phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra har samlat sina budskap inför höstens val

Södra har samlat sina budskap inför höstens val

Bildkollage till Södras valbudskap 2022.

Ge skogsägare som hindras att bruka sin skog på grund av statliga beslut rätt till ekonomisk ersättning. Stå upp för det nationella självbestämmandet inom EU i frågor som rör skogen. Kräv klimatdeklaration under byggskedet för minskad klimatpåverkan och en grönare byggsektor. Det är exempel på konkreta näringspolitiska frågor som Södras inför valet i höst nu har beslutat om och sammanställt i ett dokument riktat till beslutfattare på olika nivåer.

För att kunna fortsätta investera för ett grönare och mer klimatvänligt samhälle, där skogen spelar en allt viktigare roll, krävs rätt förutsättningar. Villkoren bestäms till stor del av Sveriges regering och riksdag, men avgörs även på EU-nivå.

Inför valet i september 2022 har Södra därför samlat ett urval av näringspolitiska frågor som är särskilt angelägna för politiken att lösa. Det handlar om frågor som är avgörande för medlemmarnas förutsättningar att bedriva ett aktivt ägande och brukande av skogen, men även om frågor som påverkar Södras möjlighet att ta tillvara och vidareförädla den förnybara råvara som skogen utgör.

Den viktigaste målgruppen för Södras valdokument är enligt Marcus Svensson, näringspolitisk chef i Södra, de politiska partierna och enskilda politiker. Han menar att det behövs ett samlat och tydligt budskap för att nå fram till dem.

– När vi jobbar med näringspolitik är kontakten med beslutfattarna avgörande för att vi ska kunna få igenom våra frågor och i den kontakten måste vi vara konkreta och presentera konstruktiva förslag. Och det är när vi är tydliga med vad vi vill och är synliga i vår kommunikation, men även i dialogen och mötena med politikerna, som vi kan uppnå resultat, säger han.

Stöd i lokala samtal

Det är Marcus Svenssons förhoppning att Södras samlade valbudskap ska vara ett praktiskt stöd även för de medlemmar som inför valet vill delta aktivt i de offentliga samtalen på mer lokal nivå.

– Den här typen av material har länge efterfrågats, inte minst av våra förtroendevalda medlemmar. Vi hoppas därför att den här sammanställningen av viktiga näringspolitiska frågor ska vara användbar när man exempelvis vill hålla möten eller samtal med lokala politiker, men även som underlag för olika typer av debattinlägg och debattartiklar.

Södras valbudskap 2022, som har godkänts av styrelsen, finns sammanställt i ett dokument som du kan ladda ner här på webben, se länk längre ner på den här sidan. En mer detaljerad plan för hur innehållet i det ska spridas till olika målgrupper för att bli ett så effektivt verktyg som möjligt i valrörelsen ska arbetas fram under våren.

Södras valbudskap 2022

Här följer en sammanfattning av de näringspolitiska frågor som Södra anser är särskilt angelägna för politiken att lösa och som utgör Södras valbudskap inför valet hösten 2022.

Balans mellan brukande och bevarande av skogen

Med de strikta tolkningar Sverige idag har av EU-gemensamma åtaganden för natur- och artskydd löper vi en överhängande risk att inte ta tillvara på möjligheterna att bli världsledande i den gröna omställningen.

Sveriges internationella rapportering av skyddad natur och bevarandestatus för naturtyper bör förändras i syfte att uppnå likvärdighet med övriga EU-länder.

Det nationella miljökvalitetsmålssystemet bör ses över så att Sveriges ambitiösa mål både för fossilfrihet och för bevarande av den biologiska mångfalden blir förenliga.

Tillämpningen av artskyddsförordningen i Sverige bör ske på EU-direktivets miniminivå när det gäller pågående skogsbruk.

Ansvarsfull ägande

Gemensamma resurser riskerar att överutnyttjas om det saknas ett tydligt ansvar. En väl definierad egendoms- och brukanderätt skapar därför den bästa förutsättningen för ansvarstagande markanvändning.

Säkerställ rätten till ersättning när skogsägare hindras att bruka sin skog på grund av statliga beslut.

Full ersättning direkt vid myndighetsbeslut när den enskilde skogsägarens ägande- och brukanderätt inskränks, exempelvis vid artskyddsärenden.

Formellt skydd av natur ska bygga på kvalitet i stället för kvantitet. Det är viktigt att ansvariga myndigheter sköter områden som tagits ur bruk genom formella skydd så att naturvärden inte försvinner.

Stå upp för subsidiaritetsprincipen och det nationella självbestämmandet inom EU i frågor som rör skogen.

