phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Biodrivmedel som skapar värde både för Södra och samhället

Biodrivmedel som skapar värde både för Södra och samhället

x

I ett framtida fossilfritt samhälle producerar Södra biodrivmedel för både vägtrafik, sjöfart och flyg. Målet är att bidra till den nödvändiga omställningen, samtidigt som biodrivmedlen ska ge ökad lönsamhet för Södras medlemmar.

Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Södra.

Södras produktion och utveckling av biodrivmedel ska ses i ljuset av det mål om fossilfria transporter som finns på såväl global nivå som internt på Södra. De flesta av världens länder står bakom FN:s mål för hållbar utveckling, som bland annat säger att utsläppen av växthusgaser ska minska. I Sverige har riksdagen antagit ett klimatpolitiskt ramverk där ett av målen är att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

– Även Södra arbetar sedan flera år efter ett antal hållbarhetsmål, berättar Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Södra. För att understryka hur viktiga dessa är för oss har vi likställt dem med de finansiella målen. Ett av våra hållbarhetsmål är att Södra ska ha fossilfria transporter 2030.

SUNPINE, MÖNSTERÅS OCH SILVA GREEN FUEL

Sedan många år har Södra ett 25-procentigt ägande i Sunpine AB. Av tallolja från Södras massabruk gör Sunpine grön råtalldiesel som kan blandas i diesel. Dessutom byggde Södra nyligen världens första fabrik för kommersiell biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara. Anläggningen finns vid massabruket i Mönsterås. Läs mer om detta på sidan 24.

– I Norge har vi bolaget Silva Green Fuel tillsammans med norska Statkraft, säger Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig Energi i Södra och den som leder programmet Ett fossilfritt Södra. Silva bygger en demoanläggning där vi ska testa en unik teknik för att producera biodrivmedel för olika typer av transporter. Vi kommer att använda bark, sågspån, grot och annan fast biomassa. Med flera olika satsningar binder vi oss inte vid en enda teknisk lösning, utan arbetar istället brett.

Södra har både befintliga produkter och nya projekt för biodrivmedel.

För att samhället ska kunna ställa om transportsystemet från olja till förnybart, och för att Södra ska nå målet om fossilfria transporter, räcker det inte med att utveckla nya biodrivmedel.

– Vi arbetar med påverkan på flera fronter samtidigt, förklarar Henrik. Förutom utbud, där vi har vår egen produktion och utveckling, arbetar vi även med efterfrågan och med de politiska styrmedel som måste till för en lyckad omställning.

VÄGTRAFIK, SJÖFART OCH FLYG

Samarbeten med andra aktörer är viktiga i utvecklingen av nya biodrivmedel, men även när det gäller arbetet med att påverka efterfrågan.

– Vi jobbar i partnerskap i forskningsprogram med både Volvo och Scania, säger Henrik. Enkelt uttryckt undersöker vi hur man går från fast biomassa till rullande lastbilar, så att alla moment däremellan är effektiva, hållbara och ekonomiska.

Södras biometanol bör passa bra för bland annat sjöfarten.

Södra har också egna tankstationer vid alla industrier där lastbilar som kör till och från anläggningarna kan tanka.

– Där erbjuder vi enbart fossilfri diesel, HVO och RME. RME innehåller traditionellt fossil metanol, men med biometanolen från Mönsterås blir den rapsbaserade biodieseln helt fossilfri.

Södra har även en dialog med flygbolaget KLM. I ett gemensamt projekt tittar man på hur Södra kan producera bioflygbränsle för KLM.

– Målet är en lösning där medvetna resenärer betalar för att flyga grönt och där den premien följer med hela vägen tillbaka till skogsbonden, säger Henrik. Idag tillverkas världens enda bioflygbränsle i USA, men det finns stor potential med tillverkning i Europa och Sverige. Flygbranschen är under press och behöver bli mer hållbar. Vi diskuterar även med motortillverkare på sjöfartssidan. I en förstudie har vi sett att vår biometanol kan passa väldigt bra för sjöfarten, men vi tror också att produkter från Silva och Sunpine kan fungera här.

