phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Bra skogsbilvägar säkerställer framtidens transporter

Bra skogsbilvägar säkerställer framtidens transporter

Den pågående skogsbilväginventeringen visar att det finns vägar som inte uppfyller branschkraven fullt ut och därmed blir nedklassade.Här berättar vi hur du får information om inventeringen av dina vägar och förklarar varför det är viktigt att följa de riktlinjer som gäller.

Inventeringen av skogsbilvägar i Götaland pågår sedan i våras. Syftet är att samla in korrekt information om vägarna för att virkestransporterna ska kunna planeras och utföras på ett effektivt sätt.

Skogsbilväginventeringen som utförs av Biometria beräknas pågå under totalt fem år. Under sommaren och hösten har totalt 13 inventerare arbetat i princip heltid med inventering och klassning.

– En avstämning i slutet av november visar att mellan fem och tio procent av alla skogsbilvägar i Götaland nu är inventerade och har fått en uppdaterad klassning, berättar Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra.

Under hösten kommer inventeringen att pågå så länge vädret tillåter. Vid snö på marken kommer det att bli ett tillfälligt uppehåll i arbetet.

Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på

Södra.

INFORMATION OM DIN VÄG

På Biometrias karttjänst, som enkelt nås via www.sodra.com/skogsbilvagar, visas de områden som kommer att inventeras och klassas den kommande månaden. Här finns också information om vilka skogsbilvägar som har blivit inventerade och klassade – de är markerade med grön färg.

– Här kan du klicka på din egen väg och få upp information om framkomlighetsklass och tillgänglighetsklass, både för vägen och dina vändplaner, berättar Joel Persson.

– Om din skogsbilväg inte klarar kraven för lastbil med släp kommenterar Biometria även orsaken till detta. Den informationen kommer att finnas tillgänglig för din skogsinspektor från och med början av vintern och vi arbetar nu för att på sikt även få ut denna information i den nya appen för skogsägare.

VÄGAR BLIR NEDKLASSADE

Resultatet av inventeringen så här långt visar att det finns skogsbilvägar som inte uppfyller kraven fullt ut och därmed kommer att bli nedklassade. Den vanligaste orsaken till nedklassning av en skogsbilväg är otillräcklig breddökning i kurvorna. Dessutom förekommer det att vändplaner har för liten radie eller att vändfickor är för korta.

En nedklassning på grund av dessa fel behöver dock inte betyda att hela skogsbilvägen behöver åtgärder, betonar Joel Persson.

– Att vägen inte är tillräckligt bred i en eller ett par kurvor, eller att vändplan eller vändficka inte riktigt håller måttet behöver inte innebära en jättestor åtgärd för att branschkraven ska uppnås. Oftast handlar det om mindre punktinsatser för att få vägen eller vändplanen godkänd, säger han.

SÅ HÄR FUNGERAR OMKLASSNING

Hur ska då skogsägare som har fått sin skogsbilväg nedklassad, och som sedan genomfört en åtgärd göra för att få den omklassad och vad kostar det?

– Omklassning av skogsbilvägen anmäls på Biometrias hemsida som du enkelt når via www.sodra.com/skogsbilvagar och omklassningen är liksom den planerade inventeringen kostnadsfri för dig som skogsägare, berättar Joel Persson.

– Det som är viktigt att tänka på är att du säkerställer att kraven verkligen uppnås efter genomförd åtgärd innan du anmäler omklassning. Tänk också på att det kan komma att ta lite tid innan du får omklassningen utförd eftersom Biometrias inventerare behöver prioritera den planerade inventeringen och arbeta så effektivt som möjligt med den. 

Att åtgärda sin skogsbilväg så att den uppfyller gällande branschkrav måste ses som en investering, poängterar Joel Persson.

– Klassningen av din skogsbilväg handlar inte om att vi har höjt kraven, den handlar om att se till så att vi verkligen efterlever de regler som vi har haft hela tiden. Skogsbilvägar som lever upp till branschens krav är viktiga förutsättningar för ett effektivt och lönsamt skogsbruk, säger han.