Sverige behöver investeringar för förnybara bränslen

Möjligheten att ta fram nya biodrivmedel och förnybara oljor som kan ersätta fossil olja är helt beroende av styrmedel som minskar riskerna för stora investeringar och som skapar en balans på marknaden genom konkurrens.

Omställningen inom transportsektorn kräver en mängd olika energibärare för att nå fossilfrihet. Utvecklingen av och tillgången på biodrivmedel är en förutsättning för att vi ska lyckas.

Det finns en rad styrmedel såväl inom Sverige som i EU som påverkar möjligheten att göra investeringar i bioraffinaderier. En konsekvens av dagens politik, som ensidigt styrt mot konsumtion, är att vi fått hög import av biodrivmedel men inga investeringar i produktion i Sverige.

Vi ser stora möjligheter för Sverige att ställa om företrädesvis tunga transporter och flyg med förnybara bränslen. Men att ta ny teknik till marknaden innebär höga risker såväl tekniskt som ekonomiskt. Vi stödjer slutsatserna i Energimyndighetens utredning Styrmedel för nya biodrivmedel (ER 2021:22) kring hur vi skapar förutsättningar för en storskalig produktion av biobränslen i Sverige och vill se en omedelbar implementering av förslagen.

Grönare byggsektor

Bygg- och anläggningssektorn står i dag för en femtedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Om hälften av Sveriges flerbostadshus 2025 byggs i trä i stället för i andra material skulle klimatpåverkan i byggskedet kunna minskas med 40 procent per år.

Krav på klimatdeklaration under byggskedet är ett led i styrningen mot minskad klimatpåverkan från byggnader som Södra välkomnar.

Tidigarelägg införandet av gränsvärden i klimatdeklarationen till år 2024 i stället för år 2027.

Utred frågan om gränsvärden i klimatdeklarationen kan användas för ett bonus malus-system för nybyggnation.

Under senare år har det skett en stark utveckling inom det industriella träbyggandet, men utbildningar och fortbildningar för ingenjörer hänger inte med. Utbildningssatsningar är därför viktiga för att få fart på trähusbyggandet i Sverige.

Gynna trähusbyggande i offentlig upphandling, strategier och hållbarhetsplaner.

Starka insitutioner

Myndigheter ska vara en garant för rättssäkerhet, likabehandling och likabedömning. Då ofta enskilda tjänstemän fattar beslut som berör den enskilde skogsägaren, ser Södra ett behov att lyfta frågan om vad det innebär att vara statlig tjänsteman. Åtgärder måste vidtas för att enskilda och näringsidkare inte hamnar i kläm mellan olika myndighetsbeslut.

Regeringens långsiktiga myndighetsstyrning behöver utvecklas, bland annat genom tydligare instruktioner till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Åtgärder som stärker kunskapen om äganderättens betydelse och god förvaltningskultur hos myndigheterna behöver genomföras.

I dag kan enskilda och näringsidkare hamna i kläm mellan olika myndigheter. Det är viktigt att staten talar med en röst och inte driver olika slutsatser i samma ärende.

I dialogprocesser bör alltid verksamhetsutövaren – som är direkt berörd av besluten och också har skyldighet att genomföra dem – ges en särställning gentemot övriga intressenter.

Skog och vilt i balans

Vi tror på en lokalt förankrad och ansvarstagande viltförvaltning. Dagens älgförvaltningssystem har tio år på nacken. I vissa delar av landet har man lyckats skapa en bättre balans mellan klövviltstammarna och fodertillgången, men sammantaget har resultaten uteblivit och viltbetesskadorna fortsatt alltför höga.

Tillsätt en ny jaktlagsutredning med syfte att ta fram förslag som bättre balanserar viltets värde mot viltets kostnader.

Genomför en utvärdering (kontrollstation) av dagens älgförvaltningssystem med utgångspunkt i de av myndigheterna framtagna målet om maximalt fem procents årsskada på tallungskog.

Miljölagstiftning som gynnar omställning

Det behövs en proportionalitetsprincip i den svenska miljölagstiftningen, där utgångspunkten är att balansera social och ekonomisk hållbarhet med miljöaspekterna.

För företag som vill förändra eller förbättra befintlig verksamhet genom nyinvesteringar, kan hamna i en situation då de måste omprövas som en helt ny verksamhet. Det avskräcker utveckling och hindrar en omställning mot ökad energi- och resurseffektivitet.

Vi behöver långsiktiga politiska lösningar för att stimulera cirkulära processer med hänsyn till ofta långa värdekedjor. Det handlar bland annat om ett stärkt producentansvar, insamling och sortering, men också om bättre kunskap för konsumenten att fatta sina val.

Läs mer

Södras valbudskap 2022 finns sammanställt i ett dokument som du kan ladda ner här

Ladda ner Södras valbudskap 2022

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.