phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Allt bättre markskoning visar undersökningar

Allt bättre markskoning visar undersökningar

Överfart byggd av skördaren.

Tillsammans med avverkningsentreprenörerna arbetar Södra sedan flera år tillbaka för att ständigt bli bättre på att skona marken i samband med avverkning. En omfattande utbildningssatsning för personal och entreprenörer i syfte att minska markskadorna i skogsbruket har nyligen avslutats.

Markskador har länge varit ett problem vid avverkning men sedan flera år tillbaka sker ett systematiskt arbeta för att minska problemen. Södras undersökningar visar att markskador har minskat i skogsbruket genom olika utbildningssatsningar, entreprenörernas goda insatser och ett affärsupplägg som gynnar ett förebyggande arbete.

MARKSKONINGSGARANTI

2012 införde Södra en markskoningsgaranti. Den innebär att Södra garanterar att inga allvarliga körskador ska uppstå. Avverkningsentreprenörernas kunnande och verksamhetsområdets arbete med klassning och ruttplanering är viktiga faktorer för att förebygga skador. Inför avverkning klassar skogsinspektorn marken på objektet i någon av tre bärighetsklasser: 1. bra bärighet, 2. normal bärighet, 3. dålig bärighet. Vid alla bärighetsklasser garantera Södra att basvägar och basstråk inte får större körskador än 25 cm djupt på en sammanhängande sträcka av 50 m samt att branschgemensam miljöpolicy följs. För stickvägar i gallring gäller dessutom max 20 cm djup i 20 m. Om det mot förmodan uppstår skador ser Södras till att rätta till dem.

I samband med att markskoningsgarantin infördes gjordes en första utbildningssatsning för avverkningsentreprenörerna för att de på ett bra sätt skulle kunna jobba med förebyggande åtgärder. Efter några år var det dags för en uppföljning.

– Kunskap måste hela tiden repeteras och byggas på för att vi ska kunna göra ett bra jobb tillsammans med våra entreprenörer, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra.

REPETITIONSUTBILDNING

2016 drog därför en repetitionsutbildning om markskoning igång i form av ett EU-projekt inom Landsbygdsprogrammet. Via medel som administrerades av Skogsstyrelsen startade Södra en satsning på kompetensutveckling för att minska markskadorna i samband med avverkning.

Under fyra år har totalt 927 personer – såväl egen personal som kontrakterade maskinentreprenörer – deltagit i utbildningen. Slutavverkningslagen har träffats för en halvdags teori och en halvdags praktik, och efter en tid ordnades en uppföljningsdag där praktiska erfarenheter från den tidigare genomgången kunde diskuteras. Eftersom de flesta gallringslagen hade relativt färska kunskaper i markskoning fick de en halvdags repetition i en pågående eller nyligen genomförd avverkning. Flera av Södras produktionsledare har deltagit i utbildningen tillsammans med makinlagen.

– Min roll har varit att förmedla bra exempel på lösningar på problem som olika maskinlag stött på, säger Ulf Eriksson, som samordnade utbildningssatsningen och var en av de som höll i utbildningarna.

DISKUSSIONER OCH BRA EXEMPEL

Markskoningsutbildningen utgick främst från Södras markskoningsgaranti och Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark. Utbildningskonsult Ulf Eriksson samordnade utbildningssatsningen och var en av de som höll i utbildningarna. Hans uppgift har till stor del varit att förmedla bra exempel på lösningar på problem som olika maskinlag stött på.

 

 

 

– Flera av maskinlagen hade redan innan utbildningen kommit i kontakt med och hade erfarenhet av markskoningsarbete, många av dem genom samarbetet med Södra. Det märktes inte minst på att vi hade många givande och engagerande diskussioner om hur man undviker körskador i praktiken, berättar Ulf Eriksson.

VAR AKTIV I PROCESSEN

Han vill gärna lyfta upp skogsägarens roll när det gäller att få ett bra resultat i markskoningsarbetet.

– Var gärna aktiv i avverkningsprocessen. Det är förmodligen du som känner till dina marker allra bäst och ju mer relevant information du kan ge din skogsinspektor desto bättre beslut kan hen och maskinlaget ta. Ett tips är att läsa Södras körskadepolicy, då får du kunskap om vad som får göras och inte i samband med avverkningen, säger Ulf Eriksson.

FÖRBÄTTRAD MARKSKONING

Ulf Eriksson tycker att frågan om skonsam drivning har lyft under senare år allteftersom fler och fler entreprenörer har lärt sig mer och blivit allt skickligare.

– Jag har hållit på med liknande frågor i åtta år och jag märker att slutresultaten blir allt bättre. Det finns ett stort värde i att veta vad kunden, i det här fallet skogsägaren, förväntar sig eller kräver av en utförd tjänst. Ett bra ramverk, som exempelvis Södras markskoningsgaranti, där det är tydligt var ansvaret ligger, har lett till att allt fler drivningar görs utan markskador, säger han.

Magnus Petersson, som är initiativtagare till markskoningsutbildningen på Södra, anser att entreprenörerna har tagit till sig markskoningsarbetet i sin helhet på ett bra sätt.

– Våra slutavverknings- och gallringsentreprenörer vill göra ett bra arbete med kvalitet och vill absolut inte orsaka markskador. När Södras upplägg med betalning av förebyggande arbete lanserades tillsammans med utbildningar och klassning av varje objekt beroende på bärighet har en stor förändring skett. Många maskinförare har idag ett strukturerat arbetssätt med att planera och förebygga skador samt en bra dialog med Södra om arbetet måste avbrytas i väntan på bättre väder, säger han.

”VIKTIGT VARA PÅ RÄTT MARKER”

Jonathan Klasson, produktionsledare i Tranås verksamhetsområde, berättar att grunden för markskoningsarbetet i Tranås börjar redan i inköpsarbetet när skoginspektorn klassar markens bärighet.

– Om vi kan klassa marken som framkomlig för maskiner under hela året erbjuder vi skogsägaren en tillgänglighetspremie. Vår ambition är att ha ett så stort urval som möjligt av sådana avverkningstrakter så att vi oberoende av väder kan tillgodose både skogsägarens och industrins önskemål. För att skona marken är det viktigt att vi avverkar på rätt marker, säger han.

Jonathan deltog i markskoningsutbildningen tillsammans med fyra av de fem gallringslag han arbetar tillsammans med.

– För oss som jobbar med gallring var detta en repetition, men en nyttig sådan. Det är viktigt att fräscha upp kunskaperna med jämna mellanrum, säger han.

”MARKSKONINGSGARANTIN TILLÅTER OSS ATT VARA GRUNDLIGA”

Daniel Nilsson, skördarförare hos Reko Gallring, Tranås, är en av de maskinförare som deltagit i Södras markskoningsutbildning. Han är bland annat nöjd med de tips han fått på hur man kan planera markskoningsarbetet.

– Genomgången av Södras markskoningsgaranti var givande. Den ger oss klara och tydliga regler för hur vi ska arbeta, vi vet vad som förväntas av oss och vi kan tänka likadant i alla avverkningar. Garantin tillåter oss att lägga ner tid och energi på ett grundligt förarbete så att slutresultatet bli så bra som möjligt. Det känns bra.

– Markskoningsgarantin gör att Södra ligger långt framme på det här området, säger Daniel Nilsson.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.