phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ingen fortsatt ökning av skadorna om vädret blir ”normalt”

Ingen fortsatt ökning av skadorna om vädret blir ”normalt”

– Om vi inte får någon stor stormfällning i vinter och om det blir en ”normalsommar” nästa år, då är det min bedömning att granbarkborreskadorna inte kommer att fortsätta att öka under 2020, säger Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid SLU i Uppsala.

om bilden

Utvecklingen av volymen skog skadad av granbarkborre 2006-2007 resp 2018-2019. Diagrammet visar hur förödande konsekvenserna av granbarkborreangrepp kan bli när skogens vitalitet är kraftigt nedsatt som efter den torra och varma sommaren 2018. Efter stormarna Gudrun och Per (2005 resp 2007) sjönk den skadade volymen 2007, troligen beroende på kyligt väder och ökad motståndskraft hos träden.

Martin Schroeder forskar bland annat på vilka faktorer som orsakar att det blir utbrott av granbarkborre. Just nu håller han på att sammanställa resultatet av en undersökning om hur extremt varma och torra somrar påverkar granbarkborrens förökning och angrepp på skogen.*

– Den varma och torra sommaren 2018 ledde till att det krävdes färre granbarkborrar än normalt för att döda granar, vilket berodde på att trädens försvarsförmåga då var nedsatt av torkan. Den låga angreppstätheten under 2018 resulterade i en hög förökningsframgång eftersom konkurrensen om födan mellan larverna blev lägre. Det preliminära resultatet pekar också på att förökningen i år har varit sämre än förra året, berättar han.

SCENARIER FRAMÅT

Hur ser prognosen ut för nästa år?

Martin Schroeder förklarar att det inte går att göra några säkra prognoser för hur stora skadorna orsakade av granbarkborre kommer att bli framåt. Det handlar snarare om scenarier. Det beror dels på att vädret är avgörande för vad som händer och dels på att skogens vitalitet, eller motståndskraft, inte går att uppskatta på ett bra sätt. Skadeutvecklingen kan dessutom komma att variera över landet beroende på lokala förhållanden.

Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid SLU i Uppsala.

– Om vi antar att vi inte får någon stor stormfällning i vinter och att det blir en ”normalsommar” så är min bästa gissning i nuläget att skadorna inte kommer att fortsätta att öka, utan snarare börja minska. Våra preliminära resultat pekar på en sämre förökningsframgång under 2019 än under 2018 och dessutom bör granskogen ha återhämtat sig en del sedan extremsommaren 2018. Men med tanke på skadornas storlek så är det uppenbart att utbrottet kommer att fortsätta några år till, även om det minskar i omfattning, säger Martin.

En lycklig omständighet är att granbarkborren inte är anpassad till att leva i vitala träd, berättar Martin.

– När trädens vitalitet är hög krävs det många angripande granbarkborrar för att de ska kunna övervinna trädens motståndskraft. Det innebär en låg förökningsframgång och att många barkborrar helt misslyckas med sina angrepp. Det är detta som gör att granbarkborreutbrott hos oss upphör långt innan de gjort slut på all granskog.

Vilket är då det värsta scenariot framåt?

– Får vi en riktigt stor stormfällning i vinter bör det leda till en tillfällig lättnad när det gäller skador på stående skog under 2020 eftersom det då kommer att finnas betydligt mer yngelmaterial i form av stormfällda träd för barkborren. Däremot blir det då värre igen 2021.

– Blir det en varm och torr sommar nästa år, som den 2018, kan ju trädens vitalitet åter sättas ner och läget för den stående skogen kraftigt förvärras, säger Martin.

VITALITETEN AVGÖRANDE

När man jämför volymen granbarkborreskadad skog efter stormarna Gudrun och Per 2005 respektive 2007 med utbrottet efter den torra och varma sommaren 2018 ser man tydligt hur förödande det kan bli om skogens vitalitet är nedsatt (se diagrammet här ovan).

Efter Gudrun var skadorna högst under utbrottets första år, 2006, och sedan minskade de gradvis.

– Förklaringen till de stora skadorna under 2006 är att barkborrarna hade fri tillgång till stormfällda träd under sommaren 2005, vilket resulterade i att de blev många gånger fler och därmed kunde övervinna stående träds försvar under de kommande åren. Dessutom verkar det som att de stående träden var försvagade under 2006 eftersom angreppstätheten då var lägre än normalt. Sommaren 2006 var dessutom varm, vilket innebar att en del av den nya generationen insekter angrep träd samma säsong, säger Martin.

– Att skadevolymerna sedan sjönk under 2007 skulle kunna bero på att det var en sämre sommar, att upparbetning av stormfällda träd efter stormen Pär fungerade som fångstvirke och att trädens motståndskraft ökat.

Om vi tittar på skadeutvecklingen från 2018 till 2019 ser vi att skadorna nästan har fördubblats.

– Under 2018 var träden inte så torkstressade när svärmningen började på våren, så vi tror att huvuddelen av skogen dödades av syskonkullar och den nya generationen av barkborrar senare under sommaren.

– Ökningen av skadorna under 2019 skulle kunna förklaras med att barkborrarna på våren var cirka tre gånger så många som de som dödade träden under 2018 och att träden på våren när huvudsvärmningen inträffade fortfarande hade en kraftigt nedsatt vitalitet, säger Martin Schroeder.

Statistik visar också att under åren 2018-2019 angreps lika mycket skog av granbarkborre som under åren 1960-2017 (enbart skador under utbrott inkluderade).

– Den visar hur exceptionell sommaren 2018 var och hur farligt det är när trädens vitalitet sätts ned kraftigt. Särskilt kombinationen av angrepp av den nya generationen på sensommaren med det faktum att träden då är som mest torkstressade är förödande, säger Martin Schroeder.

*Undersökningen, som syftar till att förstå granbarkborrens populationsdynamik, är utförd i en begränsad del av skadeområdet (östra Kronobergs län och angränsande delar av Kalmar län). Förhållandena kan vara annorlunda i andra delar av landet. Resultatet av undersökningen beräknas vara klart under december.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.