phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Domen som stärker egendomsskyddet

Domen som stärker egendomsskyddet

Det började med en avverkning som stoppades av länsstyrelsen i Värmland 2014. Nu har det uppmärksammade bombmurkle-fallet avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen. Rätten slår fast att länsstyrelsen gjort fel och skickar tillbaka ärendet till myndigheten. Domen kan komma att påverka hela Skogssverige och leda till ett stärkt egendomsskydd och rätt till ersättning vid avverkningsförbud.

– Det viktiga i domen är signalen till svenska myndigheter om att de inte godtyckligt kan gå in och stoppa avverkningar eller vägra ge dispens med hänvisning till artskyddsförordningen. I fall som gäller skydd av arter måste tillämpningen ske på ett sätt så att pågående mark­användning inte avsevärt för­svåras. Det stärker rättssäker­heten för landets skogsägare och i den meningen är domen ett steg i rätt riktning, kom­menterar Södras ordförande Lena Ek.

Svensk skogspolitik bygger på en balans mellan produktion och miljöhänsyn, liksom att inskränk­ningar i äganderätten ska ersättas. Myndigheternas tillämpningar av artskyddsförordningen har under lång tid skapat osäkerhet för den enskilde skogs­ägaren. Vanliga skogsbruksåtgärder kan stoppas utan att markägaren ges någon ersättning. Mark-och miljööverdomstolens slutsats är att länsstyrel­sen måste utreda om förbudet att avverka avsevärt försvårar pågående markanvändning. Om så är fallet måste myndigheten därefter överväga om skyddet för bombmurklan kan uppnås genom någon form av områdesskydd, som då ger fastighetsägaren möjlighet till ersättning. Överdomstolen konstaterar att lagstiftaren inte tycks ha övervägt frågan om ersättning när artskyddsförordningen kom till. Det anser domstolen talar för att det förutsatts att reglerna inte skulle leda till betydande inskränkningar av pågående markanvändning, det vill säga normal skogsskötsel. Utgångspunkten ska i stället vara att regler om områdesskydd ska användas i första hand om mark ska tas i anspråk.

– Det är en viktig skrivning som gör upp med den tillämpning som sker i dag och som innebär att beslut om avverkningsförbud fattas utan att frågan om ersättning ens aktualiseras, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Han förutsätter att myndigheterna avstår från att öppna liknande processer utan väntar på att nya riktlinjer tas fram i enlighet med domskälen. Inom kort väntas också en dom falla i det så kal­lade Lavskrike-fallet.

– Det skulle förvåna mig om miljödomstolen i Lavskrike-fallet bortser från kopplingen till det grundlagsfästa skyddet för egendom och rätten till ersättning vid intrång, som överdomstolen nu slagit fast, fortsätter han.

Sedan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen kommit överens om riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket är det möjligt för markägare att överklaga beslut om avverk­ningsförbud. Det ligger i linje med att de båda myndigheterna vill att lagen ska prövas rättsligt för att uppnå en praxis. Samtidigt har de efter­lyst en översyn av artskyddsförordningen, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.