phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Från insikt till handling i Kraftsamling tall

Från insikt till handling i Kraftsamling tall

Kraftsamling tall har hittills handlat om att få berörda parter att förstå problemet med det höga viltbetestrycket och att ta fram aktivitetsplaner. Nu är projektet på väg in i en ny fas. – Det är dags att gå från insikt till handling och se till att vi når de mål vi har satt upp, säger Stefan Persson, viltsamordnare i Södra och deltagare i projektgruppen för Kraftsamling tall.

Om bilden

Skogsdagar med vilttema har arrangerats på många platser i Södras område under sommaren. Bilden är från Tagels gård.

Under våren och sommaren har en lång rad Kraftsamling tall-möten hållits på länsnivå. Syftet har varit att i workshopform ta fram idéer på aktiviteter som markägare och jägare tillsammans kan göra för att förbättra balansen mellan klövviltstammarnas storlek och fodertillgången i skogen, samt för att öka andelen tall på fastigheterna.

Arbetet har också gått ut på att få alla berörda, från markägare till företrädare för Naturvårdsverket, att förstå vad viltbetesproblematiken handlar om, att läget är allvarlig och att det krävs åtgärder.

– Det känns att vi nu har medlemmarna med oss och att många har fått insikt i hur viltfrågan påverkar dem. Många tycker att det är viktigt och bra att vi driver frågan för att få till en balans mellan skog och vilt. När vi lyfte klövviltsfrågan i vår monter på SkogsElmia i början av juni var responsen stor bland besökarna. Vi har också arrangerat en rad sommarskogsdagar med vilttema som har uppskattats, säger Carl-Johan Olsson, som arbetar med älgförvaltningsfrågor på Södras medlemsavdelning och ingår i projektgruppen för Kraftsamling tall.

Men nu är det dags att gå från insikt till handling,

– Vi kommer att köra en del ”insiktsmöten” även i höst, men nu blir det mer och mer fokus på aktiviteter och åtgärder, förklarar Stefan Persson, viltsamordnare i Södra.

RÄTT VÄG FRAMÅT

I början av oktober kommer ett uppföljningsmöte att hållas för att stämma av så att projektet är på rätt väg. Då samlas projektgruppen, lokala viltombud och vilttjänstemän, Södras markägarrepresentanter i viltförvaltningsdelegationen samt Skogsstyrelsen. Även representanter från Sveaskog, Holmen och Mera tall-projektet kommer att bjudas in till uppföljningsmötet.

– Länsarbetsgrupperna ska presentera sina handlingsplaner och vi hoppas på en givande dialog med alla parter för att få ett bra driv framåt. Eftersom betessituationen och förutsättningarna ser olika ut i olika delar av vårt område kommer även aktiviteterna att skilja sig åt, säger Stefan Persson.

Det är inte bara projektets planer och aktiviteter som projektgruppen har att förhålla sig till. Även Älgskötselområdenas älgförvaltningsområdenas planer ska syfta till minskade skador på och ökad föryngring av tall.

– Åtgärderna i dessa planer ska ju utmynna i balans mellan skog och vilt, och det blir en angelägen uppgift för oss att följa upp så att dessa planer leder till att vi når våra mål, säger Per-Arne Karlström, viltsamordnare i Södra.

Att vidga diskussionen kring betesskadorna till att handla om allt klövvilt, inta bara älgen, är en annan angelägen uppgift för Kraftsamling tall-projektet.

– Viltbetesproblematiken ser olika ut i olika delar av vårt område och vi behöver därför angripa frågan på olika sätt beroende på var i Södraland vi befinner oss, säger Per-Arne Karlström.

36 NYA VILTDEMOHÄGN

De 36 viltdemohägn som just nu är under uppförande runt om i Södra kommer att underlätta arbetet med ökat helhetsgrepp på viltbetesfrågan.

– Med viltdemohägnen vill vi öka kunskapen om viltets påverkan på skogen, markägare, jägare samt övriga intresserade av skogsproduktion, biologisk mångfald och klimatnytta. Genom viltdemohägnen har vi möjlighet att på ett pedagogiskt och visuellt sätt visa på olika klövvilts påverkan över tid, berättar Carl-Johan Olsson.

MER TALL PÅ TALLMARK

Vikten av att plantera mer tall och att plantera tall på tallmark är självklart en viktig fråga som projekt Kraftsamling tall driver. Statistik visar att man har fått gehör bland Södramedlemmar och skogsägare för uppmaningen att plantera mer tall.

– Vår försäljning av tallplantor ökar och 2022 är planen att vi ska producera och sälja 8 miljoner tallplantor. Den senaste Äbin-inventeringen visar på samma trend: tallföryngringen i skogarna ökar. Men, tallen betas fortfarande av klövvilt i allt för stor utsträckning för att det ska vara acceptabelt, och det är därför fler Södramedlemmar och skogsägare bör engagera sig i frågan, säger Tomas Andersson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.