phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Spara pengar med bra skogsbilvägar

Spara pengar med bra skogsbilvägar

Genom att investera i dina skogsbilvägar får du högre netto i avverkningen. Bra skogsbilvägar skapar dessutom förutsättningar för snabba och effektiva transporter från skogen till industrin.

Södras årliga kostnader för transport av rundvirke är ungefär lika stora som de totala av­verkningskostnaderna. Därför är transporterna en viktig strategisk fråga som Södra jobbar fokuserat med under 2017.

– Bra skogsbilvägar bidrar till att vi kan utföra kostnadseffektiva transporter, det gynnar dig som medlem i Södra. Och du kan själv bidra genom att investera i dina skogsbilvägar, säger Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare i Södra.


Minskade kostnader

Det finns flera skäl till att hålla bra standard på dina skogsbilvägar. Minskade kostnader för av­verkning och därmed högre netto är ett skäl. Om skogsbilvägen är i gott skick ända fram till avverk­ningen kan lastbilen med släp köra ändra fram till hygget och skotningsavståndet kan minskas. Eftersom transportkostnaden är betydligt större för skotaren än för lastbilen minskar då kostnaden.

– När terrängtransporten av virket blir mindre skonar det dessutom marken, säger Joel Persson.

Ökad tillgänglighet

Tillgänglighet till skogsråvaran är ett annat skäl till att ha bra skogsbilvägar.

En skogsbilväg klassas efter bärighet och geometrisk standard. Bärigheten är viktig för att lastbilen ska kunna komma åt det avverkade virket och kunna köra det till industrin, som behöver ett kontinuerligt flöde av råvara. Har du en bra bärig­het på din skogsbilväg och avverkningstrakt får du en premie.

– Tänk på att bärighetsklassningen gäller både skogsmarken och skogsbilvägen. Om skogsmarken har bra bärighet men inte skogsbilvägen så gäller den sämsta bärigheten.

Riktlinjer för skogsbilväg

En skogsbilväg klassas också efter en geometrisk standard. Om man inte kan köra fram till vägens ände med både bil och släp så blir det ett avdrag. Avdrag görs om vägen inte är vändbar med lastbil med släp. Avdrag görs även om vägen är för smal och har för snäva kurvor.

– En bra skogsbilväg bidrar också långsiktigt till en trafiksäker miljö, eftersom det går att parkera fordon vid till exempel skötselåtgärder, placera upp­lag och lasta virke utan att skapa hinder eller fara utmed trafikerade väger, förklarar Joel Persson.

Krav vid nybyggnation

När du anlägger ny skogsbilväg bör du alltid följa Skogsstyrelsens rekommenderade krav för byg­gande av skogsbilväg. Kraven på en ny skogsbilväg handlar bland annat om vägens bredd och lutning samt vändplanens diameter.

När du ska anlägga en ny skogsbilväg krävs också vissa tillstånd. Bland annat måste du anmäla åtgärden till Skogsstyrelsen och i vissa fall även till Länsstyrelsen, Trafikverket och vägsamfälligheten.

Underhåll dina skogsbilvägar

För att dina skogsbilvägar ska hålla bra standard och göra det möjligt att komma åt det avverkade virket är det viktig att du regelbundet underhåller dem.

En undersökning bland Södras avtals­åkerier för rundvirke 2017 visar att det vanligaste problemet med skogsbilvägar är bristande underhåll, exempelvis bristande buskröjning, högröjning och vägsladd­ning. Även brister i materialet på vägen, brister på vändplanen, vägbredd i kurvor och dålig bärighet anges som vanliga brister enligt undersökningen.

– Det vanligaste problemet med våra skogs­bilvägar är alltså bristande underhåll. Samtidigt är underhåll av skogsbilvägar relativt billigt, förklarar Joel Persson.

Uppdatera informationen

När du har renoverat din skogsbilväg är det viktigt att du uppdaterar informationen om den. Det lig­ger på dig som väghållare att se till att uppgifterna om din skogsbilvägs standard är kor­rekta i skogsbrukets vägdatabas.

Allt tyngre transporter

Under 2015 ökade den högsta tillåtna totalvikten på det svenska vägnätet från 60 till 64 ton, och idag utförs i stort sett alla Södras rundvirkestran­sporter med 64 tons lastbilar. Under 2018 kommer delar av det svenska vägnätet att öppnas för lastbilar med en totalvikt på 74 ton.

– Detta talar för att det kommer att bli än mer viktigt att skogsbilvägarna uppfyller kraven, säger Joel Persson.

– Motiven att tillåta tyngre fordon är att de medför lägre kostnader – det går alltså åt mindre bränsle per kubikmeter avverkad skog – samtidigt som det ger mer miljövänliga transporter.

 

Fakta om skogsbilvägar

Tillägg och avdrag

Om skogsbilväg och avverkningstrakt uppfyller kraven för bärighetsklass 1 ger det + 20 kr/m3fub för normaltimmer och 10 kr/m3fub för massaveden.

Skogsbilväg som inte uppfyller kraven för lastbil med släp ger ett avdrag på 12 kr/m3fub mot normalpriset.

Alltså kan skogsbilvägens standard göra en skillnad på totalt 32 kr/m3fub!

Krav vid nybyggnation*

 • Minsta vägbredd är 4 m på raksträcka med breddning i kurvor
 • Max lutning 7%
 • Vändplandiameter 26 m
 • Minsta horisontal kurvradie 50 m
 • Hinderfrihet från vägkant 2 m
 • Frihöjd 4,5m

* Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer.

Vanligaste bristerna på skogsbilvägar*

 • Bristande underhåll: buskröjning, högröjning, vägsladdning 26%
 • Bristande material på vägen: fel grovlek på grus eller för lite grus som slitlager 18%
 • Brister på vändplan 14%
 • Väggbredd i kurvor 12%
 • Fasta hinder i vägkant 12%
 • Dålig bärighet 9%
 • Smal väganslutning 4%
 • Vattenavrinning/Diken 3%
 • Skador efter avverkningsmaskin 3%

*Enligt Södras undersökning 2017 bland 60 avtalsåkerier för rundvirke.

Kostnader för underhåll skogsbilväg

 • Buskröjning cirka 0,5-2 kronor per meter.
 • Byte av vägtrumma, från cirka 2 500 kronor
 • Vid större flöden i bäckar måste grövre trummor användas och kostna­den stiger
 • Vändplan/backstick cirka 10 000-20 000kr
 • Spårgrusning som underhåll kostar cirka 12-20 kronor per meter.
 • Grövre bergkross ger bättre bärighet (0-60 till 0-80)
 • Använd lastmaskin för att få materialet på rätt plats

Så här fyller du i formuläret om vägstandard

 • Gå in på www.vmfsyd.se
 • Klicka på "Vägar/virkesupplag" och "Insamling vägdata"
 • Klicka på "Anmälan vägstandard" och fyll i formuläret
 • Klicka överst i formuläret för att skickas in dina uppgifter

Mer information om skogsbilvägar

 • VMF Syds hemsida: www.vmfsyd.se Klicka på "Vägar/virkesupplag" och "Krav på skogsbilvägar/virkesupplag"
 • Skogskunskaps hemsida: www.skogskunskap.se Klicka på "Vägar i skogen"
 • Faktabladet "Bättre skogsbilvägar"

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.