Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har sedan flera år påtalat behovet av en översyn av  artskyddsförordningen med syfte att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Under tiden har enskilda familjeskogsbrukare drabbats av förbud att avverka liksom långtgående restriktioner, utan ersättning.

– Landets 330 000 skogsägare inom familjeskogsbruket tar i dag ett långt större ansvar för naturvården än vad lagen kräver. På frivillig väg och helt utan ersättning har stora arealer med höga naturvärden avsatts.

Majoriteten av skogsägarna är miljöcertifierade och när parametrar för att stärka den biologiska mångfalden mäts är den stora trenden att vi är på väg åt rätt håll. Den hårda döda veden ökar, det formella och frivilliga skyddet har ökat, vi har fått mer gammal skog och mer äldre lövrik skog.

– Det är en utveckling som måste värnas. Om markägarna får sin frihet beskuren genom allt hårdare tillämpning och regleringar, minskar viljan och möjlighet att investera för framtiden. Utan engagemang blir även naturvården lidande. Regeringen måste förstå att det är skogsägarna som håller i nycklarna till biotoperna. Det perspektivet  måste prägla utredningen av artskyddsförordningen, säger Lena Ek.