phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Mera tall-metoden sprids vidare

Mera tall-metoden sprids vidare

– Mera tall-projektet har hittills varit framgångsrikt. I pilotområdet minskar betesskadorna och andelen tall ökar, och det tack vare lokal samverkan. Det är nu dags att sprida kunskapen och metoden vidare till andra områden, säger Hasse Bengtsson, projektledare på Skogsstyrelsen, när Södras viltombud träffas i slutet av januari.

– Bakgrunden till projektet är att endast 20 procent av tallmarkerna idag återbeskogas med tall. På nästa 60 procent av dessa marker sätts istället gran, vilket är klart olämpligt. När skogsägare försöker satsa på tall är skadorna från betande klövvilt, främst älg och rådjur, det stora pro­blemet, berättar Hasse Bengtsson.

Hasse Bengtsson

Andelen tall ökar

Skogsägare och jägare i Mera talls pilotområde i Uppvidinge i Krono­bergs län har tillsammans arbetat fram en metod som fungerar och i det här området ökar nu andelen tall.

– Den framgångsrika metoden går ut på ett samarbete mellan skogsägare, jägare och skogstjänstemän utifrån lokala fakta. För att få till samverkan skapade vi möten. Genom lokala inventeringar skaf­fades kunskap. Det handlade om både betestrycksinventering och spillningsinventering. Även bete av RASE observerades. Sen formulerades en handlingsplan utifrån det som parterna var överens om.

Projektet har hittills varit fram­gångsrikt.

– Inom pilotområdet har skogs­ägarnas och jägarnas tro på att det går att föryngra tall av god kvalitet ökat. Ökat har även förståelsen för sambanden mellan skog och vilt, berättar Hasse Bengtsson.

– Älgstammen i området har minskat och avskjutningen av rådjur ökar rejält. Betestrycket på tall, rönn, asp, sälg och ek har också minskat, även om det fortfarande är oaccep­tabelt högt. Fler och fler tallmarker föryngras nu också med tall.

Trenden har vänt

Den framgångsrika metoden inom Mera tall-projektet ska nu spridas vidare till andra områden i Södra, och här kan viltombuden bidra, menar Södras skogstrateg Göran Örlander.

– Kontentan av Mera tall-projektet är att viltbetningssituationen inte är hopplös. Trenden har vänt och andelen tall ökar nu i pilotområdet. Åtgärderna har inte varit så märk­värdiga, så det talar för att vi kan vända trenden även i andra områden. Så min uppmaning till viltombuden är att ge er hem och prata om det här sättet att samverka. Ordna lokala skogsdagar på temat viltfrågor och Mera tall tillsammans med vilt­ansvarig i Södra Skog, säger Göran Örlander.

Gösta Lundin

Södras representant

Gösta Lundin, före detta förtroen­devald i Södra, och under en period förvaltningsrådets ordförande, har fått rollen som Södras representant i arbetsgruppen Mera tall.

– Jag var tidigare med i arbets­gruppen för Mera tall, och har egentligen aldrig släppt frågan. Som nybliven pensionär passar det här uppdraget utmärkt.

– Det ska bli spännande att ta Mera tall framåt och sprida erfaren­heterna från pilotprojektet vidare ut i Södras område. Min uppgift blir att stötta tjänstemännen när det gäller att vara med på lokala skogsdagar och informera om viltfrågor och Mera tall-metoden, säger Gösta Lundin.

Läs mer

på Mera talls hemsida www.skogsstyrelsen.se/meratall Där finns bland annat en folder med mer information om projektet.

Mera tall-metoden

Att jobba enligt Mera tall-metoden innebär att inom ett älgskötselområde (eller motsvarande):

• Föryngra med tall på tallmark

• Anpassa klövviltstammarnas storlek till fodertillgången

• Ta hänsyn till övrigt klövvilt, inte bara älg

• Utföra årliga lokala inventeringar under flera år

• Se på trender, inte detaljer

• Anordna årliga, gemensamma möten och träffar för skogsägare, jägare och skogliga tjänstemän

• Genomföra mötena med ömsesidig respekt, ärlighet och respekt för varandras åsikter och kunskaper

• Ha tålamod – förändringar tar tid

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.