phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fokus på framtidens skogsskötsel

Fokus på framtidens skogsskötsel

Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag och ett av dessa fokuserar på framtidens skogsskötsel i södra Sverige.

– Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället, samtidigt som förutsättningarna för skogsbruket förändras. Vi har kommit långt med skogsbruket i södra Sverige, men vi vill mer. Det finns mer att göra både vad gäller produktionstakt och mångfald. Det kommer den här forskningen att bidra till. Så skapas än fler möjligheter för en stabil och skogsbaserad framtid, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS, är ett forskningsprogram som ska utveckla skötselmetoder för ett mer varierat skogsbruk och öka användningen av digitala datakällor i södra Sverige. Projektet har beviljats 4 miljoner kronor från Södras forskningsstiftelse och är ett samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk.

Gränsöverskridande samarbete

Emma Holmström, SLU, Erika Olofsson, Linnéuniversitetet och Karin Hjelm, Skogforsk.

Forskningsprojektet handlar om klassisk produktions-forskning anpassad efter nya förutsättningar och möjligheter. Arbetet leds av Emma Holmström, SLU, Karin Hjelm, Skogforsk och Erika Olofsson, Linnéniversitetet.
– Programmet kretsar kring de tre vanligaste produktionsträden: tall, gran och björk samt en blandning av dem. Vi vill utveckla dagens kunskaper kring skötselmetoder för föryngring, röjning och gallring, säger Erika.
– Det finns mycket att vinna på att vi arbetar tillsammans över gränserna då vi använder varandras resurser. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt.

Målet med FRAS är att komma med praktiska råd för att sköta skogarna efter hur de verkligen ser ut och sedan ta vara på möjligheterna. En annan viktig del är att nå ut med forskningsresultatet till skogsägarna och göra resultaten praktiskt användbara.
– Sex doktorander anställs och de ska fördjupa sig i vardera ett av de sex projekt som är grunden i FRAS. Målet är att detta inte ska bli en skrivbordsprodukt utan att doktoranderna ska komma fram till konkreta praktiska råd för hur skogen ska skötas i framtiden, säger Göran.

– FRAS ska kunna ge underlag för ett mer variationsrikt skogsbruk på landskapsnivå och efter brukarnas många olika mål med sitt skogsbruk, säger Karin.

– Tillsammans är jag säker på att vi genom detta projekt kommer bli starkare då vi tar ett helhetsgrepp kring de viktiga produktionsfrågorna.

Emma Holmström instämmer:
– Forskare och alla aktörer inom skogssektorn får ett gemensamt forum för att diskutera framtidens skogsskötsel. Detta känns väldigt bra.

Övriga projekt som beviljats bidrag spänner över en bred räckvidd av skogsindustrirelaterade områden, från flervåningshus i trä till olika uppföljnings- och skötselmetoder för skogsbruket. Läs om dem längst ned på sidan.

Fakta FRAS

Forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, är indelat i sex delar.

  1. Föryngring av tall i södra Sverige: Jämförelser av naturlig föryng­ring, plantering och sådd, samt jämförelser av olika markberedningsmetoder, planttyper och plantering på hyggen av olika åldrar.
  2. Smarta föryngringar: Effektivare föryngringar med hjälp GPS och digitala kartor vilket gör att föryngringarna lättare kan varieras inom samma bestånd.
  3. Heterogen röjning: Kunskap om hur man röjer blandskog och hur man röjer för att gynna trädslag som rönn, asp sälg och ek.
  4. Gallring och biodiversitet: Om att gallra och behålla blandskog och säkra värdet av de sparade träd som lämnas kvar efter en avverkning i form av ”generell hänsyn”.
  5. Effektivare beståndsbehandling: Med hjälp av ny data från laser­scanning, flygfoton, drönare och gps går det lättare att variera gallringen inom ett och samma bestånd.
  6. Skötsel och kvalitet på självföryngrad björk: Kunskap om lövträdens produktion och virkeskvalitet i blandskog. Det handlar om att bedöma och ta fram bra virkeskvalitéer och möjligheter för att kombinera en granplantering med den björk som ofta kommer av sig själv.

Fakta Södras Forskningsstiftelse

Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruket som skogsindustrin. Sedan starten av stiftelsen 1995 har omkring 150 forskningsprojekt beviljats anslag. Resultaten av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt perspektiv som för skogsbranschen.

Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.