phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra satsar på ett näringspolitiskt team

Södra satsar på ett näringspolitiskt team

Näringspolitiskt arbete för att ge det enskilda skogsbruket bättre förutsättningar har varit viktigt för Södra ända sedan starten 1938. I dag är det näringspolitiska arbetet intensivt; äganderätten och skogsbruket ifrågasätts och skogsgården påverkas av politiska beslut. Därför satsar Södra på ett näringspolitiskt team.

Södras näringspolitiska team brinner för sitt uppdrag: att värna Södras medlemmar och deras rätt att bruka sina skogar På sitt sätt. I teamet ingår Mats Blomberg, Marcus Svensson och Göran Örlander.

– Vi kraftsamlar på södras profilfrågor och ska bli bättre på att tala om vad vi gör. Varje steg vi tar i trappan för att bli bättre är guld värt.

Södrakontakt samlade teamet för att prata om engagemanget, arbetsuppgifterna, förväntningar och resultat. Det innehållsrika samtalet kan inte på långa vägar återges här.

Teamets uppgifter

I teamet ingår Mats Blomberg, Göran Örlander och Marcus Svensson. De samarbetar utifrån sina olika roller och arbetsuppgifter.

Mats Blomberg fortsätter att samordna det nä­ringspolitiska arbetet med medlemsorganisationen:

– En styrka för Södra är våra förtroendevalda som arbetar med näringspolitik på lokal nivå. De är opinionsbildare som får fakta, kunskap och information från oss.

Det lokala arbetet knyter vi ihop regionalt, inte minst hos Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, där också besluten som fattas på nationell nivå verkställs.

När skogschefen Göran Örlander fick erbjudan­det att ingå i det näringspolitiska teamet kände han att det var ett naturligt steg.

– Mitt huvudområde är skogspolitiska frågor, många med stor sprängkraft och en debatt som hettat till. Jag kommer att jobba utåtriktat och även med frågor på Europanivå som rör skogsbruket.

– Skogsfrågorna och de näringspolitiska frå­gorna ligger nära varandra. Det känns bra att få jobba mer fokuserat med klimatfrågan.

Marcus Svensson är nyanställd som näringspolitisk kommunikatör. Han kommer närmast från Smålandsposten där han var politisk chefredaktör.

– Det finns stora likheter med mitt tidigare jobb. Det handlar om att se bakomliggande idéer, värde­ringar och fundera ut bästa sätt att påverka. Under mina år på tidning har jag sett hur medielandskapet förändras, och vi på Södra måste därför navigera utifrån nya förutsättningar. Men fokus i opinions­bildningen ligger fortfarande på att presentera fakta och peka på konsekvenser, säger Marcus.

Södras näringspolitiska team brinner för sitt uppdrag att värna Södras medlemmar och deras rätt att bruka sina skogar. På sitt sätt. I teamet ingår Mats Blomberg, Marcus Svensson och  Göran Örlander.

Engagemang och spännande utmaningar

Drivkraften bakom deras engagemang är i grund och botten försvaret av äganderätten och att bruka skog med frihet under ansvar.

– Södra finns till för medlemmarna även om vi inte kan agera i varje enskilt fall. Däremot driver vi ofta frågor tillsammans med en enskild medlem om de har betydelse också för andra medlemmar. Jag har ett starkt rättspatos: en medlem ska aldrig behöva sitta ensam i köket med representanter för myndigheter. Då ska man kunna få stöd av oss, säger Mats Blomberg.

Marcus Svensson tycker att kraften som finns i Södra och allt som Södra står för är spännande.

Vi kämpar inte ensamma på vår kammare utan ingår i ett större nätverk.

/marcus svensson

– I Almedalen ifrågasatte utredaren av skogs­vårdslagen, Charlotta Riberdahl, den privata äganderätten. Då gjorde vi en tydlig markering från skogsägarhåll att hon borde skiljas från sitt uppdrag. Om vi inte agerat starkt och snabbt är jag inte säker på att landsbygdsministern gett henne sparken.  

