phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi måste fortsätta utveckla skogsbruket”

”Vi måste fortsätta utveckla skogsbruket”

Efter flera fina år med god tillväxt, stark efterfrågan och bra priser ser vi nu en vikande skogskonjunktur. Alla skogsbolag som rapporterat sina ekonomiska utfall för årets nio månader pekar på att en tuffare period väntar. Inget nytt egentligen utan en naturlig del i det ekonomiska kretsloppet. Efter goda tider kommer alltid sämre tider.

Det som kommer att skilja mellan olika skogsföretag är vilken mix av produkter man har. Givetvis också hur effektiva och konkurrenskraftiga respektive företag är. Södra är mer konjunkturkänslig i jämförelse med flera andra skogsföretag. Vi har valt att fokusera på huvudprodukterna pappersmassa och sågade trävaror. Det har varit lyckosamt rent strategiskt. Men när marknaden viker så viker det snabbare för Södra, men å andra sidan svänger det snabbare uppåt när marknaden kommer tillbaka. Framför allt eftersom vi är tunga inom pappersmassa. När man över tiden ser på vilken avkastning som Södra genererar så har avkastningen på eget kapital varit 13 procent, eller 15 procent på sysselsatt kapital, i genomsnitt de senaste fem åren. Södra har oftast haft en bättre lönsamhet än många konkurrenter, sagt med ödmjukhet.

Södras bokslut för de första nio månaderna blev bra. 2,5 miljarder i rörelseresultat är ett starkt resultat i ett historiskt perspektiv. Om man jämför med föregående år blir avvikelsen stor, men det är alltid otacksamt att jämföra med ett rekordresultat. Men det ger också en tydlig bild av att marknaden försvagats rejält för främst pappersmassa där försäljningspriserna gått ner med 40 procent under tredje kvartalet i jämförelse med föregående år. Även för sågade trävaror har priserna försämrats. Till detta kommer extra kostnader för hanteringen av granbarkborren i fält och också negativa kvalitetseffekter på våra produkter.

Men det är i dessa lägen som Södra kan visa sina ägare att vi kliver fram och tar det extra ansvar som ligger i vårt uppdrag som skogsägarförening. Nu har vi gjort detta. Så gjorde vi vid stormen Gudrun. Så har vi gjort många gånger tidigare. För att kunna göra detta måste vi ha en toppmodern och effektiv industri, vilket vi har. I delårsrapporten var vi varit extra tydliga med att vi har en tid framför oss där vi har betydligt svagare resultat att vänta innan det vänder. Tecken finns på att, när det gäller pappersmassa, så håller priserna på att bottna, men osäkerheten är stor alltjämt. Världen är inne i en period av osäkerhet inom en rad områden som påverkar tillväxten och synen på framtiden. Osäkerhet och oro skadar alltid affärsklimatet. Att konjunkturen viker är i och för sig ingen dramatik, men minnet är kort och vi har haft en stark marknad under en period och då är det fullt naturligt att tro att detta bara ska fortsätta. I sämre tider får man inrikta sig på saker man kan påverka. Södra kommer att fokusera på effektiviseringar, ökad produktivitet, innovation och produktutveckling och på att bli ännu mer kundorienterade. Vi kommer fortsätta att växa som företag. Vi kommer också att prioritera hårdare bland olika projekt och satsningar. Samtidigt gäller det att göra detta på ett klokt sätt eftersom vi tänker långsiktigt. Sämre tider öppnar också upp intressanta affärsmöjligheter.

Som alla medlemmar i Södra känner till har vi sedan 2014 investerat 16 miljarder för att stärka vår konkurrenskraft. Vi har också sålt av eller avvecklat verksamhet som inte passar in i Södra eller inte gett tillräcklig lönsamhet. En naturlig del i att utveckla Södra som företag. Därtill har nya utvecklingsområden etablerats såsom biodrivmedel och ökad vidareförädling när det gäller träprodukter där korslimmat trä är produkter som ligger helt rätt i tiden. Behovet av biodrivmedel är större än någonsin inom transportsektorn för att kunna ersätta fossila drivmedel. Här har skogssektorn mycket att tillföra under kommande år. Problemet är att den tekniska utvecklingen behöver ett antal år till för att det ska bli volymer när det gäller biodrivmedel. Till detta kommer också behovet av en stabil energipolitik i Sverige och EU som stimulerar utvecklingen så att investeringar kommer till som ger en rimlig räntabilitet.

