phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stabilt resultat för Södra trots en försvagad marknad

Stabilt resultat för Södra trots en försvagad marknad

Södra redovisar ett rörelseresultat till och med september 2019 på 2 520 miljoner kronor vilket kan jämföras med 3 533 miljoner kronor året innan. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16 procent.

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 512 miljoner kronor vilket kan jämföras med 1 277 miljoner kronor 2018.

– Rörelseresultatet för årets första nio månader är tillfredsställande, men för tredje kvartalet är rörelseresultatet  lägre än föregående års mycket starka resultat. Men det står sig väl mot bakgrund av rådande situation vad gäller konjunkturbild, efterfrågan och marknadspriser, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

I takt med att den globala ekonomin avmattats under året har även skogskonjunkturen fortsatt att försvagas. Det gäller inte minst på Södras huvudmarknader i Europa. Marknadsförhållandena har stegvis försämrats sedan första kvartalet med kraftigt sänkta priser för Södras huvudprodukter.

– Prisnedgången har varit stor främst på marknadsmassa, men även på sågade trävaror där granbarkborrens  angrepp påverkat prisbilden, säger Lars Idermark.

– Det råder ett överutbud på sågade granprodukter som en effekt av granbarkborreangrepp i Sverige och Centraleuropa. Situationen är mycket allvarlig inom Södras primära verksamhetsområde. Även om Södra lyckats hantera situationen på ett tillfredsställande sätt råder osäkerhet kring utvecklingen framöver, konstaterar Lars Idermark.

– På medellång och lång sikt är förutsättningarna för skogsnäringen och skogsbaserade produkter trots allt mycket goda genom den omställning som sker i samhället mot en ökad bioekonomi. Södra har ett långsiktigt  perspektiv och har under senare år genomfört stora förändringar med betydande investeringar för att stärka konkurrenskraften. Detta arbete fortsätter med oförminskad styrka och kommer att prägla den nya koncernstrategi som är under framtagande, säger Lars Idermark.

SÖDRAS AFFÄRSOMRÅDEN

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 26 MSEK (14). Resultatet har påverkats positivt av såväl ökade volymer som förbättrade marginaler. Under perioden anskaffade Södra Skog 3,9 miljoner m3fub, fördelat på 60 procent massaved och cellulosaflis, 32 procent timmer och 8 procent biobränslen.

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 39 MSEK (162) och avspeglar den lägre prisbilden för sågade trävaror. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 395 MSEK (1 382), vilket ger en rörelsemarginal om 3 procent (12). Den strategiskt viktiga satsningen på ökad vidareförädling med en stor fabrik för produktion av korslimmat trä, fortlöper enligt plan.

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 551 MSEK (1 140). Resultatutvecklingen förklaras av en vikande marknad med lägre prisnivåer, men med en fortsatt gynnsam dollarkurs. Omsättningen för kvartalet  uppgick till 3 054 MSEK (3 411), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 18 procent (33). De genomförda  expansionsinvesteringarna levererar enligt plan. Produktionen av grön biometanol kommer planenligt att starta under senhösten.

OMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 5 391 MSEK (5 826), en minskning med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 512 MSEK och motsvarar en rörelsemarginal på 9 procent (22).

Nettoomsättningen för perioden januari – september minskade med 1,4 procent till 17 908 MSEK (18 168).  Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 2 520 MSEK (3 533) och rörelsemarginalen var 14  procent (19). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16 procent (28) och soliditeten till 58 procent (59).

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.