phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Röster från utbildningsdagen

Röster från utbildningsdagen

Södrakontakt talade med några av de viltombud som deltog i Södras utbildningsdag. Så här tycker de:

Att träffa andra viltombud är givande"

Birgitta Arnström och Lisa Holmqvist Jonsson.

Birgitta Arnström och Lisa Holm­qvist Jonsson är båda ganska nya som viltombud i Västra Värend skogsbruksområde:

– Jag har varit med i jaktlaget i 20 år och håller nu på att ta jägarexamen. Men jag är även skogsägare, och viltfrågorna är viktiga, säger Lisa.

– Jag ser vilka stora skador som viltet orsakar på skogen. Vi har skador av älg och rådjur, men även stora skador av vildsvin på våra marker, säger Birgitta.

Både Lisa och Birgitta tycker att det är jätteviktigt att regelbun­det samla Södras viltombud för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

– Rollbeskrivningen för ett vilt­ombud i Södra är omfattande, och det är mycket att lära sig och sätta sig in i, säger de.

– Att träffa andra viltombud med idéer kring viltfrågan och bolla med dem är givande och jätteviktigt, säger Lisa Holmqvist Jonsson.

"Samsyn mellan skogsägare och jägare viktig"

TPer Stålhammar.

Per Stålhammar är viltombud i Njudungs skogsbruksområde, ord­förande i älgförvaltningsgrupp 2 i Jönköpings län och med i styrelsen i det lokala älgskötselområdet:

– Jag är mycket engagerad i viltfrå­gan eftersom den är så viktig för oss skogsägare. Volymförlusten på grund av klövviltskador är mycket stor, till och med i genomsnitt. I mitt område är betesskadorna på tok för höga och det är i princip omöjligt att få upp tall. Även om trenden när det gäller försäljning av tallplantor har vänt är idag 90 procent av tall­markerna i Njudungs sbo planterade med gran. Södras tjänstemän måste fortsätta trycka på att skogsägarna ska plantera tall på de marker där tall ska växa. För om foderunder­laget är litet blir ju trycket oerhört hårt på den lilla andel tall som finns.

– En viktig uppgift för viltom­buden är att få en samsyn mellan skogsägare och jägare. Jag är själv både skogsägare och jägare, det är det många som är, och även om skogsägare och jägare har olika ståndpunkter behöver det inte bli konflikter. Nu känns klimatet mellan parterna bättre än för några år sedan. Det beror nog på att den nya älgförvaltningen har tvingat markägare och jägare att samar­beta. Nu har ju skogsbruket och jägarna gemensamma uttalanden i viltfrågorna – det är inte dåligt!

– Information och utbildningsdagar för viltombuden är viktigt. Det är bra att uppdatera sig i frågan och vi behöver samlas så här och utbyta erfarenheter eftersom förut­sättningarna är olika på olika håll i Södraland, säger Per Stålhammar.

"Viltfrågan bör integreras i alla delar av verksamheten"

Michael Andersson.

Michael Andersson är viltombud i Vimmerby skogsbruksområde och ordförande i det lokala älgförvalt­ningsområdet:

– Jag är ny som både förtroendevald och viltombud. Jag är inte jägare utan tar mig an frågan som skogs­ägare. Jag tror att det är viktigt att vi har ett tydligt markägarperspek­tiv i viltfrågan och försvarar det i alla lägen. Vi måste sätta ner foten och tydligt visa vår uppfattning.

– Jag har mycket ungskog och är intresserad av skogsvård. I mitt område finns visserligen mycket älg, men vi har även mycket kron- och dovvilt och vi glömmer ofta rådjuren. Därför anser jag att vi behöver lägga kraft på hela viltfrågan, inte bara på älgen. Jag saknar skötsel­modeller som inkluderar viltfrågan – vi kan inte blunda för att viltet finns när vi ska sköta skog.

– Vi har jobbat mycket med kronviltet i mitt område, och det har gett resultat. Vi har bland annat lyckats förändra synen på okon­trollerbar utfordring av vilt bland skogsägarna, men det är långt kvar till en bra nivå. Men att agera gör skillnad – även på lokal nivå.

– Det är viktigt att lyfta viltfrågan både i förtroenderådet och bland medlemmarna. Vi måste väcka intresset för frågan för att skapa engagemang, för det är först när vi är engagerade som vi kan göra skillnad. Det är viktigt att vi är pedagogiska och anpassar argu­menten efter omständigheterna.

– För att vi ska komma framåt måste vi integrera viltfrågan i alla delar av verksamheten. Anordnas exempelvis en kurs i skogsvård ska viltfrågan vara med. Här kan vi viltombud vara ett stöd till tjänstemännen, säger Michael Andersson.

– Den här typen av träffar är ett mycket bra erfarenhetsutbyte. Jag får också till mig mycket ny kunskap som jag har nytta av som viltombud och som jag behöver för att kunna agera.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.