 

Det gäller att hela tiden stärka konkurrenskraften

/lars idermark, vd och koncernchef

De flesta är nog klara över att vi har en tid av stora samhällsförändringar framför oss för att minska den globala uppvärmningen. Frågan är gigantiskt stor och det är svårt att greppa vad som ska ske konkret och hur det påverkar människors vardag. Till detta kommer också svåra politiska avvägningar. Även för företagen väntar stora förändringar. I allt detta har skogen och skogsprodukter en enorm potential att neutralisera utsläppen av koldioxid. I Sverige, detta skogsland, där vi har haft förmågan att förena aktivt skogsbruk med biologisk mångfald, kan skogen och skogsprodukter minska klimatbelastningen med 93 miljoner ton koldioxid per år. Vilket nästan neutraliserar de 100 miljoner ton som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Vi har gjort samma analys för Södra och kommit fram till att vi som företag bidrar positivt med 9,2 miljoner ton koldioxid per år. Lika mycket som 20 procent av Sveriges rapporterade totala fossila utsläpp. En Södragård gör verkligen klimatnytta och ju mer aktivt skogsbruk med friska skogar vi har desto större plus. Men detta förutsätter att vi fortsätter att utveckla skogsbruket framåt. Vi måste öka tillväxten och produktiviteten i den svenska skogen. Allt annat är fel. Skogen och skogsprodukter är en cirkulär affärsprocess.

Vi kan alltid bli bättre på innovation och produktutveckling. Genom att vi skapat en världsunik lösning när det gäller att kunna använda återvunnen bomull samt separera bomull från polyester, som är det dominerande blandmaterialet i kläder, så visar Södra nu vägen. Totalt produceras cirka 100 miljoner ton textilfibrer varje år och en försvinnande liten del återvinns. Det mesta förbränns eller går till deponi. Så kan vi inte ha det i framtiden. Vilket slöseri. Södras unika process kan bli början på att skapa ett kommersiellt system för återvinning av textiler. Vi hoppas att vi väcker intresse och skapar samarbete och mer innovation med kläd- och modeproducenter och hela branschen som säljer och marknadsför kläder. Målsättningen är att vi vid vårt specialbruk i Mörrum, där vi producerar textilmassa, ska kunna blanda in 25 000 ton. Men det är bara en början på början. Projektet heter OnceMore™, ”en gång till”.

Vi håller på att utforma en ny koncernstrategi, eller kanske mer en revidering och uppgradering av den strategi vi har idag. När man ska se framåt är det intressant hur mycket som faktiskt har förändrats de senaste fem åren. Som exempel kan jag ta hela klimatfrågan som inte stod speciellt högt uppe på samhällsagendan för fem år sedan. Klimatnytta med skogen och skogsprodukter var det få som hade kännedom om. Synen på skogen och skogsindustrin som en framtidsbransch är nu etablerad. Att vi kunnat investera cirka 50 miljarder i svensk skogsindustri de senaste fem åren är ett kvitto på framtidstro inom näringen. Ser vi framåt inom Södra så har vi en mycket positiv syn på hur vi kan utvecklas som företag. Vi ser stora möjligheter att fortsätta växa under lönsamhet som företag med en fortsatt stark balansräkning, välavvägd riskprofil och god vinstutdelning. Södra som inte är på börsen har lite andra överväganden att göra. För Södra gäller det att hela tiden stärka konkurrenskraften så vi kan leva upp till syftet med Södra – att förbättra situationen och lönsamheten för våra medlemmar. Vi återkommer till strategin i början av nästa år när vi är klara. Hur som helst har vi all anledning att se positivt på framtiden. Men som alltid måste de näringspolitiska spelreglerna vara utformade så att vi kan fortsätta att bruka våra skogsfastigheter under frihet med det ansvarstagande som privata skogsägare visat prov på under decennier.

Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.