phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Så bidrar Södra till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Så bidrar Södra till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Södra jobbar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är relevanta för alla världens länder och näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för att målen ska kunna uppfyllas.

Agenda 2030 är samlingsnamnet för de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs vid FN-toppmötet 2015 av världens stats- och regeringschefer. Det innebär att världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

De 17 övergripande målen har 169 underliggande delmål som reflekterar de bredare frågorna som driver utveckling globalt med fokus på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna. Sverige har höga ambitioner och regeringen vill ta en ledande ställning i genomförandet av målen och har en handlingsplan där de beskriver ett antal centrala åtgärder för de närmaste åren.

Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetsdirektör i Södra.

Jämfört med tidigare är näringslivets roll och engagemang centralt för att Agenda 2030 ska uppfyllas och målen ger viktiga riktlinjer för hur företag bör arbeta med hållbarhet.

– Vi kan se att vi är på rätt väg i vårt hållbarhetsarbete men tror också att Agenda 2030-målen kan användas för att förutse vad som kommer att efterfrågas av oss framöver. Vi har valt att fokusera på de mål, sju stycken, där vår påverkan på samhället är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad genom att bidra. Ett exempel är vårt mål om ökad skogstillväxt som bidrar till FN:s mål om att bekämpa klimatförändringarna och vårt arbete med hållbart skogsbruk bidrar till målet om ekosystem och biologisk mångfald, säger Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetdirektör i Södra.

VARFÖR JOBBAR VI MED MÅLEN?

– Hållbarhet är en del av Södras koncernstrategi och vår uppfattning är att de företag som integrerar hållbarhet i sin verksamhet och verkligen menar allvar med arbetet har en konkurrensfördel. Om inte redan idag så absolut framöver. Vår ambition är att vara konkurrenskraftiga på de marknader där våra kunder och potentiella kunder är verksamma. Våra kunders kunder efterfrågar mer och mer hållbara produkter och tjänster och vi vill kunna stötta våra kunder i deras måluppfyllnad, säger Maria Baldin.

läs mer

Läs mer om Södras hållbarhetsarbete här på Södras webb och i års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras i mars.

Mer information om FN:s globala utvecklingsmål hittar du på
• Regeringens hemsida finns Sveriges handlingsplan för agenda 2030
• FN:s hemsida finns information om målen

HUR JOBBAR VI MED MÅLEN?

Under 2018 har Södra arbetat vidare med de globala målen för hållbar utveckling genom att kartlägga den egna verksamhetens påverkan och kopplingen till Södras strategiska hållbarhetsarbete. Resultatet var att Södras hållbarhetsmål stämmer väl överens med de globala målen men att det finns områden som kan stärkas ytterligare, bland annat inom effektivt resursnyttjande.
– Vi har delat in de 17 målen efter vilken grad av påverkan vi har. Prioriteringarna har gjorts efter att vi analyserat målen och identifierat de områden där vi har störst möjlighet att påverka. Vi har också identifierat områden som kan stärkas ytterligare och detta integreras i det fortsatta hållbarhetsarbetet, fortsätter Maria.
– För att vi ska uppnå våra utmanande hållbarhetsmål är vi beroende av att samarbeta med andra inom både skogsbranschen, akademin och politiken. Många företag delar samma utmaningar och möjligheter och genom att samarbeta kan vi hitta synergier som bidrar till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling, avslutar Maria Baldin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.