phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Björkplantor mår bra av markberedning

Björkplantor mår bra av markberedning

Trees For Me, projektet Plantproduktion och föryngring av björk.

Markberedning påverkar även björkplantor positivt. Det visar de första resultaten i en omfattande studie om hur vi i framtiden kan odla björk på ett framgångsrikt sätt. – Vi ser att björkplantor har en förmåga att återhämta sig efter torka och björkplantor på markberedda ytor överlevde i högre utsträckning än plantor på ytor som inte var markberedd, berättar Kinga Stolarek, doktorand inom projektet Plantproduktion och föryngring av björk som inleddes i våras.

Trees For Me, projektet Plantproduktion och föryngring av björk.
Kinga Stolarek mäter stambasdiametern på en björkplanta på Asa Försökspark.

De beslut som fattas i föryngringsfasen har stor betydelse för framtidens skogar. En framgångsrik föryngring är alltså en nyckelfaktor vid odling av skog för produktion av biomassa. Vi har idag god kunskap om föryngring av gran och tall, men för att kunna anpassa oss till framtida miljö- och klimatförändringar behöver vi täppa till våra kunskapsluckor när det gäller björken. I ett av delprojekten inom Trees For Me lär man sig nu mer om odling av björk, vilka faktorer som påverkar framgångsrik plantproduktion och plantetablering, och hur olika skötselmetoder kan öka tillväxten och överlevnaden för planterade plantor.

En del i projektet Plantproduktion och föryngring av björk handlar om att öka förståelsen för hur nyplanterade björkplantor reagerar på och påverkas av olika faktorer, såsom plantstorlek, ålder på hygget, markberedningsmetod, planteringstidpunkt, gödsling och väder, och hur olika typer av stress som de utsetts för kan minskas genom att tillämpa lämpliga skötselåtgärder. 

Fältförsök i Södras område

För att öka kunskaperna inom dessa områden pågår sedan i våras fältförsök på fyra platser i landet, inom Södras område på Asa Försökspark och på Tönnersjöheden. På hyggen efter föryngringsavverkningar som gjordes förra vintern har nu de första plantorna i försöket kommit i mar-ken. Motsvarande planteringsförsök kommer sedan att läggas ut under de kommande tre säsong-erna för att se hur plantorna påverkas av hur lång tid det gått sedan avverkningen och hur olika väderförhållanden olika säsonger inverkar. 

Doktorand Kinga Stolarek berättar om försöken:

– På fastigheterna i Södras område satte vi vid tre tidpunkter, i maj, juni och augusti/september, två olika storlekar av täckrotsplantor av björk. Plantorna har satts på platser som markberetts med harvning eller inversmetoden och på platser där ingen markberedning gjorts. Några av plantorna har gödslats, säger hon.

Vid flera tillfällen under säsongen har Kinga varit ute på hyggena för att mäta plantornas tillväxt och notera eventuella skador. Tre månader efter vårplanteringen konstaterade hon att en del plantor hade dött av torka och att vissa angrepp av skadeinsekter förekom. 

– Det varma och torra vädret i början av sommaren ledde till att en del av plantorna som sattes i maj dog. Vi såg också att löven på en del plantor var angripna av vivlar och att barken på vissa plantor hade angripits av snytbagge. Men vi konkonstaterade att dessa skador inte var särskilt allvarliga eller omfattande. Vi såg inga plantor med betesskador, säger hon. 

Även om försöket med björkplantorna nyss har startat så kan man redan nu dra en viktig första slutsats: markberedning påverkar björkplantorna positivt. 

God förmåga att återhämta sig

– Generellt sett var plantöverlevnaden på platser som markberetts högre än på platser utan markberedning. Vi ser också att björkplantor verkar ha förmåga att återhämta sig och börja växa igen efter torka och insektsangrepp. Hur markberedning påverkar återväxten har vi dock inte analyserat, berättar Kinga Stolarek.

Idag är produktionen av björkplantor dyr och volymerna små. Kostnaden för plantproduktionen påverkas av frökvalitet, produktionssystem, sjukdomsbekämpning samt storlek på plantor och behållare. Inom projektet Plantproduktion och föryngring av björk tittar man därför även på nya och bättre produktionskoncept för att sänka kostnaderna och avsevärt öka produktionen. Även hur en mer mekaniserad och effektivare kedja skulle minska planteringskostnaderna ingår i projektet.

Henrik Holmberg, skogsskötselchef på Södra, kommenterar:

– Vi ser ett ökat intresse hos medlemmarna för att odla löv, och framför allt björk, och det finns mycket som vi behöver lära oss mer om kopplat till skötsel och föryngring av björk. Därför är det arbete som nu sker inom Trees For Me mycket värdefullt. Från Södra är vi engagerade i många delar inom projektet. 

– Historiskt sett så har vi arbetat mycket med självföryngrad björk, men förädlingen av björk har kommit långt och vi har idag ett plantmaterial med betydligt bättre kvalitet och produktion än det naturligt föryngrade materialet. 

– Att aktivt föryngra med björk blir allt intressantare, men det kommer också med stora utmaningar i allt från fröförsörjning och plantodling till föryngringsmetodik, säger han. 

Fakta om Trees For Me

Trees For Me är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram och kompetenscentrum med syfte att främja forskning om snabbväxande lövträd, bland annat björk, för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. 

Forskningen bedrivs inom fem områden: förädling, skogsskötsel, material och energi, samhälls-påverkan samt miljöpåverkan. Projektet finansieras till stor del av Energimyndigheten och fors-kare och doktorander är baserade vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Luleå tekniska högskola, Uppsala universitet och Skogforsk. En stor bredd av organisationer och företag deltar, bland andra Södra. 

Läs mer om Trees For Me

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.