phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Visa hänsyn i områden drabbade av granbarkborre

Visa hänsyn i områden drabbade av granbarkborre

x

Upparbetningen av granbarkborreangripna träd syftar till att rädda virkesvärden och minska riskerna för vidare barkborreangrepp. Samtidigt är det viktigt att ta miljöhänsyn. Södras ekolog Therese Lindström informerar här om vad du behöver tänka på när det gäller hänsyn i områden drabbade av granbarkborre.

Gran är skogsskyddsfarlig så länge barken är färsk eller så länge det finns granbarkborrar i barken. Färska granar som är angripna ska alltså upparbetas. När det inte är möjligt ska de randbarkas, hur det går till kan du läsa om här nedan.

I samband med att du ska ta hand om granbarkborreskadade träd finns det några viktiga punkter att tänka på när det gäller hänsyn. Therese Lindström berättar:

– Så snart merparten av barken på granen har trillat av eller är löst hängande finns ingen anledning att upparbeta granen ur skogsskyddssynpunkt utan den bör då lämnas som död ved. Läs mer om det här nedan.

– Det är också viktigt att tänka på att för avverkning av granbarkborreträd gäller samma som annars, man får inte föra bort virke från nyckelbiotoper, objekt med naturvärde, formellt skyddade områden och Natura 2000-områden utan att först samråda med Skogsstyrelsen.

– I naturvårdsavsättningar NO och NS (som ej är nyckelbiotop, objekt med naturvärde eller formellt skyddade) bör färsk gran angripen av granbarkborre upparbetas eller randbarkas.

– Planera och genomför som vanligt avverkning och transporter så att skador på mark, vatten och kulturmiljöer  undviks. Använd informationen i din skogsbruksplan, uppmanar Therese.

Granar med torrsprickor och där merparten av barken har trillat av eller sitter lös är inte intressanta för granbarkborren utan lämnas som naturvård.

Lämna barkfallna granar

 • Träd som har varit döda längre tid än ett år eller där merparten av barken trillat av är inte intressanta för granbarkborren och ska lämnas kvar av naturvårdsskäl. Det är också ett krav enligt skogscertifieringen.
 • Det kan vara svårt att avgöra hur länge trädet varit dött. Lämna kvar träd där merparten av barken ramlat av.
 • Om det finns risk att stående döda träd ramlar omkull och orsakar skada kan kapning till högstubbe och nedläggning av den andra delen ske, alternativt fälls hela trädet och lämnas kvar.

Vid en mycket stor mängd döda granar finns undantag

 • Om det i ett område finns så mycket död ved att det kommer att utgöra ett större hinder i återbeskogningen, finns det i skogscertifieringen undantag för att upparbeta en del död ved.
 • Då sparas minst 20 döda granar per hektar vid avverkning (se exempel nedan). Lämna biologiskt viktiga granar (se nedan).
 • Koncentrera gärna det som lämnas i grupper.
Äldre gran med löst sittande ”krokodilbark”, solblekt ved och hackmärken från hackspett.

Biologiskt viktiga granar

 • Tydliga märken av hackspett i veden
 • Veden är solblekt
 • Veden är tydligt rötangripen och porös
 • Torksprickor i veden
 • Spår efter andra vedinsekter, gångar och hål
 • Grovgreniga träd
 • Träd med kvistar ända ner till marken
 • Senvuxna träd och äldre träd med ”krokodilbark”
 • Träd med gamla skador eller defekter

Varför är det viktigt att spara död ved?

 • Död ved innehåller granbarkborrens fiender.
 • Ökar vi mängden död ved blir det mer fiender till granbarkborren.
 • Död ved ger dessutom mat och livsrum för många andra arter.

Randbarkning som alternativ skogsskyddsåtgärd

Randbarkning är ett sätt att motverka insektsangrepp på färsk granved. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Då torkar barken ut och därmed kan granbarkborren  inte utvecklas färdigt.

Randbarkningen genomförs genom att man med motorsåg gör ränder så att endast smala remsor på cirka 7-10 cm av barken finns kvar. Detta fungerar 2-3 veckor efter angreppet. Om det har gått mer än 2-3 veckor sedan angreppet behöver större andel av barken fräsas av för att inte granbarkborren ska kunna utvecklas färdigt.

Randbarkning i tidig fas, innan angrepp och fram till 2-3 veckor efter angreppet.


Randbarkning i senare fas, mer än 2-3 veckor efter angreppet..

Ett exempel

1. I den här delen av beståndet finns en stor mängd angripna granar av olika ålder, som är barkfallna, och som inte är skogsskyddsfarliga. Lämna kvar minst 20 döda träd per hektar (i den del av beståndet som är hårt angripet). Lämna de biologiskt mest värdefulla träden. Koncentrera det som lämnas.

2. Delar av beståndet där det finns enstaka spridda barkfallna granar som inte är skogsskyddsfarliga. Lämna kvar alla dessa granar (barkfallna eller äldre än 1 år). Om det är svårt att avgöra åldern lämnas de granar där merparten bark trillat av.

3. I den här hänsynsytan lämnas alla döda granar som inte är skogsskyddsfarliga (inga granbarkborrar i barken).

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.