phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hjälp din skog att stå emot klimateffekterna

Hjälp din skog att stå emot klimateffekterna

Tallbestånd

En hög och uthållig skogsproduktion tar upp koldioxid och kan bidra till att lösa klimatfrågan. Samtidigt påverkas skogen av ett förändrat klimat. Därför behöver skogsbruket anpassas efter de nya förutsättningarna. Aktiv skogsskötsel med rätt trädslag på rätt mark, hög ambitionsnivå i skogsvården och kortare omloppstid är några av de åtgärder du själv kan tänka på när du planerar ditt skogsbrukande.

om bilden:

Att gynna tallen på torra marker är ett viktigt råd för dig som vill anpassa ditt skogsbruk till ett förändrat klimat.

Skog och skogsbrukande påverkas dagligen av väder och klimat. Vädret skiftar snabbt men även klimatet ändras kontinuerligt. Mängden koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt under de senaste decennierna, framförallt på grund av att fossila råvaror används som energi och till produkter, men också till följd av ändrad markanvänding på global nivå.

De förändringar som förutses av FN:s klimatpanel och svenska forskare vid SMHI är att vi i Sverige sannolikt får ökad medeltemperatur,  kortare snöperioder, mer och häftigare regn och i södra Sverige även ökad risk för torka. Kanske ökar även risken för stormar, men här är forskningsresultaten inte entydiga.

SKOGEN PÅVERKAR…

Växande skog tar upp koldioxid och bidrar på så sätt till att mildra klimatförändringarna. Det mesta av kolet  lagras in i träden i form av cellulosa och andra kolhaltiga substanser. Hur mycket koldioxid som en skog kan  fånga beror till stor del på trädens tillväxt, och tillväxten påverkas av hur skogen sköts.

Att öka kolförrådet i det skogliga ekosystemet genom att öka virkesförråden är möjligt, men ger ökade risker, ökade kostnader och mindre klimatnytta på lång sikt. Den bästa strategin är därför att använda träråvaran  som substitution för fossila och resurskrävande råvaror och energi. Detta är ett viktigt bidrag från skogsbruket för samhällets omställning till ett biobaserat, hållbart samhälle.

…OCH PÅVERKAS

Ett varmare klimat i Sverige gynnar i många fall skogens tillväxt genom att vegetationsperioden förlängs. Men ett varmare klimat gör också att vissa skadegörare kommer att gynnas, främst gäller det granbarkborre och  snytbagge, men även andra insekter kan komma att bli allvarliga hot mot skogen. Med mildare och fuktigare vintrar kan också svampskador öka, till exempel tallskytte och greminiella. Högre temperaturer kan leda till fler torrperioder som påverkar trädens vitalitet och gör dem mer mottagliga för skadegörare.

Högre grundvattennivå kan komma att ge svårare drivningsförhållanden och kan leda till sämre rotstabilitet och därmed värre stormskador, även om vindstyrkorna inte förändras. Med mer torka ökar även brandrisken.

GOD OCH AKTIV SKÖTSEL

Södra kommer aktivt att arbeta med kunskapsuppbyggnad inom området klimatanpassning för att kunna utveckla rådgivningen till skogsägarna. Vilka anpassningar kan då du som enskild skogsägare göra redan idag? God aktiv skötsel både gynnar skogstillväxten och hjälper dig att skydda din skog mot klimatförändringar.

Här ger Södras skogsskötselexperter några råd som du kan följa.

• Ståndortsanpassning 

Rätt trädslag på rätt mark, så kallad ståndortsanpassning, är avgörande för hur bra skogen växer och hur motståndskraftig den är mot olika former av skador.

– Särskilt viktigt är det att föryngra torra marker och geografiska områden med liten nederbörd under vegetationsperioden med tall, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra. I ett förändrat, varmare klimat kommer andelen torra och svaga marker öka och därmed ökar även den skogsmarksareal där tallen är det lämpligaste trädslaget. Även i röjning och gallring har du möjlighet att utnyttja den befintliga andelen tall i bestånden genom att gynna den.

