phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Drygt 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2020

Drygt 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2020

Granbarkborre

Granbarkborren har fortsatt att skada skog under 2020 och även om skadorna är mindre än föregående år så är de omfattande och det är bara 2019 som varit värre än i år. Det är därför fortsatt viktigt att du som skogsägare håller koll på din skog och är noga i skogsskyddsarbetet.

Även i år är granbarkborreskadorna störst i östra och nordvästra Götaland. 1m3fub = 1,2 m3sk.

Södra genomförde under vecka 35 en inventering av granbarkborreskadorna på 325 fastigheter jämnt fördelade i Götaland. Inventeringen har samordnats med Skogsstyrelsens inventering inom projektet Stoppa borrarna och visar att cirka 1,3 miljoner m3sk granskog har dödats på Södramedlemmars marker och knappt det dubbla i hela Götaland.

– Skadorna är koncentrerade och störst i östra delarna av Södras verksamhetsområde vilket liknar mönstret från tidigare år. Positivt är att volymen skadad skog har minskat jämfört med föregående år även om den är i nivå med skadan 2018. Det är fortsatt väldigt stora volymer skog som dödats av insekten och fortsatta bekämpningsåtgärder är viktiga för att minska skadan till kommande år, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

GRANBARKBORREVIRKET PRIORITERAS

Södra prioriterar fortsatt arbetet med att ta hand om granbarkborreskadat virke. I områden med mindre omfattande skador kan Södra tvingas minska på planerade avverkningar för att skapa utrymme för det skadade virket.

– Liksom tidigare år behöver vi nu alla hjälpas åt för att klara av att hantera den skadade skogen i tid. Avverkningen måste vara klar senast i början på 2021 för att transporterna till industrin ska hinna slutföras innan nästa års vårsvärmning, som brukar ske i slutet av april. Dessutom är det viktigt att så snart som möjligt ta hand om virket för att på så sätt rädda dess ekonomiska värde, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

NY GENERATION SVÄRMADE I AUGUSTI

Några veckors högsommarvärme och optimalt svärmningsväder i början av augusti triggade igång en svärmning av den nya generationen barkborrar och vi fick då nya skador på stående skog. Skadorna efter den nya generationens svärmning är fortfarande svåra att se eftersom de skedde så sent, berättar Henrik Holmberg.

– Någon ytterligare svärmning kommer det inte att bli i höst, men våra erfarenheter från förra året visar att skadorna kommer att bli alltmer synliga under hösten och därmed tror vi att den uppskattning av skadornas omfattning som vi nu har tagit fram är något underskattad. Södra planerar därför att göra ytterligare en inventering av granbarkborreskadorna under senare delen av hösten. Dessutom kommer Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att genomföra en objektiv och mer vetenskaplig skadeinventering under hösten.

SKADORNAS UTBREDNING

– Skadorna minskar i det tidigare kärnområdet vilket visar att de åtgärder och uppoffringar som alla inblandade gjort, från skogsägare och entreprenörer till medarbetare och industri, ger resultat, säger Henrik Holmberg.

– Förhoppningsvis är vi nu i en positiv trend där granen har återhämtat sig från den extrema torkan 2018. Vi vet dock att vi fortsatt har stora populationer insekter och att vädret och våra skogsskyddsinsatser är helt avgörande för skadeutvecklingen kommande år. Att fortsätta och hålla i arbetet med att identifiera skador och avverka skadad skog så snabbt som möjligt är därför av största vikt för att minska risken för kommande skador.

Granbarkborresortimentet ger dig bra betalt trots skadorna

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna. Följande regler gäller för sortimentet:

SPECIALMASSAVED, 1600

  • Stormved/Barkborreved (sågbar andel 18 +)
  • Sortimentet avser samleverans av tall- eller granvirke, barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning. Volymandelen stockar med minsta diameter 18 cm ub, fri från lagringsröta och insektshål i veden, max 5 procent skogsröta samt max 120 cm utbytesförlust, betalas med det högre priset för stormved/barkborreved.
  • För övrigt gäller samma kvalitetskrav, tillredningsbestämmelser, längd och diametermått som vanlig barrmassaved.
  • Dock tillåts granbarkborreskadade helt torra stockar med stockblånad avverkade av ej levande träd utan begränsning.
  • Observera att maximalt tillåten lagringsröta är 10 procent av ändytearean.
  • Träd som varit döda längre än ett år lämnas kvar på avverkningen som naturvård, i dessa stammar lever nyttoinsekter som till viss del bekämpar granbarkborrar. Kännetecken på dessa stammar är större insektshål (stekelhål) vid roten på träden, helt barkfallna, breda torksprickor i mantelytan och kraftigt utvecklad lagringsröta.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.