phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra allt bättre på naturhänsyn i avverkningar

Södra allt bättre på naturhänsyn i avverkningar

Södra blir allt bättre på naturhänsyn vid avverkningar. Det visar det gröna bokslutet för 2016. 95 procent av föryngringsavverkningarna och 97 procent av gallringarna fick godkänt i den senaste uppföljningen, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. – Det ser bra ut, och vi är glada för den positiva trenden. Resultatet visar att de åtgärder vi gör för att bli ännu bättre i vår naturvårdshänsyn har fått effekt, säger Henrik Holmberg, ekolog på Södra.

Gröna bokslut är Södras sätt att följa upp naturvårdsarbetet i samband med avverkningar. Interna revisorer kontrollerar hur cirka 150 för­yngringsavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn vid föryng­ringsavverkningar och gallringar, samt hur egna policyer och rutiner för miljöhänsyn följs. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet.

– Gröna bokslut är också ett sätt att utbilda och instruera våra entreprenörer i naturvårdshänsyn vid avverkning. Det blir en feedback på deras arbete, säger Henrik Holmberg.

Resultatet för 2016 års gröna bokslut visar att 95 procent av föryngringsavverkningarna och 97 procent av gallringarna får godkänt när det gäller naturvårdshänsynen. Det är betydligt bättre än målet på 91 procent godkända avverkningstrakter och visar att trenden att Södra blir allt bättre på miljöhänsyn i avverkningar fortsätter.

Påverkan på mark och vatten

En aspekt som mäts i Södras gröna bokslut är på­verkan på mark och vatten. Södra har sedan 2013 jobbat aktivt med att minska skador på mark och vatten i samband med föryngringsavverkning, då Södra införde en markskoningsgaranti. Garantin syftar till att tydliggöra ansvar och ger alla inblan­dande i avverkningarbetet mandat att på olika sätt jobba förebyggande för att förhindra att skador uppstår. Skulle det trots allt uppstå skador står Södra för att rätta till dem.

– Markskoningsgarantin har varit mycket upp­skattad bland både Södras medlemmar och entreprenörer. Resultatet i det gröna bokslutet visar också på en mycket bra utveckling, säger Henrik Holmberg. Vi har gått från att 2010 ha omkring 75 procent godkända föryngringsavverkningsom­råden när det gäller mark- och vattenpåverkan till att idag leva upp till kraven i nästan samtliga fall.

Det gröna bokslutet för 2016 visar att 5 procent av arealen lämnas som hänsynsytor i samband med föryngringsavverkning. Det visar också att cirka 30 träd (levande och döda) per hektar lämnas vid föryngringsavverkning – en andel som har varit konstant de senaste åren.

Förbättringsområden

Henrik Holmberg.

Även om resultatet i det gröna bokslutet generellt är mycket bra så finns det några förbättringsområden. Ett sådant handlar om hur förröjning inför gall­ring och föryngringsavverkning hanteras.

– Förröjning är en åtgärd som skogsägaren ofta gör själv, eftersom den upplevs som relativt enkel att utföra. I flera fall ”städas” det för noggrant och underväxt tas bort på fel ställen, vilket ibland inverkar negativt på naturvärdena. Vi arbetar med att ta fram en instruktion för förröjning som kan ge stöd vid utförandet, säger Henrik Holmberg.

På området hänsynskrävande biotoper krävs också förbättringar. Det händer att dessa biotoper skadas genom att man avverkar eller kör för nära biotopen. Ibland avverkas och röjs det felaktigt även inne i biotopen.

– Ofta är en felaktigt utförd förröjning anledning till att vi inte klarar att uppnå målen för hänsynskrä­vande biotoper. Hur förröjningen utförs är väldigt viktigt och sätter standarden för hur efterföljande åtgärder kan utföras, konstaterar Henrik Holmberg.

Läs mer om vad du bör tänka på vid förrröjning.

Gröna bokslut för NS-avverkningar

En nyhet 2016 är att vi har genomfört gröna bokslut för NS-avverkningar, det vill säga avverk­ningar i bestånd som avsatts för naturvårdsändamål och som kräver skötsel. Cirka 30 NS-avverkningar inom Södras område har granskats.

– Resultatet visar att 94 procent av de utvärde­rade NS-trakterna var godkända. Detta är visserligen en ny uppföljning som behöver utvärderas och kalibreras, men resultatet ser mycket bra ut, säger Henrik Holmberg.

Även i NS-avverkningarna finns vissa brister. Södra lever inte alltid upp till kraven när det gäller nyskapande av död ved, till exempel ställda högstubbar, och lämnar inte alltid tillräckligt med grövre toppar kvar efter avverkning i dessa bestånd.

Gröna bokslut för föryngringar

De interna och externa revisioner som görs årligen för att kontrollera hur väl certifierade skogsägare lever upp till certifieringskraven har de senaste åren visat på bristande hänsyn i föryngringsarbetet, det vill säga vid markberedning och plantering. Med anledning av detta kommer en metod för grönt bokslut för dessa åtgärder att utvecklas.

– Vi kommer att tillsammans med våra revi­sorer ta fram och testa en modell för detta under 2017. Faller testet väl ut är planen att göra gröna bokslut för föryngringar från och med 2018 i ungefär samma omfattning som för gallringar och föryngringsavverkningar, säger Henrik Holmberg.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.