av skogstillstånd och viltpopulationer, klimatförändringar, ny kunskap och forskning behöver vi göra en översyn då och då. För att vår rådgivning till medlemmarna och samverkan med andra aktörer ska bidra till att vi har en välfungerande balans i skogen, är det viktigt att vi även reflekterar över vad som gjorts och vad vi kan göra bättre framåt, säger Johan Frisk, chef för Södras viltförvaltning.

De satsningar som Södra gjort de ¬senaste åren kring projekt Kraftsamling tall, ståndortsanpassning och annan rådgivning kommer att fortsätta. Pågående översyn gäller bland annat utveckling av vissa delar så som flerartsförvaltning och kunskap om hur skogsskötseln påverkar tillgången på viltfoder. I grunden ligger Södras syn om balans av skogens många värden vilket innebär att vi ska kunna ha produktiva skogar som ger stor klimatnytta, biologisk mångfald och samtidigt viltstammar av god kvalitet. 

Jobba från flera håll

– Det finns inte en speciell universallösning för att främja viltfodertillgången, vi måste jobba från flera håll. Skötselåtgärder och ståndortsanpassat skogsbruk som ger variation av tall, löv och miljöer där bärris kan utvecklas är en del, att reglera antalet klövvilt så att den totala mängden djur som ska dela på foderresursen, är en annan. Vid högt betestryck kan man även behöva minska riskerna för skador genom att viltbehandla plantor ett till två år, säger Johan. 

Har man fått betesskador på sin skog kanske man känner sig tveksam till att sätta tall, hur ska man tänka där?

– Jag har full förståelse för tveksamheten om man drabbats. Egentligen har vi dock inte mycket val, det handlar om att värdera riskerna och hantera dem på bästa sätt. Om betestrycket är högt och man föryngrar med tall tar man en risk men om det samtidigt är mark som är väl anpassad för tall och man väljer gran så tar man antagligen en ännu större risk, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Det är därför det är så viktigt att vi hela tiden pratar om helheten i viltfrågor, där reglering av viltstammarna är en faktor också. Annars blir det inte bra för vare sig skogen eller viltet i slutänden, förklarar Johan.

Helheten viktig

I diskussionerna om vilt är ofta älgen det djur som uppmärksammas mest. Sveriges älgstam har minskat en del, men är enligt Skogforsk alltjämt världens tätaste. På senare tid har oro kring älgstammens utveckling i storlek och välmående diskuterats. Södra har ingen uppfattning om hur många älgar, rådjur, vildsvin och hjortar det ska finnas utan det är helheten och en fungerande balans mellan det hållbara skogsbruket, livskraftigt vilt och en mångfald i skogen som är viktig. Likaså att det beslutade system Sverige har idag med förvaltningsplaner och skötselplaner med mål för älgstammen och avskjutning efterlevs. Älgstammen har planenligt minskats på senare år men enligt den så kallade älgobsen ökar den nu igen i samtliga län i Götaland och antalet älgar är nu som åren före stormen Gudrun ungefär.

– Tittar vi på älgen specifikt så är den inte hotad som art, däremot är vi bekymrade över att älgarnas vitalitet och välmående verkar försämras. Det vilt som finns ska må bra så här finns ett arbete att göra. En aspekt är att övrigt klövvilt har ökat markant de senaste 15-20 åren, vilket minskat älgarnas livsutrymme. Reglering av det övriga klövviltet är därför mycket betydelsefull tillsammans med ansvarsfullt skogsbruk, säger Johan. 

Aktiv roll

Många av Södras medlemmar är både markägare och jägare och vill ta del av alla skogens nyttor. Som medlemsorganisation har Södra en viktig roll att ta då vi har engagemang, kunskap och kopplingar till hela kedjan av viltfrågan med skog, mångfald och jakt.

Den gedigna översyn som nu görs, involverar därför många personer inom såväl kooperationen med styrelse och förvaltningsråd som ledning och experter inom den operativa verksamheten.

– Södra vill ta en aktiv roll och bidra med kunskap, information och nya initiativ. Vi vill föra ett konstruktivt samtal och dialog med både myndigheter, jägare och andra skogliga aktörer. Vi måste hjälpas åt, den här frågan är helt beroende av samverkan, avslutar Johan.

Arbetet med översynen kommer fortgå under vintern och blir ett ämne att läsa mer om i kommande Södrakontakt.

Läs mer:

Myndigheter föreslår åtgärder för ökad balans mellan skog och klövvilt

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.