phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Viktiga förändringar i FSC:s skogsbruksstandard

Viktiga förändringar i FSC:s skogsbruksstandard

x

Med jämna mellanrum görs en översyn av skogsbruksstandarden i FSC. Det kan innebära att certifieringskrav ändras eller läggs till. Översynen sker som en konsensusförhandling mellan olika skogliga intressenter – ekonomiska, miljömässiga och sociala.

Redan 2012 påbörjades en sådan här översyn och revidering av FSC:s skogsbruksstandard, men den blev klar först 2020. Den nya standarden gäller från 1 oktober 2020 och här presenterar vi en del av de förändringarna som påverkar många FSC-certifierade skogsägare i Götaland.

Vad innebär den nya reviderade FSC-skogsbruksstandarden?

• Fem procent av skogsmarken (utöver naturvårdsavsättningarna) ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Den här typen av bestånd är det som Södra brukar målklassa som kombinerade mål i skogsbruksplanen. Bestånden kan se väldigt olika ut och omfatta många typer av skötsel. Det som är gemensamt för dem är att de har en målsättning och åtgärder som leder till  mer naturvärden och/eller sociala värden samt att man inte tar ut mer än 50 procent av volymen vid åtgärd. Södra har valt att hantera de här bestånden med anpassad skötsel på en övergripande Södranivå för alla de fastigheter som är mindre än 1.000 hektar. För att  visa på kravuppfyllnaden kommer Södra att räkna samman alla NS-, NO- och K-bestånd på en Södranivå. Arealen ska då gemensamt överstiga 10 procent av produktiva  skogsmarken. Bedömningen är att vi redan idag överstiger denna nivå på en kollektiv nivå.

• När det gäller lövandel i barrdominerade bestånd har det sedan tidigare funnits krav om att det ska lämnas kvar minst 10 procent löv. Detta krav finns kvar och det som är nytt är att istället för att beräkna det som 10 procent av volymen är det nu 10 procent av stamantalet som gäller. Om det redan finns mindre än 10 procent löv inför åtgärden så är kravet att allt trädformigt löv ska sparas.

x
Bilden visar ett exempel på där man i en ungskogsröjning aktivt gynnat fram en grupp med asp och sälg som i framtiden kan utvecklas till naturvärdesträd.

• Vid röjning och gallring ska det eftersträvas att de busk- och trädarter som fanns innan åtgärden även ska finnas efter åtgärden. Dessutom ska 5 lövträd per hektar vid gallring gynnas extra för att i framtiden kunna utvecklas till naturvärdesträd.

• Sedan tidigare finns en begränsning i hur mycket naturlig skog man får omvandla till plantageskogsbruk. Främmande trädslag omfattas av dessa regler för omvandling till plantageskog. Det som är nytt är att man beräknar markomvandlingen från 1994 och den maximala andelen man får omvandla är 5 procent av fastighetsarealen. Tidigare var det 2009 som gällde som beräkningsår. I Skåne och vissa delar av Blekinge, i det som kallas nemoralzon, finns en möjlighet att växla mellan gran och främmande trädslag.

• Vid uttag av grenar och toppar för biobränsleändamål (flisning) finns nya krav om att lämna kvar vissa trädslag/toppar som hänsyn.

• Sedan tidigare finns krav om att områden som är viktiga för lokalsamhället, för rekreation och friluftsliv, kultur eller lokal ekonomi ska identifieras och dokumenteras.  Det här görs lämpligast i samband med upprättande av skogsbruksplanen. Innan man utför större åtgärder i dessa områden informeras berörda intressente1r i god tid och  samverkan/samråd genomförs om det finns önskemål om detta.

• Redan i den tidigare FSC-standarden fanns krav på att 10 träd per hektar lämnas kvar vid föryngringsavverkning. Det som är nytt nu är att vid föryngringsavverkning som är större än 4 hektar avverkad yta får inte de träd som står i kantzoner och hänsynskrävande biotoper räknas in. Dessutom ska extra träd eller trädgrupper sparas så den kala ytan begränsas, om inte annan hänsyn täcker behovet. Det får vara max 70 meter från varje punkt på avverkningen till något av objekten som avgränsar kalytan. Detta kan vara viktigt att tänka på även vid förröjningen då underväxt som inte är till hinder för åtgärder ska lämnas både vid röjning inför gallring och föryngringsavverkning. Det är då lämplig att spara underväxt i samband med annan lämnad hänsyn och gärna grupperad för att underlätta kommande åtgärder. (Se illustration här nedan.)

x
Vid föryngringsavverkning med större än 4 hektar avverkad yta gäller nu nya regler för skogsägare certifierade enligt FSC.

Mer information

Broschyren ”Södras skogscertifiering” är nu uppdaterad med de förändringar som är relevanta för FSC-certifierade skogsägare i södra Sverige. Broschyren finns att ladda ner digitalt på Södras webb www.sodra.com under ”Min skogsgård” – inloggning krävs. Tryckt version finns att tillgå på ditt lokala vo-kontor. 

Framöver kommer det också att erbjudas möjlighet att delta på digitalt webbinarium om nyheter i FSC-standarden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.