phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Givande diskussioner på Södras årsmöten

Givande diskussioner på Södras årsmöten

Bra stämning och givande diskussioner. Så sammanfattar medlemschef Gustav Tibblin vårens årsmöten i Södra som engagerade över 5 000 Södramedlemmar, över 300 förtroendevalda och en rad styrelseledamöter och tjänstemän på de totalt 36 mötena.

om bilden

– Det är ni medlemmar som gör det goda resultatet. Tillsammans med Södras medarbetare drar vi alla vårt strå till stacken. Alla medlemmar har en röst och det ska vi vara stolta över, sa Lars-Ove Johansson, ordförande i Ljungby skogsbruksområde (t v), på sitt årsmöte. Här ses han tillsammans med medlemmen Lars-Åke Svensson (t h).

– Det kändes extra roligt att kunna summera ett händelserikt jubiléumsår med ett historiskt starkt resultat och förslag på rekordutdelning till våra medlemmar, säger Gustav Tibblin.

Förutom information om det gångna årets resultat och styrelsens förslag till utdelning, presenterades läget i den industriella verksamheten. De genomförda industriinvesteringarna har förbättrat konkurrenskraften i Södras massabruk och omstruktureringen i Södra Wood har gett resultat. Det strategiska förvärvet av skogsmark i Lettland samt framsteg och utmaningar i skogspolitiken var andra programpunkter på mötena.

 

 

Margreth Hansson, Jan-Erik Svensson, Ingvar Andersson och Alf Bertilsson besökte årsmötet i Ljungby. – Jag har varit medlem sedan 2008 och tycker årsmötena är trevliga. Vi får information från ledning och styrelsen om vad som händer inom verksamheten samtidigt som vi får möjlighet att träffa andra medlemmar, säger Jan-Erik Svensson.

Mycket på gång

Under rubriken ”Mycket på gång 2019” berättade representanter från ledning och styrelse om det fortsatta arbetet med koncernstrategin som bland annat bygger på lönsam tillväxt, samt om produktionsstarten av korslimmat trä i Värö och bioetanol i Mönsterås. Man informerade också om höstens kommande ägardialoger.

Granbarkborrefrågan var ett givet inslag på många av årsmötena och det var också en av de frågor som gav upphov till mest diskussion. Virkesförsörjningen, ledtiderna i skogen, skog och vilt-problematiken, skogsbilvägarnas betydelse samt ägande- och brukanderätten var andra frågor som engagerade många medlemmar.

På årsmötena behandlades en rad motioner. De rörde bland annat effektivare virkestransporter och bättre skogsbilvägar, förvärvet av skogen i Lettland, insatskapitalet i Södra och upphovsrätt vid datainsamling. 18 av motionerna gick vidare till föreningsstämman. 

Insektshotell

I samband med årsmötena delades insektshotell ut till samtliga mötesdeltagare med uppmaningen att sätta upp dem i skogen eller trädgården. Syftet med hotellen är att öka antalet solitärbin och mångfalden i naturen vilket i sin tur ger bättre pollinering och bättre skörd av frukt och bär.

– Flera rapporter visar att antalet pollinerande insekter har minskat under 2000-talet. Med små medel kan vi alla vara proaktiva och göra en positiv insats för de nyttoinsekter som solitärbina är, säger Klara Joelsson, ekolog på Södra.

Läs om hur du med hjälp av insektshotell kan underlätta för solitärbin i din skog.

5 000 skogsägare kräver översyn av artskyddsförordningen

På samtliga 36 årsmöten gjordes följande uttalande om krav på översyn av artskyddsförordningen:

"Sveriges 330 000 familjeskogsbrukare, varav 52 000 är medlemmar i Södra, har stor betydelse för omställningen till en bioekonomi. Den brukade skogen tar upp stora mängder koldioxid och när råvaran förädlas och ersätter fossila material minskar klimatavtrycket.

Den svenska skogstillväxten är ett resultat av mer än hundra års systematisk skogsvård och engagemang inom framförallt familjeskogsbruket.

En grundläggande orsak till att Sverige har utvecklats till en framstående skogsnation är att de investeringar i tillväxt och naturvård som görs i dag är positiva och lönsamma för kommande generationer.

För skogsägare råder det i dag en stor osäkerhet kring äganderätten och brukanderätten. Av regeringsdeklarationen framgår att den privata äganderätten till skogen ska värnas och att markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Trots det fortsätter svenska myndigheter att neka markägare ersättning när brukanderätten inskränks. Tillämpningen av den så kallade artskyddsförordningen föder misstro och riskerar att hämma både skogsinvesteringar och tillväxten i samhället.

Vi uppmanar därför både myndigheter och regering att införa ett moratorium, ett tillfälligt stopp av alla pågående och nya artskyddsärenden, till dess att frågan om rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätten har utretts.”

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.