Detta ingår i inventeringen av din skogsbilväg

  • FUNKTIONELL VÄGKLASS Vägens betydelse för transporter.  Indelas i tre klasser 7/8/9.
  • FRAMKOMLIGHET Hur vägen är dragen i terrängen:  kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvorna. Fritt från hinder i sid- och höjdled.
  • VÄNDMÖJLIGHET Möjlighet till rundkörning eller vändning vid vägslut. Typ av vändmöjlighet.
  • SVÄNGMÖJLIGHET Möjlighet att svänga ien korsning med olika fordonskombinationer.
  • TILLGÄNGLIGHET (BÄRIGHET) När på året och under vilka väderleksförhållanden som en timmerbil (fordon med vikt enligt BK1) kan nyttja vägen.
  • Dessutom registreras vägbredd, slitlager och förekomst av vägbommar och broar.
  • MER INFORMATION OM SKOGSBILVÄGAR På Södras hemsida  www.sodra.com/skogsbilvagar,kan du läsa mer om skogs-bilvägar och den inventering som nu pågår. Här hittar du även en länk till Biometrias kartfunktion.

VIKTIGT MED RÄTT INFORMATION

Men om reglerna inte är nya, varför har det fram till nu inte varit så viktigt med rätt information om samt väl underhållna vägar?

– Rätt information och en bra standard på skogsbilvägarna har alltid varit viktigt då det påverkar förutsättningarna för väl genomförda transporter. Men det finns flera anledningar till varför vi i branschen nu styr mot att vi verkligen måste efterleva de krav som finns. Exempelvis är säkerhetsfrågan en viktig faktor då vi dagligen har tusentals personer som arbetar med skogsvård, avverkning och transport i skogarna runt om i  Götaland. Om någon olycka inträffar är det av högsta vikt att det finns bra information om samt framkomliga vägar för räddningstjänsten, säger Joel Persson.

Ett annat exempel är att branschen framåt ser en stor utmaning i att säkerställa vår transportkapacitet.

– Vi har en brist på chaufförer totalt sett i samhället, och detta drabbar inte minst ett specialistyrke som skogschaufför. Och ju sämre skogsbilvägar och därmed arbetsmiljö desto svårare att rekrytera chaufförer, säger Joel Persson.

Det regelverk som finns gällande skogsbilvägar är framtagna för att det ska finnas en viss marginal för en chaufför att genomföra transporter under normala förhållanden, menar Joel Persson.

– Det är lätt att tänka ”de ska ju bara hämta ett par lass på min väg”. Men på samma sätt som du själv förmodligen inte vill köra din personbil till och från jobbet med bara någon enstaka centimeter till godo på var sida om bilen, är det inte okej för chauffören som hämtar ditt virke att köra med så små marginaler. Och chauffören kör förmodligen en betydligt längre stäcka än du – varje dag. Var och en måste alltså ta sitt ansvar för att det ska bli bra förhållanden på totalen, konstaterar Joel Persson.

KAN ORÖJD VÄGKANT GE NEDKLASSNING?

En vanlig fråga från skogsägare är om skogsbilvägen kan bli nedklassad om vägkanten inte är röjd innan inventeringen. Är det så?

– När man bedömer en skogsbilväg tar man inte hänsyn till normalt underhållsbehov. Behov av hyvling eller vägkantsröjning är exempel på löpande aktiviteter som måste vara utförda innan vägen ska användas för transport, som i samband med avverkning. Då gäller det ju att vägen och dess kanter är fria från buskar och annan vegetation.

– Men om underhållet är så eftersatt att buskarna intill vägen har övergått till ”träd” eller om grenar gör att vägen inte klarar frihöjden på 4,5 meter över körbanan, då räknas de som ett fast hinder som måste tas bort om inte vägen ska klassas ner. Men om man har ett löpande underhåll på sin väg genom att exempelvis buskröja vartannat år, då kommer troligtvis röjningen heller inte vara ett problem vid klassningen. Samtidigt är det ju så  att ju bättre underhållen din väg är desto enklare är det för Biometria att inventera din väg, avslutar Joel Persson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.