phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Bättre skogsvårdstjänster med 50 nya avtal

Bättre skogsvårdstjänster med 50 nya avtal

Upphandlingen av skogsvårdstjänster som Södra har genomfört under 2016 är nu klar. Resultatet är nya avtal med 50 skogsvårdsentreprenörer. – Syftet med upphandlingen har varit att se till att vi kan erbjuda våra medlemmar högkvalitativa skogsvårdstjänster till marknadsmässiga priser inom hela Södra, säger Magnus Petersson, chef för entreprenörs- och teknikutveckling i Södra.

Aldrig tidigare har Södra gjort en upphandling av skogsvårdstjänster som omfattar hela Södras område. Historiskt har nya avtal slutits löpande i takt med att skogsvårdsverksamheten har vuxit, och entreprenörsbranschen har expanderat.

– Södras uppdrag är att jobba för skogsgårdens lönsamhet och däri ligger att de tjänster vi erbjuder skogsägaren ska vara av rätt kvalitet och kostnadseffektiva. För att kunna säkerställa detta på skogsvårdsområdet var det nu dags att göra en mer omfattande upphandling av markberedning, plantering, röjning, för­röjning samt plantbehandling mot vilt- och snytbaggeskador, säger Magnus Petersson.

Lönsam skogsgård

Magnus Petersson.

Arbetet med upphandlingen av skogsvårdstjänster liknar det som Södra sedan länge tillämpar för andra tjänster som avverkning, skogsbränsle och lastbils­transporter. Det ska bidra till marknadsmässiga kostnader men ska bara göras när det finns goda skäl, menar Magnus Petersson.

– För skogsvården finns inga stora tekniksprång inom räckhåll, men däremot de små effektivisering­arna i vardagen, både hos entreprenörerna och Södra.

Enligt Magnus Petersson gynnas branschen dessutom av att entreprenörsföretagen får möjlighet att anpassa och förändra sitt erbjudande.

– Upphandlingen är inte bara bra för skogsägarna utan öppnar även upp för entreprenörsföretagen att forma sin egen strategi för framtiden. Vi strävar efter långsiktiga relationer med utveck­lingsbenägna företag. Därför har vi också infört tillsvidareavtal och en möjlighet att indexreglera ersättningsnivåerna. Naturligtvis förstår vi att en upphandling också upplevs som stressande för entrepre­nörerna och därför har vi strävat efter att göra processen så tydlig och transparent som möjligt, säger han.

Södra införde en leverantörskod under 2016 som bland annat förtydligar vad alla företag som arbetar åt Södra måste upp­fylla när det gäller arbetsvillkor och miljö.

– Vi ställer därmed krav på att entreprenörsföre­tagen vi samarbetar med betalar sociala avgifter och arbetsgivaravgifter i Sverige och att de som jobbar är anställda direkt i företaget. Ett annat krav är att entreprenörerna har kollektivavtal eller hängavtal.

Ackordsröjning en nyhet

Tidigare användes nästan enbart timersättning för röjningsentreprenörerna. En nyhet i det nya skogs­vårdsavtalet är att det också innehåller ersättning enligt en ackordslista under förutsättning att det rör sig om en normal röjning. Vid mer komplicerade och eftersatta röjningar ersätts entreprenören fortsatt med timersättning.

– Ackordsröjning hoppas vi ska bli till fördel för både skogsägaren och entreprenören. Ersättnings­formen gynnar en effektiv organisation, välutbildade anställda och bra utrustning, säger Magnus Petersson.

I samband med avtalet har nya tekniska möjligheter införts. Entreprenörsappen möjliggör för entreprenören att i sin telefon eller läsplatta ha en karta över de kommande objekten samt det område som ska åtgärdas. Där kan de även se sin egen posi­tion när de rör sig över objektet, var gränserna går och andra uppgifter om beståndet.

Efter att ha pågått under närmare ett år är upphandlingen av skogsvårdstjänster nu klar. Den innebär att Södra har lokala skogsvårdsavtal med 50 olika entreprenörsföretag.

Upphandlingen har varit både stor och kom­plex. Efter en stor arbetsinsats, inte minst för alla verksamhetsområden, är det därför glädjande att vi nu har nya avtal med en enhetlig avtalsstruktur och en genomarbetad kravspecifikation på våra skogs­vårdstjänster, säger Magnus Petersson.

Så här gick upphandlingen till

Daniel Bengtsson, skogsvårdsledare i Långasjö verksam­hetsområde, ser fram emot att jobba framåt som ett lag tillsammans med sina entreprenörer.

Processen med att ta fram nya skogsvårdsavtal för hela Södras om­råde inleddes i början av 2016 och hölls ihop av en grupp med de regionala skötsel- och miljöledarna samt entre­prenörsutveckling. Gruppen tog fram anbudsunderlag samt kravspecifikationer för de olika skogsvårdstjänsterna.

