phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra bygger upp kompetensen inom hyggesfritt skogsbruk

Södra bygger upp kompetensen inom hyggesfritt skogsbruk

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

Södra tar nu nästa steg när det gäller hyggesfria skogsbruksmetoder och utbildar fältpersonalen. – Vår målsättning är att möta medlemmarnas behov av skoglig rådgivning och vi bygger nu upp vår kompetens inom hyggesfritt skogsbruk. Ambitionen är att vi ska vara kompetenta rådgivare och leverera tjänster av god kvalitet även inom detta område, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef i Södra.

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022
Magnus Petersson, skogsbrukschef i Södra.

Trakthyggesbruk är det skogsskötselsystem som Södra generellt rekommenderar i produktionsskog. Det innebär att man sköter skogen genom plantering, röjning, gallring och föryngringsavverkning i ett cykliskt förlopp. Vid trakthyggesbruk har skogen i ett bestånd ungefär samma ålder.

– I Södra har vi arbetat länge med trakthyggesbruk. Skötselsystemet bygger på vetenskapliga metoder och stor kunskap hos skogsägare, medarbetare och entreprenörer och det är en metod som fungerar väl och som vi känner oss trygga i. Trakthyggesbruk är den metod som vi bedriver ett framgångsrikt skogsbruk med, säger Magnus Petersson. 

Omvärlden påverkar

Under senare år har diskussionen om hyggesfria skogsbruksmetoder ökat i omfattning och intensitet. Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för olika metoder som innebär:

a. selektiv skörd av träd med ett lämpligt intervall och uttag som gör att virkesförrådet aldrig får understiga en viss volym

b. avverkning av mindre områden vilket skapar luckor där föryngringen kommer spontant

c. tät skärmställning som avvecklas successivt under lång tid samtidigt som underbeståndet växer upp.

Ofta används metoderna för att skapa eller bibehålla estetiska värden, upplevelsevärden eller gynna vissa typer av biologisk mångfald. Vid naturvårdande skötsel tillämpas till exempel sedan länge hyggesfria metoder för att gynna den biologiska mångfalden. 

– Hyggesfria skogsbruksmetoder måste anpassas efter hur skogen ser ut nu, vilket trädslag som ska gynnas och hur skogsägaren vill att skogen ska se ut och växa i framtiden, säger Magnus Petersson.  

Inom EU arbetar man med en skogsstrategi som förespråkar hyggesfria metoder och i den svenska debatten har vår skogsbruksmodell vid flera tillfällen granskats på ett mer kritiskt sätt. Samtidigt börjar allt fler medlemmar i Södra ställa frågor om hur de på sina fastigheter kan tilllämpa hyggesfria metoder i liten skala.

– Det finns medlemmar som är nyfikna på olika brukningsformer och vi vill därför möta dem som vill diskutera hyggesfria metoder med oss. Och det är naturligt att de vänder sig till oss och förväntar sig en rådgivning av hög kvalitet, säger Magnus Petersson.

Kompetensen byggs upp

För att möta det ökade intresset började Södra för flera år sedan bygga upp kompetensen inom hyggesfria skogsbruksmetoder i en mindre grupp av regionala och centrala befattningar. Hur ekonomi, biologisk mångfald och virkesproduktion påverkas är bara några av de frågeställningar som behöver redas ut. Södra deltar därför i ett vetenskapligt försök i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, där olika skogsskötselsystem jämförs på den egna fastigheten i Fågelfors. 

Nu är det dags för Södra att ta nästa steg och under det närmsta året kommer olika aktiviteter genomföras för att öka kunskapen inom hyggesfria skogsbruksmetoder.

Södra målsättning är att möta medlemmarna med rådgivning som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskare från SLU och Linnéuniversitetet, anlitas därför för att bygga upp ett nätverk av lämpliga försöksområden runt om i Götaland som kan användas för utbildningar och olika möten. 

– Det finns tyvärr få exempel på långvariga, systematiskt genomförda avverkningar där olika metoder kan jämföras, vilket gör att osäkerheten behöver vägas in i rådgivningen, säger Magnus Petersson. 

– Vår ambition är att bli duktiga på hyggesfritt och kunna leverera tjänster av god kvalitet även inom detta område. Det ger oss också möjligheter att möta det omgivande samhället med vår syn på olika skogsskötselsystems för-och nackdelar, säger Magnus Petersson. 

Men det är också viktigt att i rådgivningen vara tydlig med när Södra anser att hyggesfria metoder är olämpliga, menar han.

– Det finns några kriterier som bör uppfyllas för att man ska lyckas med hyggesfria metoder. Vi måste också vara tydliga med vilka risker metoderna medför, vilka trädslag som gynnas respektive missgynnas och att tillväxten i de flesta fall minskar medan avverkningskostnaden ökar. En annan viktig fråga är hur den biologiska mångfalden påverkas och vilka hänsyn som krävs när hyggesfria metoder används.

Utbildning pågår

I arbetet med att höja kompetensen inom hyggesfria metoder pågår nu utbildning för Södras fältpersonal. Första steget i utbildningen har varit webbaserad och under fältsäsongen 2023 kommer även heldagsövningar ute i fält att genomföras.

Utbildningen för fältpersonalen innehåller bland annat besök på skogliga försök som är väldokumenterade och genomgång av forskningsrapporter där jämförelser görs mellan trakthyggesbruk och hyggesfria metoder avseende bland annat tillväxt, ekonomi, biologisk mångfald och skaderisker. Även goda exempel hos några Södramedlemmar kommer att ingå i utbildningen. 

Verksamhetsområdena kan även behöva utbilda några entreprenörer, men den lokala efterfrågan får styra när och i vilken omfattning det behövs. Under våren kommer också digitala websändningar att genomföras för intresserade medlemmar. 

Mer information

Information om hyggesfritt skogsbruk hittar du här på webben. Där finns länkar till mer information i broschyrer och faktablad:

Hyggesfritt skogsbruk

Ta del av webbsändning om hyggesfria skötselmetoder här på webben:

Webbsändning - hyggesfria skötselmetoder

Ett avsnitt i podcasten Södragården handlar om hyggesfritt skogsbruk – lyssna på det här på webben:

Podcasten Södragården 

På skogskunskap.se hittar du också information om hyggesfria skogsbruksmetoder. Sök på ”hyggesfritt”:

skogskunskap.se

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.