phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Naturvårdssatsning ger resultat

Naturvårdssatsning ger resultat

Extern revision av certifierade fastigheter

I den senaste revisonen av certifierade fastigheter syns de positiva resultaten av Södras satsning på naturvårdsutbildningar för inspektorer och entreprenörer. Samtidigt visar den att det förekommer brister på ett antal certifierade fastigheter, många gånger kopplade till skogsbruksåtgärder utförda av andra aktörer än Södra. – Nu behöver vi ta nästa steg i kunskapen om vad det innebär att vara certifierad skogsägare, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra.

Det är inom Södras gruppcertifikat för skogsbrukscertifieringen enligt PEFC (PEFC/ 05-22-11) och FSC® (FSC-C014930) som medlemmarna kan ha sin skog certifierad. Certifieringen innebär att skogsägaren åtar sig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med kraven i respektive skogsbruksstandard. Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande för och en signal till marknaden och samhället om ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk där hänsyn tas till miljö, ekonomi och sociala frågor.

Skogsbrukscertifieringarnas trovärdighet upprätthålls genom årliga interna och externa revisioner. Då säkerställs att reglerna efterlevs och ständiga förbättringar uppmuntras. Både Södras egen personal, interna rutiner och certifierade medlemmar ingår i revisionen. Efter ett slumpmässigt urval besöks ett antal certifierade medlemmar och fastigheter av en intern eller extern revisor. Den interna skogsrevisionen pågår under större delen av året och totalt besöks cirka 150 medlemmar per år. Den externa revisionen genomförs under våren, normalt under en månads tid, och då besöks ett 80-tal certifierade medlemsfastigheter av certifieringsorganet DNV.

Södra i framkant 

Sammanställningen av den senaste revisionen är nu klar och den visar att en majoritet av de certifierade medlemmarna sköter sina skogar på ett ansvarsfullt sätt utan anmärkningar. Magnus Stamblock berättar att DNV ser positivt på de insatser som Södra har gjort under senare år för att komma till rätta med ett antal avvikelser.

– De ser att vi genom vår förstärkta miljöorganisation med särskilda miljöledare och miljökoordinatorer, och våra omfattande naturvårdsutbildningar för inspektorer och entreprenörer, har höjt oss rejält i vårt miljö- och naturvårdsarbete. Andra riktade insatserna har bland annat lett till att vi nu har tillräckligt med lämnade grova toppar efter föryngringsavverkning och att vi blivit bättre på att göra naturvärdesbedömningar där detta krävs. Vi ligger därmed i framkant när det gäller miljöhänsynen i skogsbruket i Götaland, säger han.

Enligt Magnus Stamblock uppskattar DNV:s revisorer att komma till Södra.

– De anser att både medlemmar och anställda är väl förberedda, har god kontroll samt ordning och reda, och att diskussionerna under revisionen är öppna och bra. 

Brister när externa aktörer anlitas

Inom ett par områden har dock brister noterats vid de senaste revisionerna. Bland annat är en hel del avvikelser kopplade till när externa aktörer anlitas för att utföra skogsbruksåtgärder.

Om du som certifierad skogsägare anlitar någon utanför Södra att genomföra skogliga åtgärder är du skyldig att teckna ett skriftligt avtal med den externa parten. Samtidigt som du gör det övergår också ansvaret för att certifieringskraven följs från Södra som certifikatsägare till dig som medlem. 

– Inom det här området har det tyvärr brustit under flera år. DNV ser allvarligt på att vi trots flera år av avvikelser och efterföljande åtgärder inte kommit till rätta med problemet, säger Magnus Stamblock.

Andra avvikelser i den senaste revisionen handlar bland annat om att man vid röjning inte har skapat kantzoner mot intilliggande miljöer och inte främjat lövet på ett strukturerat sätt. Dessutom noteras att åtgärder gjorda i skogsägarens egen regi många gånger inte lever upp till certifieringskraven, exempelvis felaktigheter när andra aktörer har gjort åtgärder, självverksamma med brister i certifieringsregler samt brister i administrationen i form av att man inte har aktuell grön skogsbruksplan.  

Åtgärder framåt

En sammantagen bedömning av den interna och den externa revisionen görs nu och den anger riktningen för vilka åtgärder som behöver vidtas framåt, berättar Magnus Stamblock.

– Nu närmast kommer vi att informera de medlemmar som har fått någon form av avvikelse och därefter kommer varje enskild avvikelse att hanteras för att sedan kunna släckas.

Inom gruppadministrationen kommer man också att titta på vilka mer övergripande åtgärder som behöver vidtas.

– När det gäller det förebyggande arbetet som syftar till att avvikelser inte ska uppkomma, eller upprepas, märker vi att vi inte alltid lyckas. I exemplet med de återkommande avvikelserna kring skriftliga avtal med externa aktörer har vi vid flera tillfällen informerat om vad som gäller. Men eftersom det inte tycks hjälpa måste vi nu ta till kraftigare åtgärder. 

– Det är viktigt att förstå att man som certifierad skogsägare under Södras paraply måste följa certifieringskraven för att vi ska kunna ha kvar vårt gemensamma gruppcertifikat. Det är tydligt att kunskapsnivån hos flera av de certifierade medlemmarna behöver höjas, säger Magnus Stamblock.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.