phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras näringspolitiska arbete gör skillnad

Södras näringspolitiska arbete gör skillnad

Svartmes

Tack vare ett snabbfotat agerande och ett fokuserat arbete av Södra är inte längre alla vilda fåglar skyddade på individnivå, och både skogsägare och industri kan andas ut. – Det här visar på styrkan i vår förening och är ett exempel på att vi tillsammans kan göra skillnad, säger Marcus Svensson, ansvarig för Södras näringspolitiska arbete.

Marcus Svensson chef näringspolitiska enheten Södra
Marcus Svensson, ansvarig för Södras näringspolitiska arbete.

I februari i år meddelande Skogsstyrelsen att ”skogsägare kommer att behöva ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder.” Myndigheten aviserade en rad förändringar, bland annat att alla vilda fåglar, oavsett om de är hotade eller inte, ska skyddas på individnivå. Den nya tillämpningen innebar hårdare regler för artskydd än vad EU kräver.

Allvarliga konsekvenser

Skogsstyrelsens tolkning av Artskyddsförordningen förändrade i ett slag den svenska skogsbruksmodellen och därmed förutsättningarna för medlemmarna i Södra att bedriva normal skoglig skötsel, inklusive avverkning. ”Förändringarna kommer kräva omfattande inventeringar och undersökningar, vilket innebär höga kostnader och en stor administrativ börda utan att det gynnar arterna eller biologisk mångfald”, sa Södras dåvarande ordförande Lena Ek i en kommentar.

– Vi insåg direkt att detta var ett besked med mycket allvarliga konsekvenser, säger Marcus Svensson. 

– Beslutet var inte bara ett angrepp på familjeskogsbrukens möjlighet att bedriva ett skogsbruk utifrån frihet under ansvar. Samhället i stort skulle drabbas när samhällsviktiga produkter inte skulle komma ut på marknaden för att försörjningen av skogsråvara till industrierna tvingades avbrytas.

Intensivt arbete

De ordinarie arbetsuppgifterna för Marcus Svensson och flera av hans kollegor i Södra sattes på paus. Tillsammans med ansvariga och experter inom skogsskötsel, miljöfrågor och juridik formade det näringspolitiska teamet en arbetsgrupp med fullt fokus på att ta tag i och snarast lösa problemet.

– Vi förstod att det var allvar och att det var upp till oss att ta tag i den uppkomna situationen. Man kan säga att vi bildade en operativ krisgrupp.

Ett intensivt arbete inleddes, med två olika perspektiv, ett internt inom Södra och ett externt för att få gehör inom politiken. 

– Så fort myndighetens beslut blev känt uppstod en stor osäkerhet bland både skogsägare och medarbetare inom Södra. Vår fältorganisation och våra entreprenörer behövde snabbt både stöttning och information om vad som hänt och att vi hade börjat jobba stenhårt med målet inställt på att ändra beslutet.

Efter ett par veckors intensivt arbete med att beskriva konsekvenserna av den nya tillämpningen av lagen fanns ett väl genomarbetat underlag till en dialog med företrädare för de olika politiska partierna för att få till en förändring av Skogsstyrelsens riktlinjer.

– I och med att vi följde och kunde beskriva utvecklingen inom Södra och samtidigt kunde lyfta fram konstruktiva vägar framåt för våra beslutsfattare så blev våra budskap relevanta i den politiska diskussionen, säger Marcus Svensson.

Stort engagemang

Snabbt togs kontakt med flera partier som engagerade sig i frågan. Möten hölls med både ministrar och regeringstjänstemän. Södra deltog i en utfrågning i Miljö- och jordbruksutskottet och blev inbjudna till två seminarier i Riksdagen där man berättade om beslutets konsekvenser för skogsbruket och de enskilda familjeskogsbrukarna. Detta ledde till två så kallade tillkännagivanden i Riksdagen. Samtidigt lyftes frågan i media genom ett antal intervjuer. 

– Genom våra och andras insatser skapades ett tryck på regeringen som hela tiden möttes av kritiska röster och det skapade en förväntan om en förändring. Riksdagen uppmanade regeringen att agera. Och det gav resultat, berättar Marcus Svensson.

I början av mars gav miljöministern besked om att Artskyddsförordningen skyndsamt skulle förändras så att vanliga enskilda fåglar inte längre skulle kunna stoppa avverkningar eller andra skogliga åtgärder.

Glädjande besked

Och så var bollen i rullning. I juni kom regeringsbeslut om en ändring av Artskyddsförordningen som gör att Sverige inte kommer skilja ut sig från övriga EU.

– Det här är ett bra exempel på styrkan i vår förening, menar Marcus Svensson. 

– Även om vi redan efter några dagar började samordna oss med både övriga skogsägarföreningar och Skogsindustrierna tror jag inte vi hade haft samma framdrift i frågan om vi inte själva hade tagit tag i situationen och agerat så snabbt. 

Nu återstår att se vad regeringens beslut innebär i praktiken. 

– Vi förväntar oss att myndigheterna snabbt anpassar sin tillämpning av lagen utifrån regeringens beslut. Det är viktigt att vi får ett fungerande och effektivt artskydd i Sverige. Som tillämpningen utvecklades gjordes det ingen skillnad på hotade eller livskraftiga arter eller fåglar. Nu kommer det att bli tydligare vad som ska prioriteras. Det är bra för arbetet med den biologiska mångfalden och är det är bra för familjeskogsbruken, säger Marcus Svensson.

Många frågor kvarstår

Samtidigt återstår ett antal frågor inom ramen för det svenska artskyddet. 

– Vi har nått ett delmål, och det ska vi vara glad över, men det finns ett antal ytterligare frågor regeringen bör ta tag i. Det gäller inte minst rätten till ersättning som i dag är oklar och det så kallade utredningsansvaret, som gör att myndigheter kan ställa orimligt höga krav på inventeringar och olika slags underlag i samband med normal skogsskötsel, avslutar Marcus Svensson. 

Läs mer om Södras näringspolitiska arbete

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.