phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Smålands skogsstrategi ger regional nytta genom samverkan

Smålands skogsstrategi ger regional nytta genom samverkan

Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Nu tar de tre länen fram en gemensam skogsstrategi och handlingsplan. I den ska finnas konkreta och prioriterade åtgärder för att stärka skogens alla värden: produktionsvärden, naturvärden, upplevelsevärden, etcetera. – De konkreta åtgärderna i strategin ska ge regional nytta genom att samverka, säger projektledaren Malin Pettersson.

Arbetet med skogsstrategin initierades redan 2015 men startade "på riktig" i februari förra året. Då samlades 80 personer på residenset i Växjö och analyserade skogens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Mötet gav ett digert underlag för fortsättningen.

Styrgruppen i projektet består av landshövdingarna och representanter för de tre regionerna, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Naturskyddsföreningen, Sveaskog, Södra och LRF. Södra representeras av skogsdirektör Håkan Larsson och från LRF av ordföranden i Region Sydost, Lars-Ove Johansson.

Sveriges största skogsregion

Skogsfakta om Småland är säkert en aha-upplevelse för många. Landskapet täcks till 70 procent av skog.
Småland har 40 000 skogsägare, de allra flesta är privata skogsägare som tillsammans äger 80 procent av skogsarealen. Den årliga tillväxttakten är högre än i övriga landet och står för 12 procent av Sveriges virkestillväxt.

Det småländska skogsbruket och skogsindustrin sysselsätter över 16 000 personer och omsätter 40 miljarder, vilket motsvarar åtta procent av regionens ekonomi. Familjeskogsbruken ger skogen en enorm mångfald och mosaik med unika naturvärden.
– Man pratar ofta om de sju skogslänen. Då glömmer man Smålandslänen med ungefär 30 procent av Sveriges trärelaterade industri, säger Mats Blomberg och Malin Pettersson fyller i:
– Här finns det småländska entreprenörskapet, företagandet, den speciella andan.

En regional skogsstrategi

Strukturen innebär att möjligheterna till ett hållbart skogsbruk i stor utsträckning hänger samman med förutsättningarna att bo och verka på landsbygden. Frågor som rör dessa förutsättningar och landsbygds-utveckling är särskilt betydelsefulla för det småländska skogsbruket, där en ovanligt stor andel drivs som familjeskogsbruk.

Intresset för en gemensam skogsstrategi för smålandslänen är stort. Arbetet har lockat regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling. Arbetsgruppen med tjänstemän från myndigheterna, organisationerna och företagen leds av projektledaren Malin Pettersson.

Strategin ska på ett tydligt sätt lyfta fram skogens roll för utvecklingen i regionen genom att visa på skogens värden både i dag och i framtiden.

För att ta sig an alla områden har arbetsgruppen delat in sig i tre mindre grupperingar. En av dessa har ägnat sig åt förädling, produktion och klimat med Mats Blomberg, Södra, som ordförande. Den andra har jobbat med naturvärden, kulturmiljövärden och sociala värden där Therese Nilsson, Skogsstyrelsen, var ordförande men ersätts under sin föräldraledighet av Anders Hildingsson, länsstyrelsen i Jönköping. Den tredje grupperingen, med Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen som ordförande, haft hand om skogsgårdens lönsamhet och balansen mellan skog och vilt. I arbetet har man vid behov haft en dialog med andra aktörer.

Förslag på konkreta åtgärder

Handlingsplanen ska innehålla konkreta förslag på insatser.
– Styrgruppen har varit tydlig med att den inte bara vill ha en strategi. Den ska vara kopplad till konkreta åtgärder som ger regional nytta, säger Malin Pettersson.

De strategier som arbetsgruppen föreslår sammanfattas i sex punkter:

  1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen för skogsbruk och skogsindustri.
  2. Öka förädlings- och innovationsgraden.
  3. Öka produktionen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential.
  4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.
  5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.
  6. Uppnå balans mellan skog och vilt.

Kompetensförsörjningen viktig

Det finns en samstämmighet om att råvara från skogen är viktig i omställningen till ett fossilfritt samhälle och för omställning till följd av klimatförändringar.

Kompetensförsörjning går som en röd tråd genom hela strategin. Kunskapen om skogsbruk och skogsindustri relativt låg. Det finns också en förlegad och felaktig bild av arbete inom skogssektorn.
– Vi måste få ut budskapet att skogen är en framtidsbransch, säger Mats Blomberg.
– I dag utgår forskning och utbildning från förutsättningarna i norr. I strategin föreslår vi därför en satsning på de områdena. Det behövs ett starkt centrum för skogsforskning i Sydsverige med Linnéuniversitetet som en viktig del, säger Malin Pettersson.
– Ett konkret förslag i satsningen på skogsforskning i södra Sverige är att Asa försöks- och tillväxtpark ska bli ett centrum för att utveckla forskningen och en mötesplats för skogsintressen. Det är skogsaktörerna överens om, berättar Mats Blomberg.

Samordningskansli

Sedan 2012 samarbetar de tre regionerna kring trä. Träregion Småland ska stödja och stimulera den trärelaterade industrin. Smart Housing Småland är en innovationsmiljö för smart boende och hållbar miljö av trä och glas. Denna regionala samverkan kopplas nu ihop med skogsstrategin.

För att genomföra skogsstrategin föreslår arbetsgruppen en särskild samordningsfunktion. Man föreslår att en samordnare för skogsstrategin anställs för att hålla ihop styrgruppen och administrera gemensamma projekt, kommunicera resultat med mera. Man föreslår också tätt samarbete med samordnaren av trästrategin.
– Av våra förslag ryms en del inom ordinarie uppdrag, andra har redan påbörjats och en del är nya som ska finansieras, säger Malin Pettersson.

Mats Blomberg hoppas att arbetet med den regionala strategin i Småland kan fungera som förebild för övriga sydsvenska län:
– Skogen som motor i omställningen till det biobaserade samhället förtjänar regional kraftsamling.
Det formella beslutet om skogsstrategin fattas av regionerna och länsstyrelserna när förslaget är klart i slutet av året.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.