phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Sortera virket enligt det nya massavedssystemet prima/sekunda

Sortera virket enligt det nya massavedssystemet prima/sekunda

Den 1 augusti 2019 infördes en ny kvalitetsklassning av massaved i Sverige, populärt benämnd prima/sekunda. Kvalitetsbedömningen görs nu av hela traven och traven klassas som antingen prima eller sekunda. Leverantören av virket får betalt för hela bruttovolymen utifrån den enskilda biltravens kvalitetsklass. Förändringen skedde samtidigt över hela Sverige och mätningen görs utifrån en enhetlig nationell mätningsbestämmelse.

I samband med övergången till nytt massavedssystem har en anpassning av Södras prissättning av massaved gjorts. Viktiga detaljer att notera i prissättningen är prisskillnaden mellan kvalitetsklasserna prima och sekunda för det största sortimentet fallande längder, sortiment 1000, samt en viss prisdifferentiering mellan massaved i fallande längder och standardlängd 3 m.

Massavedsstockar grövre än 70 cm har tidigare inte varit leveransgilla utan vrakats om de ändå kommit med i massavedsleveranserna. De nya nationella mätningsbestämmelserna bestraffar övergrova stockar hårdare än tidigare då en enda övergrov stock medför att hela biltraven mätningsvägras eller mäts in som utskott och betalas med ett lägre pris. Södra erbjuder därför numera möjligheten att leverera grova barrstockar i ett särskilt sortiment, grovbarrmassaved 1800.

LÅNG MEDELLÄNGD VÄRDEFULLT

Vid införandet av prima/sekunda-klassningen höjdes priset för prima fallande barrmassaved med 5 kr per m3fub samtidigt som leverantören får betalt även för de stockar som tidigare skulle ha vrakats. Priset för väl tillredd och sorterad kvalitetsklass prima i fallande längder är 35 kr högre per m3fub än för kvalitetsklass sekunda, där mer fel och skogsröta accepteras.

– Prisskillnaden ska ge incitament till god aptering, tillredning och sortering så att industrin får en så bra råvara som möjligt, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

– Tack vare den nya kvalitetsklassningen av massaveden skapas möjligheter att arbeta mer effektivt med produktutveckling. Sannolikt går utvecklingen i riktning mot mer kundspecifika kvaliteter på pappersmassan, så kallat ”tailor maid”. Att vi nu får klassen prima massaved särredovisat i tillägg till nuvarande kvalitetsstyrning, som baseras på en mix av slutavverknings- och gallringsved, ger oss ytterligare möjligheter att utveckla våra ”recept”, vilket är mycket värdefullt för oss, säger Johan Sjögren, produktionschef för ved och biobränsle vid Södra Cell Mönsterås.

Effektivitetsvinster med lång massaved är exempelvis ett bättre utnyttjande av lagringsytor, hög lastfyllnadsgrad vid transporter och en rationell hantering vid avlägg och på vedgårdar och terminaler.

– Inblandning av för många riktigt korta stockar har negativa effekter, exempelvis säkerhetsaspekter. Det finns alltså skäl att med prisskillnader styra korta stockar till ett eget sortiment, standardlängd 3 m, och premiera lång medellängd i ett fallande längdsortiment, förklarar Sofia Petersson.

TIPS VID SORTERING AV VIRKET

Du som är självverksam skogsägare kan påverka utfallet för prima/sekunda genom en rad åtgärder. Södras apteringsspecialist Patrik Lindenbjär ger här tips på vad du bör tänka på:

  • För att hålla en hög andel prima i travarna ska du tänka på att inte lägga i felaktiga trädslag eller torrträd och inte ha för mycket skogsröta (ändytearea) i travarna.
  • För att få traven mätt som sekunda, och därmed undvika att den klassas som utskott, ska du undvika främmande föremål i traven, såsom kol, sot, sten, plast, metall och grus. Traven får inte heller innehålla övergrova bitar som är över 70 centimeter.
  • Har du virke över 70 centimeter kan du ibland enkelt kapa av rotben. Om detta inte är möjligt kan du aptera stockarna som grovbarrmassaved, sortiment 1800.

När den övergrova veden tidigare kom till massabruken inblandad i stuvarna orsakade den störningar och i värsta fall stopp i produktionen.

– Att den övergrova veden nu särhålls och mäts separat ger oss möjligheter att ha kontroll på de övergrova bitarna så att vi kan hantera dem på ett säkert sätt, säger Johan Sjögren.

Mer information

Titta på filmen ”Så sorterar du virket enligt prima/sekunda” där Södras apteringsspecialist Patrik Lindenbjär ger tips. Du hittar den på Södras YouTube-kanal https://www.youtube.com/c/Sodragroup sök på prima/sekunda.

Tabellen ovan visar vad som avgör om en trave klassas som prima eller sekunda. Södras slutprodukter kräver noggrann tillredning. Södra tillåter därför max 10 % kvist-, klyk- och dimensionsfel för prima-kvalitet även i lövsortimenten, dock får boksortimenten aldrig innehålla mer än 10 % tillrednings- och dimensionsfel. Ta inte med felaktiga trädslag eller torrträd. Ta inte med övergrovt virke, max 70 cm! De övergrova bitarna kan istället apteras i grovbarrmassavedsortimentet 1800.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.