UTMANINGAR INOM POLITIKEN

Många av hindren och utmaningarna för en lyckad omställning till biodrivmedel ligger idag i de politiska styrmedlen.

– Bland annat finns det skevheter i olika skatteregler, säger Henrik. Skogsmaskiner som kör på fossil diesel får till exempel en skattenedsättning, vilket gör att det blir dyrare att köra fossilfritt. Här jobbar vi tillsammans med LRF och Lantmännen för att få till en ändring. Vi kör också vår egen avverkning fossilfritt för att visa att det går, men vi har inte tvingat våra entreprenörer att göra detsamma.

Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig Energi i Södra och den som leder programmet Ett fossilfritt Södra.

VILL UTMANA EU HÅRDARE

Även om det ofta är lätt att ha en dialog med svenska politiker, menar Henrik att de gärna nöjer sig med att hänvisa till EU-regler.

– Sverige skulle kunna utmana EU mycket hårdare för att få till förändringar som ger fördelar för Sverige och svensk industri. Speciellt när det gäller biodrivmedel är det ett problem, eftersom Sverige ligger så långt före övriga Europa på det området. Om vi kan vara drivande och påverka reglerna kommer det inte bara att gynna oss, utan hela omställningen.

 

INNOVATIONSSTÖD BEHÖVS

En annan skevhet är att Södras helt förnybara biometanol beskattas fyra gånger så hårt som fossil diesel i Sverige.

– Anledningen är att biometanol har lägre energivärde än fossil diesel, förklarar Henrik. Traditionellt beskattas drivmedel på volym och inte energiinnehåll. Men egentligen spelar antalet liter ingen roll, utan det viktiga är hur mycket energi man får i tanken. Just nu ses dock EU:s energidirektiv över, så vi jobbar på en förändring om något år och det finns länder som redan idag gått före EU och ändrat till energibaserad skatt. Men visst är det frustrerande när fossilåldern dröjer sig kvar i skatteregler som missgynnar förnybara drivmedel.

Med god tillgång till biomassa från skogen ska biodrivmedel på sikt bli en lönsam affär för Södras medlemmar.

Ett annat problem är att det är dyrt och förenat med risker att bygga anläggningar för att ta ny teknik till marknaden.

– När det gäller Silva Green Fuel står den norska staten för en del av kostnaderna, säger Henrik. Sverige har hittills mest stimulerat efterfrågesidan, vilket gör att vi idag importerar biodrivmedel från länder som har stimulerat utbudet. Sverige behöver en bioekonomisk strategi för hela omställningen, med tydligare koppling mellan klimatpolitik och näringspolitik samt stöd till dem som bryter ny mark. Med stimulanser även på utbudssidan kan Sverige få tillbaka skatteintäkter i form av tillväxt och nya jobb på landsbygden.

LOVANDE POSITION FÖR SÖDRA

Både Henrik Brodin och Maria Baldin menar att Södra har en lovande position i den omställning som är på gång. Med god tillgång till biomassa från skogen ska biodrivmedel kunna bli en lönsam affär för Södras medlemmar på sikt.

– Det är viktigt att arbeta integrerat med hållbarhet, säger Maria Baldin. Omvärlden efterfrågar dessutom allt mer att företag bidrar till samhällsutvecklingen och till att skapa värde utanför den egna verksamheten. När Södra nu är på gång att formulera nya hållbarhetsmål är detta också en aspekt att tänka på. Vi kommer både att ha mål som gäller vår egen verksamhet samt mål som är värdeskapande även för andra. Biodrivmedlen är ett utmärkt sådant exempel, där vi är med och driver en omställning som påverkar hela samhället i positiv riktning.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.