phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fokus på lönsamhet, effektivitet, stabilitet och trygghet i en osäker tid

Fokus på lönsamhet, effektivitet, stabilitet och trygghet i en osäker tid

Peter Karlsson

Efter goda tider kommer alltid sämre tider och det är inte förvånande att konjunkturer blir sämre efter flera år med god tillväxt. I ett historiskt perspektiv har dock den pågående Covid-19-pandemin inneburit betydligt större negativa effekter på den globala ekonomin jämfört med tidigare ekonomiska kriser i modern tid. Under andra kvartalet krympte världens ekonomier med tvåsiffriga procenttal. Glädjande nog har det under senare tid börjat komma en del positiva signaler och konjunkturkurvor pekar försiktigt uppåt igen. Bland annat har både industriproduktion och detaljhandel överraskat på den positiva sidan, men vi lever alltjämt i en osäker tid.

Inom Södras verksamhetsområde bedöms trävarumarknaden i det korta perspektivet vara stark, med stigande priser i kombination med en begränsad tillgång till trävaror. De relativt låga lagernivåerna i hela värdekedjan, från sågverk till kunder, bidrar till att vi i skrivande stund har en förhållandevis positiv marknadsbild för resterande del av det här året. Den svaga ekonomiska utvecklingen har däremot påverkat efterfrågan på marknadsmassa och pappersprodukter negativt. Den framtida marknadsutvecklingen är svårbedömd då vi inte vet hur stora effekterna av Covid-19-pandemin till slut kommer att bli. Sammantaget förväntas det andra halvåret vara mer utmanande än första halvåret för Södra. Konjunktursvängningar ger olika marknadsförutsättningar, men över tid finns en stigande underliggande efterfrågan på skogsbaserade varor och Södra står väl rustat med välinvesterade produktionsanläggningar för att möta den framtida marknadsefterfrågan.

Arbetet med att bryta ned den nya koncernstrategin på respektive affärsområde och funktion sker nu med full kraft. Södra ska fortsätta växa med lönsamhet och beslutet om fortsatt expansion i Värö är i linje med den nya koncernstrategin. Genom expansionen kan vi fortsätta på den inslagna vägen och växa tillsammans med våra kunder och trygga avsättningen av skogsråvara. En ökad produktionskapacitet kommer att stärka både vår konkurrenskraft och position på den globala marknaden så att vi fortsätter att vara en långsiktig och trygg partner. Samtidigt ökar vi insatserna för att bli ännu mer hållbara och innovativa, både avseende våra huvudprodukter och genom att få ut maximala värden ur rest- och biprodukter vid våra industrianläggningar.

Koncernstrategin innebär också att vi ska stärka vår konkurrenskraft genom förbättrad effektivitet.

/peter karlsson, tf vd och koncernchef

Koncernstrategin innebär också att vi ska stärka vår konkurrenskraft genom förbättrad effektivitet. Med en kapitalintensiv verksamhet som vår är det viktigt att hela tiden arbeta med den interna effektiviteten, då den utgör en grundbult för lönsam tillväxt och något vi kan påverka oberoende av konjunkturens svängningar. Det är extra viktigt nu när marknadsförutsättningarna kraftigt förändras på grund av Covid-19. Därför har vi nu inlett ett intensivt arbete med att analysera nuläget, skapa transparens kring en gemensam framtida målbild, identifiera eventuella gap och lyfta fram var förbättringspotential finns. I nästa steg kommer vi att fokusera på ständiga förbättringar genom att ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs för att leva upp till målbilden – Ett effektivare Södra i världsklass.

Jag vill även lyfta fram den fortsatt positiva utvecklingen av vårt arbetsmiljöarbete där vi arbetar i nära samverkan med de fackliga organisationerna. Arbetet sker på olika nivåer och den positiva förflyttningen under de senaste åren har inte kommit av sig självt utan är resultatet av ett idogt arbete i den dagliga verksamheten. Det är därför mycket glädjande att arbetsskadefrekvensen stadigt sjunker. Södra som helhet låg under årets första sju månader på nivån 8 (11). Målsättningen är att reducera nivån med 15 procent årligen, det långsiktiga målet är en nollvision för arbetsskador och vi kommer att sätta tydligt fokus på hur vi kan lyfta vårt arbetsmiljöarbete ytterligare. Under hösten kommer jag att tillsammans med HR-direktören genomföra Safety Walks på alla våra anläggningar. Därigenom kan vi ha en dialog ute i verksamheterna kring status på arbetsmiljöarbetet och se hur arbetet med denna viktiga fråga fortlöper och vidareutvecklas.

En annan fråga som kräver ett fortsatt kraftfullt agerande gäller granbarkborren. Granbarkborreangreppen i skogarna är alltjämt ett stort bekymmer som fått en extra dimension detta år på grund av den osäkerhet som råder på virkesmarknaden till följd av spridningen av Covid-19. Det är glädjande att den inventeringen som utfördes vid månadsskiftet augusti/september visar på en betydligt lägre skadenivå än föregående år, även om skadorna är omfattande. Inventeringen gav ett skadeutfall på 1,3 miljoner m3sk på medlemsfastigheter jämfört med 2,5 miljoner m3sk i fjol och är det näst största skadeutfallet genom tiderna. Kraftfulla och nödvändiga insatser från våra skogsägare, personal och entreprenörer har, i kombination med ett mer gynnsamt väder, gett resultat. Arbetet med upparbetning av skadad skog kommer att fortsätta med oförminskad kraft liksom vårt näringspolitiska arbete i frågan. För även om det skett vissa regellättnader för lagring, skulle det vara positivt med vissa permanenta regelförändringar för att kunna hålla en god beredskap för liknande situationer i framtiden.

Covid-19-pandemin har dramatiskt förändrat förutsättningarna för oss alla på flera sätt under året. Inom Södra har vi vidtagit en rad åtgärder för att i första hand värna våra medarbetare, ägare, kunder, leverantörer och andra vi kommer i kontakt med i syfte att skydda liv och hälsa. Det är med stor tacksamhet jag ser hur vi alla tillsammans kämpar för att minimera smittspridningen och lindra skadeverkningarna av den pågående krisen. Därför vill jag avsluta med att påminna om de viktigaste åtgärderna som vi måste fortsätta att hålla fast vid för att minska riskerna för smittspridning också framöver: Stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd och var noga med handhygienen.

Så fortsätt att hålla distans, men ha en nära kontakt med varandra. Tillsammans bidrar vi till att hålla varandra säkra och trygga i en osäker tid.

Med vänlig hälsning

Peter Karlsson, t f vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.