– Vi kämpar inte heller ensamma på vår kam­mare utan ingår i ett större nätverk. Samarbete med Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna ger ökad tyngd åt våra åsikter. När det gäller ägande­rätten är skogsägarföreningarna med Södra som tongivande och LRF de starka aktörerna.

Göran Örlander lyfter fram föreningens upp­drag att värna Södras medlemmar och deras rätt att bruka sina skogar på sitt sätt.

– Det spännande är att många politiska processer utmanar vårt synsätt. Med vår röst ska vi påverka processerna och samhällsutvecklingen.

Höga förväntningar

Det näringspolitiska teamet tycker att medlem­marna ska ha höga förväntningar på deras arbete.

– Vi ska ha koll på de stora politiska proces­serna och ligga i framkant när det gäller att påverka politiker och myndigheter.

Södra medverkade i Skogsstyrelsens dialog­process som efter tre års samtal resulterade i målbilder för skogsbruket.

– Dialogprocessen har gjort det enklare att samtala med myndigheterna. De har insett att de måste samarbeta med Södra och skogsägarna för att nå effekt och undvika konflikter, säger Mats Blomberg.

Två frågor engagerar medlemmarna mer än andra: viltbetning och intrång.

– Frågorna kommer när någon känner sig kränkt, till exempel när en tjänsteman dyker upp på gården utan att i förväg tala om att detta, eller att man oroar sig för hur till exempel hur klimat­förändringar påverkar skogsvården, säger Göran Örlander.

De flesta av arbetsuppgifterna går tillbaka till äganderätten: att få bruka sin mark som man vill med frihet under ansvar och att myndigheter ifrågasätter den enskildes beslut.

– Vi lyfter fram hur Södra jobbar med miljö­hänsyn, naturvårdshänsyn och visar allt positivt som hänt sedan vi fick skogsvårdslagen, 20 års na­turvårdsarbete i Södra har gjort skillnad. Samtidigt som vi står på barrikaderna och driver våra frågor ganska kraftfullt tar vi hand om de mjuka värdena, säger Mats Blomberg.

Södra inför nu blå målklasser i skogsbrukspla­nerna. Det är resultatet av kampanjen Skogens vatten och ett tålmodigt arbete för att hitta tekniska lösningar.

– Förändringar sker inte över en natt. Vi beslu­tade att ta fram boken Skogens vatten 2007. Den kom ut 2011 och då började också studiecirklarna. På samma sätt har vårt arbete med markskoning tagit tid från start till införande, säger Göran Örlander.

Konkreta resultat

Det finns många exempel på konkreta resultat av Södras insatser. I första omgången av miljöbered­ningen pratades om kantzoner på 15 meter över hela landet.

– Skogsägarrörelsen pekade på det orimliga och backades så småningom också upp av vattenekologer: man måste jobba utifrån naturens förutsättningar, säger Mats Blomberg.

Det spännande är att många politiska processer utmanar vårt synsätt. Med vår röst ska vi påverka processerna och samhällsutvecklingen.

/göran örlander

Göran Örlander lyfter fram viltförvaltningen som ett typiskt exempel på hur Södra varit med och påverkat väldigt mycket.

– Om inte Södra varit aktivt hade utform­ningen blivit en helt annan och det var ett beslut i Södras styrelse om Äbin som drog igång jobbet med att förse viltförvaltningen med fakta. Organisationen har verktyg för att veta om stam­men är lagom, för stor eller för liten.

– Efter många års kamp hoppas jag på balans mellan skog och vilt. Jag vill gärna uppleva att tall­marker planteras med tall innan jag går i pension, säger Göran Örlander.

Mats Blomberg talar varmt om Säker Skog och hela Södras säkerhetsarbete.

– Det finns inget viktigare än att våra medlemmar och alla andra som arbetar i skogen inte skadar sig. Södra har gått i bräschen för motorsågskörkort och våra säkerhetsombud och säkerhetsinstruktörer gör ett fantastiskt arbete. De insatserna har minskat skadorna och räddat liv.

Göran Örlander fyller på med insatserna efter stormarna Gudrun och Per:

– Södra lade mycket arbete på att bekämpa granbarkborrarna. Utan den insatsen hade det inte gått att stoppa massförökningen av bark­borre.

