phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lönsam skogsgård kräver god skötsel

Lönsam skogsgård kräver god skötsel

Skogen utgör ett stort värde som måste skötas. Åtminstone om målet med skogsbrukandet är en lönsam skogsgård. – Det är vanligt att skogsägare röjer för lite och för sent och gallrar och föryngringsavverkar för sent. Med god skogsskötsel i rätt tid skapar du en värdefull skog till nytta för dig och framtida generationer, säger Henrik Nordlund, skötsel- och miljöledare i Södra.

Planering är grunden för ett bra resultat i skogsbruket. Med en grön skogsbruksplan som verktyg får du ett bra stöd för ett ekonomiskt framgångsrikt och miljöanpassat skogsbruk under många år.

– Planen hjälper dig att formulera det övergri­pande målet med ditt skogsägande och handlings­planen för att nå dit. Varje åtgärd planeras in vid rätt tidpunkt för att maximera möjligheterna med din fastighet, säger Henrik Nordlund.

I skogsskötseln ingår alla skogliga åtgärder som utförs i bestånden på din skogsfastighet – exempelvis föryngring, röjning, gallring och föryngringsavverkning. Enligt skogsvårdslagen ska miljömålet jämställas med produktionsmålet. Det innebär att du i din skogsskötsel ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljö, rekreation, med mera. I detta ligger också att främja den biologiska mångfalden.

Ny skog ska anläggas

När en föryngringsavverkning är genomförd ska du som skogsägare se till att anlägga ny skog. Enligt skogsvårdslagen ska ”skogsodling eller åtgärder för naturlig föryngring göras senast under tredje året efter avverkningsåret”. Dessutom ska beprövade metoder och för marken lämpliga trädslag användas.

– För en lyckad och effektiv föryngring är det viktigt med rätt antal plantor och rätt planterings­punkt. Markberedning är ofta en förutsättning för ett bra resultat. Redan när du anlägger ny skog kan du förstärka naturhänsynen, till exempel genom att inte plantera ändå ut till bäcken för att där få upp andra trädslag än gran. Det kan också innebära en kostnadsbesparing.

Viktigt att röja i tid

När den nya skogen har vuxit under några år är det dags för röjning. I den välröjda skogen gynnas diameter­utvecklingen och virkeskvaliteten. Dessutom minskar risken för framtida stormskador om beståndet är välröjt.

– Tidpunkten för röjning är viktig. Det finns flera sätt att se när beståndet behöver röjas. Om träden står med mindre än en meters avstånd från varandra är det exempelvis dags.

Gallra för hög avkastning

Henrik Nordlund, skötsel- och miljöledare i Södra.

När beståndet är färdigröjt är nästa åtgärd gall­ring. I gallringen tar du bort de mindre värdefulla träden och låter de bästa stå kvar och få plats att växa. På så sätt når träden snabbare de dimen­sioner som sågverken efterfrågar och skogens omloppstid kortas, vilket ger bättre ekonomi och minskar risken för skador.

– Gallringens långsiktiga mål är en hög eko­nomisk avkastning i skogen och en ekologiskt rik skogsmiljö, men om du gallrar i rätt tid och på rätt sätt ger även själva åtgärden ett positivt netto, säger Henrik Nordlund.

Det är grönmassan som genererar tillväxt i träden. Om grönmassan är mindre än 2/3 för gran och ½ för tall så är det hög tid för gallring.

Efter en gallring blir beståndet mer känsligt och risken för stormfällning är alltid större efter en gallring.

– Efter några år har både kronor och rotsystem blivit större och beståndet har stabiliserats. Vid en ny gallring händer samma sak igen. Det betyder att med färre gallringar utsätter du beståndet för färre risk­tillfällen. Ett bestånd ska vara färdig­gallrat innan det är 18-20 meter högt.

Redan i gallringen kan du börja förbereda för natur- och kulturhän­synen som du ska ta i slutavverkningen. Förstärk hänsyn genom att exempelvis frihugga naturvärdesträd.

Spekulera inte i priset

Enligt Henrik Nordlund lönar det sig inte att spe­kulera i virkespriset när det gäller gallring.

– Du tjänar kanske mer just vid försäljningen om du väntar lite, å andra sidan kan det leda till en produktionsförlust i just det beståndet. Det du kanske förlorar i att inte få premie under en viss period när du behöver gallra ett visst bestånd har du igen vid gallring av ett annat bestånd då priset är högre.

När skogen blir äldre minskar tillväxten och det kapital som finns i skogen förräntar sig sämre. Ju äldre skogen blir desto större blir också risken att virket förstörs av skador i form av stormfäll­ning, granbarkborreangrepp och rotröta.

Investering i ny skog

Genom föryngringsavverkning frigörs pengar som kan återinvesteras.

– Att investera pengarna i ny skog är ett sätt som ger hög förräntning. Avverkar du skogen i rätt tid, och inte väntar för länge, och sedan föryngrar får du dessutom snabbare ny skog som växer och förräntar sig avsevärt mycket bättre än den gamla skogen. Det gör den tack vare att plantmaterialet från Södra hela tiden utvecklas och blir bättre.

Tidpunkten för föryngringsavverkning styrs av skogsvårdslagen som talar om när lägsta slutavverkningsålder är och det är beroende på markens bonitet, det vill säga markens förmåga att producera virke. En aktuell skogsbruksplan är ett bra verktyg för att se när olika bestånd är avverk­ningsmogna.

Vid föryngringsavverkningen ska naturvärden beaktas, hänsyn ska tas till hotade arter och små­biotoper, våtmarker och vatten ska bevaras.

– Även tillräckligt många gamla grova träd av olika trädslag ska sparas och grövre döende och döda träd, torrakor, högstubbar och lågor ska lämnas kvar, säger Henrik Nordlund.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.