phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stort engagemang och intresse kring skogsbrukscertifiering

Stort engagemang och intresse kring skogsbrukscertifiering

x

Södramedlemmar som är certifierade enligt PEFC och FSC® sköter skogen på ett ansvarsfullt sätt. Så kan man sammanfatta de interna och externa revisioner som utförs hos Södras certifierade medlemmar. De brister som påträffas berör främst administrativa krav och inte själva skogsskötseln.

Södra har certifikat för miljöledningssystem enligt ISO 14001, spårbarhetscertifikat för produkter certifierade enligt PEFC respektive FSC samt gruppcertifikat för skogsbrukscertifiering enligt PEFC respektive FSC. Det är inom gruppcertifikaten för skogsbrukscertifiering som medlemmarna kan ha sin skog certifierad. Det innebär att de åtar sig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det är också ett ställningstagande och en signal till marknaden och samhället för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk där hänsyn tas till miljö, ekonomi och sociala frågor.

ÅRLIGA RESVISIONER

För att garantera certifieringarnas trovärdighet görs årliga revisioner, både interna och externa. Då säkerställs att reglerna efterlevs och ständiga förbättringar uppmuntras. Det som revideras är både Södras egen personal och interna rutiner samt medlemmar som valt att certifiera sitt skogsinnehav. Alla dessa medlemmar besöks inte, utan en slumpmässig utlottning görs av olika storlekar på skogsinnehavet för att få ett representativt urval. Dessa besöks därefter av en intern- eller externrevisor.

– Den interna skogsrevisionen pågår under större delen av året och totalt besöks cirka 180 medlemmar årligen. Den externa revisionen av medlemmarna genomförs under våren, normalt under en månads tid, och då besöks ett 70-tal medlemmar, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra.

BRA BETYG – MEN BRISTER FINNS

Efter genomförd revision sammanställs resultatet och de noteringar som gjorts ska då hanteras.

– Generellt sett får Södra och medlemmarna bra betyg från revisorerna. Stort intresse och engagemang, fina skogsbruksplaner med hög kvalitet samt konstruktiv och positiv revisionsatmosfär är några saker som lyfts av revisorerna. Den praktiska skötseln i skogen och den generella naturvården får också gott betyg, fortsätter  Magnus Stamblock.

Är du certifierad och anlitar entreprenör utanför Södra bör du se till så att entreprenören är certifierad enligt PEFC:s entreprenörscertifiering och använd gärna avtallsmallen som du hittar på sodra.com.

Även om revisorerna har mycket positivt att säga finner de en del brister. Något som är återkommande både vid interna och externa revisioner är brister vid upprättande av avtal när entreprenörer inte anlitas genom Södra.

– Är man certifierad och tar in en entreprenör utanför gruppcertifikatet, i detta fall Södra, måste man säkerställa att de har kunskap kring de regler som gäller för certifierat skogsbruk samt att de följer de regler som gäller för de maskiner som används. Detta görs genom att bägge parter signerar ett skriftligt avtal kring entreprenaden och att man ser till att entreprenören är certifierad enligt PEFC:s entreprenörscertifiering. Avtalsmall för detta är framtagen av Södra och finns på Södras webb sodra.com under inloggningen Min Skogsgård. Använder du den så vet du att det sker på ett korrekt sätt. En annan stor fördel med att skriva entreprenörsavtal med Södras mall är att arbetsmiljöansvaret då tydligt läggs på entreprenören. Utan avtal kan uppdragsgivaren i vissa fall bli arbetsmiljöansvarig för de som utför arbetet hos dem, säger Magnus Stamblock.

NATURVÄRDESBEDÖMNING

En viktig del i skogscertifieringen är att göra naturvärdesbedömning av skogsinnehavet. Detta görs normalt sett då en grön skogsbruksplan upprättas. Avdelningarna i skogen delas då in i målklasserna PG (Produktion med Generell hänsyn), K (Kombinerade mål), NS (Naturvård Skötsel) och NO (Naturvård Orört). Är skogsinnehavet under 1 000 hektar kan man luta sig mot denna klassning. Är det så att grön skogsbruksplan saknas eller om skogsinnehavet är 1 000 hektar eller större ska en naturvärdesbedömning utföras vid gallring, när skogen nått lägsta ålder för föryngringsavverkning, inför vägbyggnation samt vid normal föryngringsavverkning.

När grön skogsbruksplan saknas eller när skogsinnehavet överstiger 1 000 hektar ska naturvärdesbedömning göras inför vissa åtgärder. Resultatet ska därefter dokumenteras och förmedlas vidare i exempelvis traktdirektivet.

VIKTIGT MED DOKUMENTATION

Naturvärdesbedömningen ska göras av en person som är väl bekant med arbetssättet och har den kunskap som krävs för att kunna göra en korrekt bedömning. Det är också väldigt viktigt att resultatet från naturvärdesbedömningen samt de naturvärden som påträffats dokumenteras och noteras på kommande traktdirektiv så att även de entreprenörer som utför åtgärden blir medvetna om de naturvärden som finns på trakten.

– Att det saknas utförd naturvärdesbedömning, speciellt vid åtgärder gjorda på skogsinnehav där arealen överstiger 1 000 hektar, är en notering som vi får till oss från både våra interna och externa revisorer. Detta är alltså en punkt som vi inom gruppcertifikatet måste bättra oss på. Även här har Södra utarbetat ett arbetssätt med mallar som finns på sodra.com under Min Skogsgård. Är det så att man anlitar Södra för åtgärden så gör  Södras fältpersonal naturvärdesbedömningen, men de kan också vara behjälpliga även i andra fall om man känner sig osäker på hur man ska gå till väga, berättar Magnus Stamblock.

TILLÄGG FÖR STÖRRE FASTIGHETER

Kraven i certifieringsstandarderna är delvis uppdelade på hur stort skogsinnehavet är och flera tillägg kommer, bland annat en del sociala åtaganden, vid gränserna 1 000, 5 000 och 10 000 hektar. Fastigheter av de större storlekarna är mindre vanliga, men 1 000 hektar är inte helt ovanligt.

– När det gäller de krav som tillkommer vid 1 000 hektar har vi vid våra interna revisioner uppmärksammat en del brister. Detta är en grupp medlemmar som vi från Södras sida framöver behöver fokusera vårt informationsarbete extra mot, konstaterar Magnus Stamblock.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.