Aktuella fågor

Bland aktuella frågor finns det nationella skogsprogrammet där Göran Örlander och Laila Rogestedt representerat Södra i olika arbetsgrupper. Syftet med skogsprogrammet är att stärka hela skogsnäringens konkurrenskraft, att utnyttja skogsprodukter i ännu större utsträck­ning för att lösa frågor som har med bioekonomi och samhällets omställning att göra.

– I grunden är jag positiv till ett sådant pro­gram och tror att den här typen av strukturerad dialog leder oss framåt. Men i många näringspolitiska frågor är positionerna fortfarande ganska låsta, säger Göran Örlander.  

Södra ser gärna ett ökat bostadsbyggande med flervåningshus i trä.

– I augusti bjöd vi in till Trähussafari i Växjö, där samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv gett väldigt goda resultat. Ett 50-tal deltagare från tolv kommuner i södra Sverige be­sökte de första höga trähusen, liksom universitetet och pågående byggprojekt. Det är ett exempel på Södras långsiktighet, säger Marcus Svensson.

Vi driver våra frågor kraftfullt men tar också hand om de mjuka värdena.

/mats blomberg

Södra samverkade med LRF om synpunkter på miljömålsberedningens förslag. Det slutbetän­kande om klimatmål som beredningen lämnade till regeringen i juni skiljer sig mycket från de förslag som presenterades inledningsvis.

– I underlagen som ska ligga till grund för regeringen proposition återfinns vårt synsätt och fakta. Vi har lyckats föra fram brukandet av skog i stället för att spara skog, säger Göran Örlander.

Systemet bör reformeras

Högt upp på Mats Blombergs önskelista finns reformering av hela ersättningssystemet vid markintrång.

– I dag tas skogs- och jordbruksmark i anspråk utan att alternativ undersöks. Det borde ställas krav på den som vill använda marken att samarbeta för att hitta nya lösningar. Årliga ersätt­ningar till markägare som upplåter mark, precis som när mark upplåts för vindkraftverk, är en möjlighet. Vi vill att hela intrångsfrågan utreds för ett politiskt beslut.

Göran Örlander ser gärna att myndigheterna lägger sig till med ett modernt sätt att närma sig skogsägarna.

– De ska tala om att de kommer och erbjuda lösningar som är skräddarsydda och markägar­styrda genom att ställa frågan: kan vi hitta en lösning tillsammans?

– Det är också oanständigt att använda sig av artskyddsförordningen för att stoppa avverk­ningar. Markägaren får ingen ersättning, skyddet är gratis för staten. Utslaget i mark- och miljööver­domstolen i höst blir intressant, säger Göran.

– Från politiskt håll haussas turismen och man vill se satsningar, men sällan belyses att verksam­heten ofta bedrivs på någon annans mark, säger Marcus Svensson.

– Vi vill värna den fantastiska allemansrätten men kunskapen om innebörden är på väg att ur­holkas.

Många uppträder inte med allemansrätt: börjar elda med risk för skogsbrand, kör med bilar i skogen etcetera. Då är det är inte en markägar­fråga utan en samhällsfråga, säger Göran Örlander.

Det finns också en rad stad-land-frågor, till exempel sparandet inom de kommunala rädd­ningstjänsterna.

– Många mindre kommuner drar ner på rädd­ningstjänsten och drar sig ur kommunalförbund för att spara pengar. Den utvecklingen kan vara allvarlig om något händer.

– Skogsmarken ligger på landet, den som äger marken flyttar i allt större utsträckning in till städerna, men förväntar sig att det finns rädd­ningstjänst och brandskydd där de har sin fastighet. Det är en nöt att knäcka, säger Marcus Svensson.

Här är några områden och frågor som det näringspolitiska teamet bevakar och arbetar med i höst: nationella skogsprogrammet, översynen av skogsvårdslagen, kraftledningsintrång, skydd av värdefull natur, klimatfrågor, målbilder för naturhänsyn i skogen, viltförvaltningen, Skogens vatten, artskyddsförordningens påverkan på skogsbruket, Säker Skog och mycket annat.

Södras näringspolitiska team saknar definitivt inte arbetsuppgifter.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.