phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ny massavedsklassning införs 1 augusti

Ny massavedsklassning införs 1 augusti

Den 1 augusti 2019 införs en ny kvalitetsklassning av massaved i hela Sverige. Förändringen kommeratt innebära att det nuvarande systemet där vrakandelen bestäms i procent av virkestraven upphör. Istället kommer en kvalitetsbedömning av hela traven (bilstuven) göras och traven klassas som antingen prima eller sekunda. Om inte minimikraven för klassen sekunda är uppfyllda är traven inte leveransgill. Om traven ändå mäts in klassas den som utskott.

Det nya klassningssystemet, ofta kallat ”prima/sekunda”, kommer att förenkla kvalitetsbestämningen
av massaveden. Systemet innebär att det kommer att vara en större tolerans för mindre allvarliga fel, medan andra krav kommer att skärpas. Exempel på fel som klassas hårdare i det nya systemet är övergrovt virke.

– Det är travens genomsnittliga kvalitet som blir avgörande för hur mycket du får betalt och inte hur enskilda stockar ser ut. I det nya mätbeskedet kommer det inte att finnas något vrak eller avdrag angivet utan enbart hur stor volym av massaveden som blivit inmätt som prima eller sekunda, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

– Med det nya systemet kommer incitamenten för att leverera rätt virke till industrin att vara tydligare.
Vi räknar med att kunna förse industrin med ännu bättre massaved än idag, fortsätter Sofia Petersson.

NYA VIRKESPRISLISTOR

Redan nu kan du ta del av prislistor som är uppdaterade med priser för prima/sekundaklassning,
besök sodra.com/skogsagare.

Brytdatumet 1 augusti 2019 är definitivt. Efter 1 augusti kommer all massaved att mätas enligt det nya systemet och massaveden betalas utifrån klassningen i prima, sekunda eller utskott, oavsett när exempelvis kontraktet tecknades. Ingen mätning kommer alltså att ske efter det tidigare systemet, där enskilda stockar vrakas om de inte uppfyller kraven, och bruttovolymen fördelas på nettovolym och vrak. Prislistans utformning är principiellt prisneutral och bruttovolymen massaved kommer i genomsnitt ha samma pris före och efter ändringen.

För mer information, se www.primasekunda.se

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.