phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kraftsamling Tall nu igång

Kraftsamling Tall nu igång

Arbetet med att ta fram konkreta aktiviteter för att komma till rätta med viltbetesskadorna har nu börjat på allvar inom projektet Kraftsamling Tall. – Alla som berörs av frågan måste nu få insikt i problemet. Vi måste skapa engagemang och jobba tillsammans. Då kan vi lyckas med målet att nå acceptabla betesskador i skogen, säger projektledare Tomas Andersson.

Södras föreningsstämma tog i maj 2018 beslut om att minst hälften av alla Älgförvaltningsområden (ÄFO) i Götaland senast 2021 ska klara målet om maximalt 5 procents årsskada på tall och att andelen föryngringar med tall på tallmark då ska visa på en tydlig ökning. Efter en rejäl genomlysning av beslutet på regionala viltträffar under hösten har ett projekt – Kraftsamling Tall – nu startat.

– Vi har valt att jobba i projektform för att kunna fokusera, kraftsamla och arbeta så effektivt som möjligt med frågan, berättar Johan Frisk, viltförvaltningsansvarig i Södra.

Tomas Andersson är projektledare för Kraftsamling Tall.

ERFAREN PROJEKTLEDARE

Till projektledare för Kraftsamling Tall, som kommer att löpa på under tre år, har Tomas Andersson utsetts. Tomas har de senaste åtta åren innehaft tre olika förtroendemannaroller i Södra: ordförande i Åtvidaberg Västra, ordförande i valberedningen samt ledamot i viltgruppen. Han är också tidigare tjänsteman inom den gröna näringen och har bland annat arbetat på Lantmännen, LRF och inom växtskyddsbranschen.

Johan Frisk, som ingår i styrgruppen för projekt Kraftsamling Tall, menar att Tomas bakgrund borgar för att frågan kommer att vara väl förankrad i ägarleden under hela projekttiden.

– Viltfrågan är inom Södra i första hand en ägarfråga. Tomas har lång erfarenhet av viltfrågor samtidigt som han har varit engagerad i förtroendemannafrågor under många år och han är dessutom engagerad skogsägare och jägare. Vi är därför glada att Tomas tagit sig an uppdraget och att projektet därmed kommer att drivas utifrån ett tydligt ägarperspektiv, säger Johan Frisk.

Hur ser då Tomas på uppdraget att leda projektet Kraftsamling Tall?

– Viltproblematiken är en oerhört viktig fråga att komma tillrätta med. Jag är både jägare och markägare sedan lång tid tillbaka. Jag har därmed ett genuint intresse för frågan och tror mig ha god förståelse för båda sidorna av myntet. Jag tycker mycket om att jaga men jag har samtidigt själv sett hur stora förluster vi markägare tar på grund av viltbetningen utan att vi egentligen behöver göra det, säger han.

Södras övergripande mål med viltförvaltningen i götaland

• Det ska vara möjligt att föryngra med lämpligt trädslag på skogsmarken, exempelvis tall på tallmark
• Sju av tio föryngrade tallar ska vara oskadade av vilt då medelhöjden passerar fem meter
• Det ska vara möjligt för RASE-arterna (rönn, asp, sälg och ek) att utvecklas till träd

”TILLSAMMANS SKA VI LYCKAS”

Tomas hoppas att han som projektledare nu ska kunna samla och engagera alla de grupper som berörs av problematiken för att på så sätt nå målet om minskad viltbetning av tall.

– Det är tillsammans som vi har möjlighet att lyckas. Förtroendevalda medlemmar, skogliga tjänstemän, markägare och jägare. Alla måste få en insikt, en förståelse för problemets omfattning. Först då får vi engagemanget, och med engagemang kan vi nå målet. Här är bra kommunikation helt avgörande.

– För att lyckas måste vi sedan parallellt fokusera på två viktiga uppgifter: att plantera tall på mark där tall ska växa och få till en balans mellan klövviltstammen och fodertillgången. Det kommer att bli intensivt men mycket spännande, säger Tomas Andersson.

