phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lönsamt att avverka den mogna skogen i tid

Lönsamt att avverka den mogna skogen i tid

Det lönar sig att avverka den mogna skogen i tid – innan tillväxten blir för låg och riskerna blir för höga. Föryngrar du sedan med förädlade plantor får du snabbare ny skog med högre tillväxt än i den gamla. På så sätt utnyttjar du markens produktionsförmåga på bästa sätt.

En skog har olika stor tillväxt under olika faser av omloppstiden. När den blir äldre minskar tillväxten och när tillväxten minskar, minskar också värdetillväxten, det vill säga det kapital som finns i skogen förräntar sig sämre.

Stor risk för skador

I en gammal, slutavverkningsmogen skog finns ett stort kapital bundet, ett kapital som blir allt mer riskutsatt.

Beräkningar visar att i genomsnitt 6,6 kubikmeter virke per hektar och år förstörs i Södras område efter det att skogen har passerat den optimala tidpunkten för föryngringsavverk­ning.

– Om man väntar för länge med att avverka ökar visserligen virkesvo­lymen, men hela beståndet löper stor risk att förstöras av skador, förklarar Andreas Alvehus, skötsel- och miljö­ledare i Södra.

Storm är en stor och väldokumen­terad risk för gamla bestånd, främst granbestånd. Med ökad ålder och därmed höjd på träden ökar risken att beståndet ska utsättas för vindfäll­ning. Tall drabbas också av vindfäll­ning, men tallen blir inte lika hög som granen. En tallskog och en granskog som har samma höjd är ungefär lika riskutsatta. Det är framförallt skog med högt virkesförråd och högt värde som är extra riskutsatt.

Stormfällt virke kan tas om hand men avverkning av stormskadad skog kostar ungefär dubbelt så mycket som avverkning av stående skog.

Granbarkborre och rotröta

Ökad risk för granbarkborreangrepp och angrepp av rotröta är andra pro­blem som uppstår i gammal skog.

Generellt kan man säga att ju äldre granskogen är desto känsligare är den för angrepp av granbark­borre. Får insekten chansen kan den skada och förstöra stora mängder virke. Särskilt stor är risken vid en kombination av stora populationer granbarkborrar och stormskador. Det behövs dock ingen stor storm för att granbarkborren ska ge stora skador på den stående, äldre skogen. Det kan räcka med varmt och torrt sommar­väder och att en population av granbarkborrar finns i närheten.

Rotröta är ganska vanligt i äldre skogsbestånd och hämmar trädens tillväxt samtidigt som den minskar värdet på virket. Äldre bestånd med rotröta tappar ungefär en kubikmeter i tillväxt per år. Ju längre ett bestånd står desto mer tid får rotrötan att utveckla sig. Som framgår av namnet sprids rotrötan via rötterna och uppåt i trädet. Det innebär att nedersta delen av trädet, den mest värdefulla rotstocken, kan förstöras, och med den stora värden.

En barrskog som är mogen har nått sitt högsta värde och träden har då nått de dimensioner som efterfrågas av sågverken och betalas därför bäst per kubikmeter.

– Har du en slutavverkningsmo­gen skog är det därför i de flesta fall klokast att göra en bra och kostnads­effektiv avverkning innan beståndet riskerar att utsättas för stora skador, säger Andreas Alvehus. 

Varför väntar många med avverkningen?

Trots minskad tillväxt och ökad risk för skador är det inte ovanligt att skogsägare väntar längre med att slutavverka sin mogna skog än vad som är rationellt. Varför gör de det?

Det finns givetvis många olika anledningar till att skogsägare väljer att vänta, men det är viktigt att veta vad det innebär.

Viktor Silvemark, skogsekonom i Södra, framhåller att skogsägare är företagare och att det är viktigt att ta rationella och välgrundade beslut.

– Som företagare är det viktigaste att säkerställa en bra förräntning på ditt kapital. För en skogsägare gäller det därför att inte överhålla skogar med låg, eller i vissa fall till och med negativ värdetillväxt. 

Investera i annan tillgång

Eftersom en föryngringsavverkning frigör mycket kapital som tidigare varit bundet i den gamla skogen gäller det att fundera kring hur man ska hantera det frigjorda kapitalet. Utöver återbeskogning är räntor och amorteringar vanliga och bra sätt att använda det frigjorda kapitalet, men det kan också vara en god idé att investera i en annan tillgång. Genom att investera ditt frigjorda kapital i en annan tillgång säkerställer du en hög förräntning. En god sådan inves­tering är att köpa insatser i Södra, menar Silvemark.

– I en gammal granskog är för­räntningen ofta negativ eller i bästa fall cirka 2 procent. Detta kan jäm­föras med insatser i Södra, vilka gett en årlig avkastning om cirka 10-15 procent under de senaste åren, dess­utom till en i det närmaste obefintlig risk. Man skulle kunna säga att som insatser varken ruttnar eller blåser ditt kapital sönder, säger Silvemark.

Har du inte uppnått ditt insatstak kan du köpa dig upp till det och där­efter kan du köpa emissionsinsatser på Södras handlingsplats.

Snabbare föryngring

Att investera pengarna i ny skog är ett sätt som ger hög förräntning. Av­verkar man skogen i rätt tid, och inte väntar för länge, och sedan föryngrar får man dessutom snabbare ny skog som växer och förräntar sig avsevärt mycket bättre än den gamla skogen. Det gör den tack vare att plantmate­rialet från Södra hela tiden utvecklas och blir bättre.

– Den skogen kan sedan gallras och avverkas tidigare jämfört med om avverkningen hade skjutits upp. Genom att tidigt etablera en ny, bra föryngring får du en snabbare värde­tillväxt på marken igen. På så sätt kan du utnyttja markens produktionsför­måga så bra som möjligt. 

När är det dags för avverkning?

Tidpunkten för föryngringsavverk­ning styrs av skogsvårdslagen som talar om när lägsta slutavverknings­ålder är och det är beroende på mar­kens bonitet, det vill säga markens förmåga att producera virke. En aktuell skogsbruksplan är ett bra verktyg för att se när olika bestånd är avverkningsmogna.

Att ha en strategi för vilka bestånd som ska avverkas och när de ska av­verkas handlar i grunden om att ta an­svar för fastighetens totala ekonomi, menar Andreas Alvehus.

– Behöver du prioritera mellan olika slutavverkningsbestånd bör du absolut prioritera dem med högt virkesförråd. Ett högt virkesförråd är ett stort värde och därmed en stor risk för bland annat vindskador. Men du måste våga tänka både utifrån det enskilda beståndet och utifrån hela fastigheten.

Genom föryngringsavverkning frigörs pengar som kan återinveste­ras, i föryngring och röjningar men också i andra tillgångar, med en mångfalt bättre förräntning.

– Det är en fråga om fastighetens totalekonomi, långsiktighet och ansvar. Därför är det viktigt att slut­avverka den mogna skogen i tid, säger Andreas Alvehus.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.