På många mellanmarker är det lämpligt att du satsar på en blandning av gran och tall för att på så sätt anpassa din skog till ett framtida klimat.

– Vi har inte så stor erfarenhet av att blanda tall och gran i planteringar men som aktiv skogsägare kan du alltid prova mindre arealer med olika typer av blandningar för att lära dig hur det fungerar. Ståndortsanpassning  med tall på höjder och gran i svackor har däremot tillämpats länge, speciellt i torra områden, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra.

Hybridlärk är ett trädslag som troligen trivs på torrare marker. Det är därmed ett av de främmande trädslag som du kan komplettera granen och tallen med.

• Andra trädslag

Du kan också fundera på att använda andra trädslag än gran och tall. För oss i Sverige främmande trädslag kan vara en del i anpassningen till ett förändrat klimat. Södra arbetar systematiskt för att ta fram odlingsmaterial av främst sitkagran, douglasgran och hybridlärk.

– Genom att föryngra med flera trädslag och trädslag som trivs där det är varmt och torrt kan du exempelvis sprida de risker som är kopplade till skadegörare och klimatförändringar. Det finns flera lyckade exempel på föryngringar med hybridlärk på marker med olika bördighet och nederbörd vilket gör att det kan vara ett bra alternativ i större områden än vi traditionellt ansett vara lämpligt. Douglasgran har vi liten erfarenhet av men Södras fröplantager börjar ge frö som kan leda till att vi kan plantera större arealer och lära oss mer om hur den ska föryngras och var den trivs bra. Ek kan vara ett alternativ till gran på mycket bördiga marker, men då får  man räkna med att hägna föryngringen, säger Magnus Petersson.

Användning av förädlade plantor gör att förutsättningarna att din nya skog ska stå emot klimatförändringarna ökar.

• Förädlade plantor

Vid anläggning av ny skog bör du även tänka på vilka plantor du använder. Södra har ett långsiktigt samarbete med Skogforsks förädlingsverksamhet som har tagit fram plantmaterial som är anpassat för de kommande klimatförändringarna, berättar Södras skötselexperter.

• Kortare omloppstid

Med en effektiv och rationell skötsel kan du få skogen att växa bättre på kortare tid. En högre ambitionsnivå i skogsvården, det vill säga att markbereda, plantera, röja och gallra i rätt tid, ger förutsättningar för att  föryngringsavverka tidigare och därmed korta ner skogens omloppstid, menar Henrik Holmberg.

Ett gott råd är att kontinuerlig kontrollera hur din skog mår.

– Genom att föryngringsavverka tidigare undviker du att skogen genom åldrade får en nedsatt vitalitet vilket i sin tur minskar risken för stormskador, insektsskador och svampskador. Med kortare omloppstid kan du dessutom påbörja nästa generation skog uppemot 20 år tidigare och på så sätt få ytterligare 20 års volymproduktion på samma mark.

– En välskött skog ger också en högre andel timmer som kan användas till byggnadsvirke. Genom att bygga med trä binds kolet in under en lång tid, säger han.

• Skogsskydd

Ett aktivt skogsskyddsarbete är viktigt i ett förändrat klimat. Södras skogsskötselexperter råder dig att  regelbundet inventera hur din skog mår och att använda till exempel sök och plock-metoden för att minska skadorna av granbarkborre. 

Effektiv och rationell skogsskötsel kan korta ner skogens omloppstid och du kan föryngringsavverka tidigare. Om du dessutom håller dina skogsbilvägar i gott skick underlättar du för virkestransporter även vid svåra väderförhållanden.

• Väl fungerande vägar

Prognosen tyder på att ett förändrat klimat kommer ge oss fuktigare och blötare vintrar med kraftig nederbörd.  Drivningsförhållandena kan då bli besvärliga och risken för markskador ökar.

– Därför är ett viktigt råd till dig som skogsägare att ha ett skogsbilvägnät som fungerar väl för maskiner och virkestransporter även under svåra väderförhållanden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.