phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Marknadsläget

Marknadsläget för Södras produkter


Pappersmassa

Under juli har listpriserna på barrsulfat i Europa ökat försiktigt, men det finns en viss spridning mellan norra och södra Europa. Priset för lövsulfat har därmed fortsatt att falla och prisdifferensen mellan barr- respektive lövsulfatmassa har därigenom ökat ytterligare.

Marknadsbalansen för barrmassa är fortsatt god och leverans- och lager­statistiken för juni – som är den senaste tillgängliga statistiken – var fortsatt stark. Lagren med barrsulfatmassa ligger klart lägre än det historiska ge­nomsnittet. Det ökade utbudet genom investeringarna i Sverige och Finland slår inte igenom förrän under nästa år. Stoppet i Värö under sommaren redu­cerar kapaciteten mer än tillskottet av ny kapacitet under året. På samma sätt slår den nya linjen i Finland inte igenom med nya större volymer förrän 2018.

Den fortsatta utvecklingen beror på hur stark konjunkturen blir. USA ut­vecklas mycket positivt. Europa visar en del positiva tecken, men ligger långt efter USA och har ännu många olösta pro­blem. Ett annat frågetecken är utveck­lingen i Kina och hur stark efterfrågan blir på den marknaden. Kina är i dag en stor och viktig marknad för massa.

Textilmassa

Priserna för viskosstapelfiber har ökat med 20 procent sedan 1 juli, grundat på högre bomullspriser, ökad efter­frågan och en begränsad möjlighet att öka produktionen av viskosfiber. Den högre produktionen av viskosfiber har i sin tur lett till en ökad efterfrågan på textilmassa.

Priserna på kortfibrig dissolving­massa har stigit från cirka 830 dollar i mars till 910 dollar i augusti.

– Dissolvingmassapriserna är nu dubbelt så höga som priserna på kort­fibrig pappersmassa, och vi kan för­vänta att flera pappersmassafabriker konverterar till dissolvingmassa. Lång­fibrig dissolvingmassa är det brist på och priserna är nu 80-90 dollar högre än för kortfibrig, vilket normalt brukar vara 30-50 dollar. Vi förväntar oss en stark marknad in i fjärde kvartalet, säger Dag Benestad, affärsområdeschef.


Sågade trävaror

Marknadsläget för sågade trävaror har stabiliserats sedan i vintras. Konjunk­turinstitutets undersökningar visar på relativt höga förväntningar om stigande priser samt en ganska god utveckling för orderingången.

Färdigvarulagren har den senast tiden gått från ett överskott till en mer balanserad nivå. I medeltal har lagren av trävaror vid sågverken sjunkit med 6 procent under det senaste året. De viktigaste förklaringarna till detta är den goda inhemska efterfrågan och att leveranserna till Storbritannien har fortsatt på en bra nivå trots resultatet i omröstningen om Brexit. Trävaru­marknaden är dock känslig för orolig­heter på den brittiska marknaden, ef­tersom en förändring av pundets värde, skapar konsekvenser på både kort och lång sikt. Ökade leveranser till Kina har också varit gynnsam för balansen.

Under sommarmånaderna har utlastningen varit på en god nivå och de säsongsmässiga lagersänkningarna medför att branschen går in i hösten med en bättre balans i marknaden jämfört med förra året.

Det är också ovanligt att marknads­läget är så olika för fura respektive gran. Granleveranserna har gynnats av ett starkt byggande på många marknader. Furumarknaden har varit klart sämre, främst beroende på tuff konkurrens från Ryssland och en relativt svag marknad i Nordafrika och Mellanöstern. Produk­tion av gran ökade med 2 procent till och med maj, medan furuproduktionen under samma period minskade med sex procent. Historiskt har snittpriset för furu varit högre än för gran, men sedan i vintras är det tvärtom.

Efterfrågan från den inhemska byggsektorn har varit på en mycket god nivå under första halvåret. Det har också varit en god efterfrågan på byggnadsvirke till Storbritannien och granträvaror till den kinesiska möbel­industrin. Av exportmarknaderna är det Kina som hittills i år sticker ut med en uppgång på 41 procent.

Den förväntade efterfrågeutveck­lingen på de flesta stora marknaderna är fortsatt god, även om osäkerheten i Nordafrika och Mellanöstern kvarstår.

De prishöjningar som kunde göras i lokal valuta för leveranser under andra kvartalet har delvis motverkats av den relativt stora försvagningen av pundet. De svenska exportpriserna i svenska kronor har kunnat höjas något under de senaste månaderna. På den ameri­kanska marknaden har priserna ökat med cirka 15 procent i år som en följd av uppsvinget inom byggnationen där. Det stora lyftet förväntas dock först vid 1,4 miljoner byggstarter då sågverken i Nordamerika kommer upp i drygt 90 procents kapacitetsutnyttjande, vilket sannolikt inträffar 2017/2018.

Interiörträ


Försäljningen av interiörträprodukter har bromsat in något under sommarmånaderna. Svensk Bygghandel har en svagare tillväxt än tidigare i år. Ökningen i branschen var 2 procent under juni månad men hittills i år har försälj­ningen ökat med 7,7 procent (Bygg & Järnindex Svensk Bygghandel).

Den svaga tillväxttakten i juni ska ses mot att branschen mötte mycket starka jämförelsetal från juni 2015 då försälj­ningen ökade med hela 16,4 procent.

Förväntningarna är dock att det kommer att bli en god aktivitet i den svenska marknaden under hösten. Detta då vi i Sverige har fortsatt låga räntor, energipriser och jobbskatte­avdrag. Det finns dock fortsatt en oro för att minskningen av ROT-avdrag på sikt kommer att påverka marknaden negativt. Det råder dock en mycket hård konkurrens och prispress på interiörträprodukter. Det gäller främst de vitmålade volymartiklarna inom listsegmentet där flera större kunder köper in den vitmålade listen direkt från leverantörer och producenter i Baltikum och sedan distribuerar ut till egna butiker via sina centrallager. Detta inköpsmönster sprider sig nu inom såväl Sverige, Danmark som Norge.

I Norge är det samma tendenser som i Sverige med en något lugnare ak­tivitet inom bygghandeln under som­maren än under våren. Låga oljepriser och svag valuta har slagit hårt mot den norska marknaden.

I Danmark är det fortsatt mycket tuff situation med hårt pressade priser och dålig lönsamhet för interiörträprodukter.

Volymerna av interiörträprodukter till Japan och Korea är stabila och kommer sannolikt att öka. Kina har varit en mycket bra marknad under första halvåret, men utsikterna för kvartal fyra är minskade volymer på grund av stora lager i hamnar och pris­press från framförallt ryska varor som har en stor valutafördel på grund av en lågt värderad rubel.

Biobränsle


Balansen på biprodukter har stabili­serat sig, med dragning åt underskott på bark och sågspån. Extra volymer av sågspån från västra delarna läggs på terminal för att gå ut på marknaden senare under säsongen.

På grund av aviserade produktions­neddragningar på sågverkssidan finns en viss oro i marknaden om tillgången på bark och sågspån.

Skogsflisen är i balans – inkörning till terminal har startat enligt plan. Även bränsleveden är i balans.

De större värmeverken i Sydsverige och Mälardalen startar upp i början av september.

Pelletsleveranserna är låga under den varma årstiden. Större förbrukare köper sommarvolymer till ett lägre pris, leveranserna sker då med båt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.