phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra ska utveckla framtidens planteringsteknologi

Ökad skogstillväxt: Södra ska utveckla framtidens planteringsteknologi

Plantering av Södras plantor Plantförberedelser Södraplantan Cambiguard i markberedning

Med hjälp av den senaste tekniken arbetar Södra med atti egen regi utveckla en ny planteringsmaskin som ger ettbättre föryngringsresultat, mindre markpåverkan och ettmer kvalificerat planteringsarbete. Syftet är att öka tillväxteni skogen och därmed gynna den enskilde skogsägarensekonomi. Ett fyraårigt projekt har precis startat.

Ett av Södras hållbarhetsmål är att den årliga tillväxten på medlemsfastigheterna ska vara 20 procent högre 2050 än den var 2015. En viktig aspekt för att få till högre tillväxt är lyckade föryngringar. Södras uppföljningar av utförda planteringsuppdrag visar dock att avgångarna i många fall är för höga. Detta måste vi på sikt förbättra  menar Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra. Lyckade föryngringar kan vara avgörande för den enskildes skogsgårdens framtida ekonomi och det är också ett viktigt hållbarhetsmål.

– Om vi kan förbättra plantornas överlevnad från 75 till 90 procent, i kombination med välskötta ungskogar,  skulle det ge mycket stora tillväxtökningar som gynnar skogsgårdens lönsamhet, säger han.

– I takt med att vi ökar förädlingsgraden av Södras skogsplantorna bygger vi in ett allt högre värde i dem. Det gör att nyttan med högre överlevnad i planteringarna kommer bli ännu större i framtiden.

FLERA UTMANINGAR

Det finns flera utmaningar med skogsföryngring och det är många faktorer som inverkar på överlevnaden och tillväxten för den nya generationen skog. Den främsta orsaken till att en föryngring inte blir bra är att det inte är markberett före planteringen, eller att markberedningen inte är tillräckligt bra genomförd. Ett annat vanligt skäl är att hygget är markberett men plantören väljer en olämplig planteringspunkt och plantan hamnar för nära humuskant eller i en grop. Detta hänger ofta samman med kvaliteten på markberedningen, men kan också ha andra orsaker.

PLANTERINGSMASKIN EN LÖSNING?

Användning av planteringsmaskin som skapar en bra planteringspunkt och som direkt därefter sätter plantan i denna punkt kan vara en lösning. Södra började testa denna teknik redan 2006 och idag arbetar ett fåtal entreprenörer med maskinell plantering på uppdrag av Södra. Det handlar i samtliga fall om planteringsaggregat som sitter på en grävmaskin.

Tillämpningen av denna planteringsteknik har gett Södra värdefull kunskap om vad som krävs för en lyckad maskinell plantering. Det biologiska resultatet av plantering med dessa maskiner är bra och plantöverlevnaden är god, men det har varit svårt att få ekonomi i verksamheten, berättar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

– Trots att vi har duktiga entreprenörer har det visat sig vara svårt att skala upp den maskinella planteringen av både tekniska och logistiska skäl. Även arbetsmiljön för maskinföraren är ett problem, säger han. 

ANSVAR FÖR UTVECKLINGEN

En anledning till att det har varit svårt att utveckla en effektiv maskinell planteringsteknik är enligt Magnus Petersson att det inte finns så stora incitament för vare sig maskintillverkare eller entreprenörer att satsa på detta.

– Den största vinsten av en lyckad föryngring finns att hämta hos den enskilde skogsägaren eller skogsföretaget  och marknaden för markberedning har varit relativt liten vilket gör att utvecklingskostnaden för ny teknik blir hög i förhållande till antalet aggregat. Därför måste vi som företräder skogsägarna ta ett större ansvar för utvecklingen. Dessutom finns det hotbilder när det manuella planteringsarbetet, som idag utgör huvuddelen  av all plantering i Södras regi, är starkt beroende av säsongsarbetskraft som till stora delar kommer från en mycket rörlig, europeisk arbetsmarknad. Det ställer krav på återkommande upplärning och utbildning av ny personal vilket gör att det krävs stora ansträngningar för att upprätthålla en god kvalitet i arbetet. Av dessa skäl har styrelsen beslutat att Södra ska satsa på utveckling av ny planteringsteknik i egen regi, berättar han.

KONCEPT FÖR SERIEPRODUKTION

Sedan i våras pågår ett fyraårigt Södraprojekt i syfte att ta fram ett koncept för maskinell markberedning och plantering som ska ge bättre planteringsresultat med mindre markpåverkan än med dagens teknik samtidigt som  arbetsvillkoren för entreprenören ska vara god.

– Ambitionen är att använda den senaste tekniken inom en rad olika områden för att skapa framtidens  föryngringsteknologi. Vi vill skapa ett koncept för ny teknik som kan vidareutvecklas till serieproduktion.  Tekniken ska ge både lyckade föryngringar och erbjuda entreprenören ett mer kvalificerat arbete, säger Magnus Petersson. 

Förutom den egna satsningen på maskinell plantering har Södra varit, och är fortsatt, engagerad i branschgemensamma projekt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.