phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Information i mätbeskedet mer lättbegriplig på nätet"

"Informationen i mätbeskedet mer lättbegriplig på nätet"

Informationen på mätbeskeden från SDC är inte alltid enkel att förstå. För att underlätta för dig som skogsägare sammanställer och presenterar Södra den mest relevanta informationen om dina virkesleveranser under ”Mina virkesleveranser” på www.sodra.com.

Mätbesked är den handling som säljare och köpare får efter att en leve­rans av virkesråvara har blivit inmätt. Mätbeskedet upprättas av Virkesmät­ningsföreningen, VMF, och innehållet regleras i virkesmätningslagen. I mätbe­skedet finns information om hur virket är mätt och vilket grundvärde det betingar. 

Informationen från virkesmätningen sammanställs av SDC som sedan skickar den i form av ett mätbesked till säljaren och köparen av virket, det vill säga till skogsägaren och till den part som skogsägaren har skrivit kontrakt med, exempelvis Södra. Om skogsägaren önskar skickar SDC mätbeskedet i form av en utskrift på papper med post till henne eller honom, medan Södra får uppgifterna digitalt. 

Många skogsägare tycker att det är svårt att förstå, sätta sig in i och tolka den information som finns på mätbeskedet som kommer i brevlådan. För att underlätta för medlemmarna finns sedan några år tillbaka en mer lättbegriplig version av uppgifterna i mätbeskedet under den inloggade delen av www.sodra.com. 

Lättbegriplig och relevant 

– Vi erbjuder alla medlemmar som har virkeskontrakt med Södra att få information om sina virkesleveranser digitalt. Under Mina virkesleveranser/Mina kontrakt under den inloggade delen av www.sodra.com presenterar vi en mer lättbegriplig sammanställning av den information som vi har bedömt är mest relevant för skogsägaren, berättar Örjan Vorrei, IT-chef på Södra Skog.

– Ibland är informationen förenklad och i vissa fall har vi utökat informationen jämfört med de skriftliga mätbeskeden från SDC. På nätet kan du till exempel se alla de faktorer som påverkar virkesvärdet, exempelvis olika typer av premier. I mätbeskedet från SDC är bara grundprisfakto­rerna med. Så för att bättre förstå varför man har fått betalt på ett visst sätt är det bättre att gå in på nätet, uppmanar Örjan. 

Vad finns det då för information på mätbeskedet från SDC som du får i brevlådan respektive på www.sodra.com under Mina virkesleveranser/Mina kontrakt? Örjan berättar:

– Den grundläggande informationen om säljare och köpare finns självklart med i båda versionerna. Det gäller även informationen om vilket kontrakt med Södra som mätningen refererar till. På det tryckta mätbeskedet refererar ”Ursprung/Upp­drag” till kontraktsnumret med Södra. I samman­ställningen på nätet har vi istället för begreppet ”Levkod” använt oss av termen ”DEL” för att förtydliga vilken del av kontraktet som avses.

Både i mätbeskedet från SDC och under Mina virkesleveranser på nätet finns information om kvantitet och värden. Informationen om vem som har gjort mätningen saknas dock på nätet, eftersom den informationen inte bedöms ha så stort värde. 

Måttslag, volymer, värden och kvalitet finns både i mätbeskedet från SDC och under Mina virkesleveranser på www.sodra.com.

– På nätet har vi dock försökt göra informa­tionen mer begriplig, bland annat presenteras orsaker till vrak på ett tydligare sätt, säger Örjan. 

Presentation av övermål

MER INFORMATION

När du är inloggad på www.sodra.com och befinner dig under ”Mina virkesleveranser” hittar du förklaringar till de olika delarna i virkesleveransen. Du loggar in genom att klicka på ”Logga in” längst upp till högre på sidan. Välj sedan ”Min Skogsgård” och gå in under ”Virkesleveranser och pågå­ende uppdrag”. När du väl har loggat in kommer du alltid åt ”Mina virkesleveranser” genom att klicka på ”Min Skogsgård” längst upp till höger.

Har du ingen inloggning kan du skaffa det genom att gå in under ”Skogsägare” i huvudmenyn och klicka på ”Beställ lösenord”.

På SDC:s hemsida www.sdc.se finns en manual över hur du läser och tolkar infor­mationen i mätbeskedet från SDC.

Om sortimentet mäts in genom stockmätning ingår en så kallad stocknota som en del av mätbe­skedet från SDC. Den visar hur många stockar som har fallit ut i respektive längd- och diameterklass.

– Under Mina virkesleveranser finns en til­läggsfunktion – övermålspresentation. Den visar hur väl timret är apterat utifrån de längdmoduler som sågverket köper. 

Vid avverkningsuppdrag med Södra förekommer ibland ytterligare prisrelaterade faktorer som inte finns upplagda hos SDC och som därmed inte heller visas i mätbeskedet.

– För att spara pengar och minska risken för missförstånd har skogsägaren vid avverknings­uppdrag med Södra möjlighet att välja bort mätbe­skedet från SDC. Redovisningshandlingarna från Södra ersätter då mätbeskedet. Även i dessa fall finns möjligheten att gå in under Mina virkesleve­ranser på nätet och få mer utförlig information om avverkningsuppdraget.

Apteringstillägg är en prisrelaterad faktor som Södra har valt att presentera för skogsägaren.

– För att möta industrins behov av olika längder tillåter Södra ett litet avsteg från den maximala värdeapteringen på en enskild stock. För att kompensera skogsägaren för detta avsteg betalar Södra ut ett apteringstillägg. Detta tillägg, liksom olika typer av marknads- och storlekspremier på olika sortiment, syns under Mina virkesleveranser, men alltså inte i mätbeskedet från SDC, säger Örjan Vorrei.

Under Mina virkesleveranser/Mina kontrakt under den inloggade delen av www.sodra.com finns en mer lättbegriplig sammanställnihg av den information som har bedömts vara mest relevant för skogsägaren. Exempelvis presenteras orsak till vrak på ett tydligare sätt än i mätbeskedet från SDC.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.