PROJEKTGRUPPEN FORMAD

Förutom projektledaren Tomas Andersson består projektgruppen för Kraftsamling Tall av tre regionala viltsamordnare: för region Väst Stefan Persson, idag skogsinspektor i Sollebrunn trädverksamhetsområde och för region Syd Per-Arne Karlström, tidigare skogsinspektor i Höör verksamhetsområde. Rollen som viltsamordnare för region Öst har Tomas Andersson, som alltså innehar två roller i projektet, åtminstone inledningsvis. I projektgruppen ingår även Carl-Johan Olsson, som arbetar med näringspolitiska frågor på medlemsavdelningen.

I sin egenskap av projektledare kommer Tomas Anderson att vara anställd på Södras medlemsavdelning.

I styrgruppen för projektet finns representanter för såväl de förtroendevalda medlemmarna som för Södra Skog och medlemsavdelningen.

PLANER PÅ AKTIVITETER

Projektgruppen kommer inledningsvis att arbeta fram planer för vilka aktiviteter som behöver genomföras för att nå de mål som stämman har beslutat om. Det finns ett antal uppslag och idéer på aktiviteter och åtgärder som bland annat har ventilerats under höstens regionala viltträffar. Nu är det projektets uppgift att konkretisera dessa. Idéerna omfattar aktiviteter på olika nivåer, från väldigt lokala till nationella.

– Vi kommer inte bara att vidta åtgärder kopplade till viltförvaltningen. Vi behöver ta ett helhetsgrepp på viltfrågan och då måste vi även inkludera skogsskötselåtgärder, konstaterar Tomas Andersson.

Alla förtroendevalda medlemmar, inte minst alla viltombud, liksom de viltansvariga tjänstemännen i Södra Skogs verksamhetsområden, kommer att involveras i projektet på ett eller annat sätt.

styrgruppen för kraftsamling tall

Johan Frisk, viltansvarig Södra
Olof Hansson, chef Södra Skog
Lars-Ove Johansson, ordförande förvaltningsråd
Magnus Johansson, ordförande Vimmerby skogsbruksområde
Göran Örlander, skogsstrateg Södra
Gustav Tibblin, medlemschef Södra

VILTFRÅGAN PÅ AGENDAN

Södra är inte ensamma om att arbeta med viltbetningsfrågan. Även andra stora aktörer i skogsbranschen har frågan högt upp på agendan.

– Vi är inte ensamma om att nu kraftsamla lite extra kring frågan om viltbetningen, RASE-arternas utveckling och tallens framtid. Övriga aktörer som ingår i skogsbrukets nationella viltgrupp, bland annat LRF, Sveaskog och Holmen, står bakom ambitionerna och gör gemensam sak med oss, säger Johan Frisk, och fortsätter:

– Även ansvariga myndigheter tydliggör att mer måste göras för att nå Riksdagens beslutade mål för älgförvaltningen. Skogsstyrelsen pekar i sin nyligen publicerade rapport om ökad skogsproduktion på viltskadornas stora betydelse. I Naturvårdsverkets utredning av älgförvaltningen som presenterades i november slås fast att målen inte har nåtts, att viltskadorna har ökat de senaste tre åren samt att en viktig anledning till att målen gällande skog inte har uppfyllts är att avskjutningsmålen inte har uppnåtts. Större fokus än tidigare kommer därför att läggas på uppföljning av mål och åtgärder som vidtas för att nå målen. Vilket alltså väl överensstämmer med Södras och övriga skogsbrukets satsning de närmaste tre åren, säger Johan Frisk.

– Det är tyvärr så att vi inte har lyckats minska betesskadorna i tillräcklig omfattning. Vi har inte heller tillräckligt bra ståndortsanpassning. Många gör ett gediget arbete och vi har kommit en bit på vägen, men för att nå målen måste vi kraftsamla och öka engagemanget ytterligare, slår Johan Frisk fast.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.