Under våren informe­rades Södras befintliga skogsvårdsentreprenörer om upphandlingen. Södra annonserade om upphand­lingen och skickade sedan ut anbudsunderlag till intresse­rade entreprenörer. I augusti genomfördes möten där anbudsunderlagen gicks ige­nom. Efter en första central värdering av de cirka 100 an­bud som kom in genomförde områdeschefer och skogsvårdsledare i verksamhetsområdena lokala gransk­ningar och kvalitetsbedömningar. Därefter skedde lokala förhandlingar.

Skogvårdsledare Daniel Bengtsson har under hösten och vintern jobbat intensivt med upphandlingen av skogsvårdstjänster i Långasjö verk­samhetsområde.

– Min första uppgift var att se över de entreprenörer som vi hade samar­bete med och fundera på hur vi bör jobba framåt för att skogsvårdsarbetet ska bli effektiv för både skogsägarna, oss och entreprenörerna. Tillsam­mans med min områdeschef Anders Jacobsson jämförde jag våra behov och önskemål med de mer formella kraven. Vi studerade sedan inkomna anbud och vägde samman olika aspekter såsom volymer, geografi och effektivitet med entreprenörsföretagens utvecklingsbenägenhet och priser.

– Vi hade många intensiva diskussioner och fick göra en del förtydliganden och justeringar under förhand­lingarnas gång. Det var bland annat viktigt att alla entreprenörer hade samma bild av ackordsröjning, som är en nyhet för både Södra och en del av entreprenö­rerna.

– Vi har nu landat i en lösning i Långasjö som jag tycker känns riktigt bra. Vi har idag avtal med något färre entreprenörsföretag än innan upphandlingen. Å andra sidan har vi kunnat erbjuda de flesta entreprenö­rerna större volymer än tidigare, vilket kommer att gynna deras möjligheter att våga satsa och utvecklas. Framförallt har vi flerårsavtal som gör att vi nu kan börja jobba framåt tillsammans som ett lag, säger Daniel Bengtsson.

Långsiktigt samarbete betydelsefullt

Magnus Thor.

– Redan i inledningen av upphandlingen poängte­rade Södra vikten av långsik­tigt samarbete och tillsvidareavtal, vilket betyder mycket för oss, säger Magnus Thor, vd för Magnus Thor AB.

Magnus Thor AB är ett av de entreprenörsföretag som Södra nu har slutit skogs­vårdsavtal med. Företaget, som är en av landets större skogsvårdsentrepre­nörer, har 10 fast anställda och under säsong cirka 60 röjare och 160 plantörer anställda. De huvudsakliga uppdragen finns inom röjning, markberedning och plantering. Under 2015 planterade företaget cirka 22 miljoner plantor och röjde cirka 13 000 hektar.

Enligt avtalet med Södra kommer Magnus Thor AB att utföra skogsvårdstjänster i verksamhetsområdena Kinna, Bohus-Dal, Sollebrunn, Vimmerby, Linköping, Åtvidaberg och Tranås.

– Södra är en professionell och affärsmässig samarbetspartner och det känns motiverande att få vara med på deras tillväxtresa. Vårt erbjudande har bemötts mycket positivt och kontraktet motsvarar våra krav. Ackordsröjning är naturligt för oss.

– Alla våra röjare och plantörer utbildas regelbundet i skogsskötsel, naturvård och kulturmiljövård. Eftersom all vår arbetskraft i utförandeledet är från Rumänien hyr vi boende på den öppna marknaden åt dem. Vi är mycket måna om en bra boendestan­dard och kompromissar aldrig med den.

– Vi har fått ett stort förtroende från Södra och det förpliktigar nu att leva upp till deras förväntningar på oss. Vi ser fram emot en mångårig relation.

Flerårsavtal ger arbetsro

Hans Andersson, skogsvårdsentreprenör, är nöjd med det flerårsavtal han nu har med Södra i Vimmerby verksamhetsområde. Här skakar han hand med skogsvårdsledare Elin Jonsson.

– Jag är nöjd med det nya flerårsavtalet med Södra. Det känns skönt och innebär arbetsro framåt, säger Hans Andersson, vd för Hans Andersson Skogsvård AB.

Hans företag har åtta anställda och sysslar med röjning, plantering, avverkning av övergrovt virke samt viltbehandling av plantor inom Vim­merby verksamhetsområde.

– Här i Vimmerby hade vi en upp­handling av skogsvårdstjänster så sent som för två år sedan. Därför kom den här upphandlingen lite nära inpå. Men jag förstår poängen med en bredare upphandling och jag tycker att den här processen har fungerat bra.

– Informationen har varit bra. Södra har hållit två informationsmöten och frågor vi haft på anbudsunderlaget har vi fått besvarade. Jag tycker också att förhandlingsklimatet har varit mer positivt den här gången.

– Ackordsröjning är inget nytt för mig. Det gäller dock att hitta rätt nivå för både oss och Södra och justera vid behov.

– Entreprenörsappen, som jag varit med att ta fram, fungerar jättebra och underlättar verkligen vårt dagliga arbete.

– Jag tror att det är viktigt att Södra även har entreprenörer med lokal anknytning och att man inte byter entreprenörer för ofta. Då känner skogsägaren igen oss från år till år.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.