phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nya certifieringsavtal och reviderad FSC-skogsbruksstandard

Nya certifieringsavtal och reviderad FSC-skogsbruksstandard

Skog vid Ätran.

Under året sker två förändringar kopplade till skogscertifieringen och som påverkardig som har certifierat din skog. Det ena är att Södras certifieringsavtal ändras ochdet andra är att en ny FSC®-skogsbruksstandard publiceras.

Tomas Rahm, miljöchef på Södra Skog.

De två förändringarna har egentligen ingen koppling till varandra, men sker nu samtidigt.

– Man kan lätt uppfatta att de nya certifieringsavtalen är till för att bekräfta att man ska följa den nya FSC-standarden. Så är det inte. Som certifierad skogsägare så förbinder man sig redan med tidigare avtal, att följa vid var tid gällande standard, säger Tomas Rahm, miljöchef på Södra Skog.

NYA CERTIFIERINGSAVTAL

För att Södra ska kunna erbjuda modernare och bättre fungerande tjänster för dig som skogsägare behöver nya avtal för skogscertifiering nu upprättas. En nytta för dig som skogsägare är att vi enklare håller certifieringsavtalet uppdaterat och besparar dig tid. Det som skiljer sig mot tidigare avtal är att alla delägarna i en fastighet nu signerar avtalet.

VAD KOMMER DET KRÄVA AV DIG SOM SKOGSÄGARE?

Förändringen kommer att innebära att ditt eventuella gamla certifieringsavtal behöver uppdateras och signeras om. För att signera om certifieringsavtalet så kommer det att erbjudas olika möjligheter. Det kan ske genom att du:

 • får ett mejl eller ett sms från din skogsinspektor där du uppmanas att signera digitalt med bankID, alternativt signera ett pappersavtal
 • själv loggar in på Min skogsgård på www.sodra.com, tar del av informationen som finns där och signerar avtalet.

REVIDERAD FSC-SKOGSBRUKSSTANDARD

Med 5-10 års mellanrum görs en översyn av skogsbruksstandarden i FSC. Det kan innebära att certifieringskrav ändras eller läggs till. Översynen sker som en förhandling mellan olika skogliga intressenter (ekonomiska, miljömässiga och sociala).

En sådan översyn har nu skett och här presenterar vi de viktigaste förändringarna i den kommande FSC-standarden som påverkar en FSC-certifierad skogsägare i Götaland.

VAD INNEBÄR DEN NYA REVIDERADE FSC-SKOGSBRUKSSTANDARDEN?

 • Fem procent av skogsmarken (utöver naturvårdsavsättningarna) ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Det här brukar kallas flexpott och är den enskilt största förändringen i standarden. Den här typen av bestånd är det som Södra brukar klassa som kombinerade mål i skogsbruksplanen. Bestånden kan se väldigt olika ut och omfatta många typer av skötsel. Det som är gemensamt för dem är att de har en målsättning och åtgärder som leder till mer naturvärden eller sociala värden samt att man inte tar ut mer än 50 procent av volymen vid åtgärd. Det finns en möjlighet för Södra att hantera flexpotten på en övergripande Södranivå. Om vi kan tillgodoräkna oss alla K-bestånd och dessutom räkna in alla de NS- och NO-bestånd som överstiger 5 procent så bedömer vi att vi ska kunna klara flexpotten inom ramen för dagens sätt att bedriva skogsbruk.
 • Vid föryngringsavverkning ska sedan tidigare 10 träd per hektar lämnas kvar. Det som är nytt är att på föryngringsavverkningar som är större än 4 hektar får inte träd i kantzoner och hänsynskrävande biotoper räknas in i de 10 träden. Träd eller trädgrupper ska också placeras så att man begränsar den kala ytan, det ska vara max 70 meter från den punkt man står på till något objekt som avgränsar kalytan.
 • Sedan tidigare finns ett krav om att det i barrdominerade bestånd ska lämnas kvar minst 10 procent löv. Det som är nytt är att man beräknar det som 10 procent av stamantalet. Tidigare var det 10 procent av volymen.
 • Vid gallring gynnas 5 lövträd per hektar för att i framtiden kunna bli naturvärdesträd.
 • Sedan tidigare finns en begränsning i att använda främmande trädslag. Det som är nytt är att man maximalt får anlägga 5 procent av skogsmarken med främmande trädslag från år 1994. Tidigare var det 2009 som gällde. I Skåne och delar av Blekinge finns en del specifika regler för hur man kan växla från gran till främmande trädslag.
 • Vid underröjning inför gallring och föryngringsavverkning lämnas underväxt kvar som inte är till hinder för åtgärden.
 • Vid röjning och gallring värnas de busk- och trädarter som fanns innan åtgärden.
 • Vid uttag av grenar och toppar för biobränsleändamål (flisning) finns nya krav om att lämna kvar vissa trädslag/toppar som hänsyn.
 • Sedan tidigare finns krav om att områden som är viktiga för lokalsamhället, för rekreation och friluftsliv, kultur eller lokal ekonomi, dokumenteras och samverkan genomförs för dessa områden i god tid innan planerade åtgärder påbörjas. I den nya standarden är detta förtydligat.

Under 2020 kommer broschyren ”Södras skogscertifiering” att uppdateras med de förändringar som är relevanta för FSC-certifierade skogsägare i södra Sverige.

Fakta om skogscertifiering

Södra erbjuder skogscertifiering enligt de två certifieringssystemen PEFC™ och FSC®. Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett aktivt ansvarsfullt skogsbruk är viktigt. Vid förädling och försäljning av skogsprodukter säkerställer certifieringen marknadsfördelar och ökad trovärdighet för Södra. Detta kommer den certifierade medlemmen till del genom bland annat extra premie för virket.

Standarden för skogsbruk, miljö och sociala värden ger förutsättningar för en aktivt brukad fastighet som ger möjlighet för ökad biologisk mångfald och där hänsyn tas till sociala värden. Alla typer av certifieringssystem har någon form av intern eller extern kontroll för att se att certifieringskraven efterföljs. I Södras gruppcertifiering av PEFC och FSC görs den här kontrollen också, allt för att bibehålla och förstärka trovärdigheten för systemet.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.