phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras arbete för att säkra framtidens råvara

Södras arbete för att säkra framtidens råvara

Grantimmer från Södra

Att kunna förse Södras industrier med skogsråvara är en förutsättning för föreningens framtid. När skogsbruket förändras och konkurrensen om skogsråvaran hårdnar krävs det att Södra arbetar på rätt sätt för att säkra tillgången. En ny råvarustrategi ska ge vägledning i arbetet.

En projektgrupp har under första halvåret 2023 arbetat med att ta fram en råvarustrategi som blickar över de kommande tio åren. Strategin innehåller en nulägesanalys och beskriver fem utmaningar som Södra står inför samt åtgärdsförslag för att hantera dessa. 

– Skogsbranschen är i en helt ny situation med en eventuellt långvarig brist på virke och det behöver Södra rusta för. Råvarustrategin kan användas som underlag för investeringsbeslut och presenterar förslag på punkter vi behöver arbeta med för att klara av de utmaningar vi står inför, säger Philip Persson, affärsansvarig på Södra Skog och projektmedlem.

De områden som identifierats i strategin handlar bland annat om att det tidigare funnits stor outnyttjad avverkningspotential, men att skogen nu kommit till en tillväxtplatå där vi inte har en skogstillväxt i den takt som industrierna efterfrågar. Marknaden för virket har också förändrats från att vara mer av en sydsvensk virkesmarknad med få stora aktörer till att många mindre aktörer letar råvara på en nordeuropeisk virkesmarknad.

– Alla delar av trädet har fått en ökad efterfrågan vilket har lett till sortimentsförskjutningar och ett kraftigt ökat värde på sortiment som tidigare hade ett betydligt lägre värde, särskilt sedan krigets start i Ukraina. Dessutom kommer det hela tiden nya innovativa användningsområden för skoglig råvara. Det gör att konkurrensen om all råvara från skogen blir ännu större, berättar Philip.

Framtidens medlemserbjudande

Den ökande konkurrensen kräver en god relation med skogsägarna och i Södras råvarustrategi ligger stort fokus på att utveckla medlemserbjudandet.

– Genom att utveckla och erbjuda produkter och tjänster som möter medlemmarnas behov på en mer individanpassad nivå, nu och i framtiden, hoppas vi dels kunna attrahera nya medlemmar, dels hjälpa skogsägarna att anpassa sin skogsvård, till exempel genom att plantera rätt trädslag på rätt plats, för att på sikt öka råvarutillgången, säger Markus Springfeldt, områdeschef och projektmedlem. 

Råvarubristen kommer sannolikt kräva förändringar även i affärsmodellen gentemot medlemmen och är en balansgång mellan enskild affär och Södras kooperativa principer. Vi kommer även se över vår affärsmodell och utveckla den för att möta behovet från medlemmar och industri. 

– En av Södras största styrkor är att vi finns med genom hela råvarukedjan från medlemmarnas skogar till Södras industrier. Det borde ge oss bra möjligheter att trygga råvaran till rätt industri som i slutändan skapar de produkter och tjänster som efterfrågas av slutkunden. Vi behöver också inta en mer proaktiv position i råvaruanskaffningen, säger Philip. 

Råvarustrategin sträcker sig fram till 2035, men saker händer hela tiden i vår omvärld som påverkar råvarumarknaden. Det kan vara allt ifrån krig i vårt närområde till extremväder eller förändrade räntelägen. Därför kommer strategin att revideras vartannat år så att den hela tiden är aktuell och anpassad efter de rådande förutsättningarna på råvarumarknaden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.