phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Framtidsprojekt kring skogsskötselns olika faser

Framtidsprojekt kring skogsskötselns olika faser

Hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt är en viktig framtidsfråga. Mellan 2018 och 2021 pågår ett ambitiöst forskningsprojekt kallat Fras, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige.

Om bilden

Fras inleddes i gallringsskogen, på bilden; Ulf Johansson, chef på Tönnersjöhedens försökspark, informerar om försök med gallring.

Fras drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp tillsammans med Linnéuniversitetet och Skogforsk. Projektet finansieras av skogsnäringen, bland annat Södra. Syftet är att i nära samarbete med skogsnäringen utveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa den till både dagens och framtidens förutsättningar och möjligheter.

– Det är ett stort och spännande projekt, säger Pär Fornling, informatör på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU. Det som gör det så spännande är dels att det är helt i den anda som institutionen grundades på, det vill säga att det handlar om produktionsfrågor, hur man odlar skog på ännu bättre sätt. Dels är projektet ett samarbete mellan tre olika parter som alla bidrar med sina kunskaper och kompetenser. Det kan säkert leda till ännu mer så småningom.

Projektledarna Erika Olofsson, Linnéuniversitetet, Emma Holmström, Lantbruksuniversitetet i Alnarp och Karin Hjelm, Skogforsk.

SEX DOKTORANDPROJEKT

Det finns sex delprojekt i Fras där sex anställda doktorander fördjupar sig i var sitt projekt. Projekten kretsar kring de vanligaste produktionsträden – gran, tall, björk samt en blandning av dem – och studerar olika faser av skötseln. Ett viktigt mål är att forskningsresultaten ska leda till ett mer variationsrikt skogsbruk där olika skogsägare kan nå just sina mål med skogsbruket.

– Idag är skötselråden oftast avsedda för trädslagsrena bestånd, men så ser det vanligtvis inte ut i verkligheten, säger Pär Fornling. Dessutom finns önskemål och krav från certifieringen att ta hänsyn till, då man vill få in mer löv bland barrträden.Skogarna förändras också när fler träd lämnas kvar efter avverkning i form av generell hänsyn, något som inte heller finns med i de gamla skötselmodellerna. I flera av doktorandprojekten tittar man även på vilka möjligheter som erbjuds genom digitala och tekniska hjälpmedel som exempelvis laserscanning, digitala kartor och drönare.

Mostarin Ara är doktorand i ett projekt där hon undersöker olika röjningsstrategier för framtida trädslagsrena skogar, blandskogar och möjliga röjningsstrategier för att gynna tillväxt och överlevnad för sällan förekommande trädslag som rönn, asp, sälg och ek.

DE OLIKA PROJEKTEN

De sex projekten och de anställda doktoranderna är:

1. Föryngring av tall i södra Sverige. Doktoranden Mikolaj Lula undersöker effektiva sätt att föryngra tall. Naturlig föryngring jämförs med plantering och sådd. Även markberedningsytor, planttyper och plantering på hyggen av olika åldrar undersöks.

2. Smarta föryngringar. Doktoranden Per Nordin har som mål att hitta metoder för att effektivisera föryngringsarbetet och öka möjligheterna för skogsägaren att driva ett målstyrt skogsbruk. Med hjälp av nya datakällor som vattenkartor och digitala terrängmodeller varieras val av metoder beroende på framtida mål inom hygget.

3. Röjningsmodeller för variationsrikt skogsbruk. Doktoranden Mostarin Ara undersöker röjningsstrategier för både trädslagsrena bestånd och blandskogar. Betydelsen av trädens rumsliga fördelning inom och mellan trädslag, samt röjningsstrategier som gynnar tillväxt för trädslag som rönn, asp, sälg och ek, undersöks också.

Delphine Lariviere forskar på hur den generella hänsynen som lämnas vid avverkningar ska tillvaratas på längre sikt i kommande trädgenerationer. I en första studie undersöktes gamla ekar som sparats som naturhänsyn bland granskogen. För att de ska överleva och utvecklas är frihuggning viktigt.

4. Gallring och naturhänsyn. Doktoranden Delphine Lariviere studerar förstagallring i bestånd där generell hänsyn tidigare har tagits vid föryngring och röjning. Även rekommendationer för gallring i blandskog och bestånd med kombinerade mål studeras.

5. Effektivare beståndsbehandling. Doktoranden Magnus Persson undersöker hur gallringens genomförande kan varieras inom bestånd beroende på skillnader i ståndort och beståndsstruktur. Nya datakällor som drönarfotografering används i planeringen av gallringarna.

6. Skötsel och virkeskvalitet i blandbestånd. Doktoranden Grace Jones fokuserar på lövträdens produktion och virkeskvalitet i blandskog. Syftet är att öka kunskapen om virkeskvalitet i blandbestånd av gran och björk i södra Sverige.

 

Följ fras här

äs mer på: www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/fras
(eller sök på ”fras” på www.slu.se)
Följ även ett par av doktoranderna på instagram: @nordin_fras_phd och @delphinesphdproject
samt hashtaggen #frasproject på instagram och Facebook.

TA DEL AV FRAS

Att kommunicera vilka resultat som uppnås i de olika doktorandprojekten är en viktig del av Fras. På SLU:s hemsida (se länk här intill) finns utförlig information om hela projektet, rapporter från genomförda workshops och exkursioner samt resultat från de olika delprojekten.

– Syftet är att nya kunskaper ska spridas till skogsbrukarna och bli praktiskt användbara, säger Emma Holmström, en av de tre projektledarna inom Fras och även representant för SLU. På www.slu.se finns förutom information om vad som har hänt inom de olika projekten även en kalender med kommande aktiviteter. I närheten av Skara har vi till exempel en exkursion den 27 augusti på ämnet ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. Intresserade skogsägare är varmt välkomna att anmäla sig!

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.