Certifiering där brukande och hänsyn går hand i hand

För dubbelcertifierade medlemmar är premien 20 kronor/m3fub. Premien för enkelcertifierade medlemmar är 10 kronor/m3fub (PEFC eller FSC). Certifieringspremien gäller samtliga sortiment utom för bränslesortimenten.

Idag är cirka 65 procent av våra medlemmars skogsareal certifierad i enlighet med världens ledande certifieringssystem FSC® och PEFC™. Både FSC och PEFC är frivilliga och marknadsdrivna system som syftar till ett ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär ett aktivt, ekonomiskt brukande av skogen som går hand i hand med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Grön skogsbruksplan, certifierade entreprenörer och frivilliga avsättningar av områden med höga naturvärden är viktiga grundpelare i certifieringen.

Vad innebär det att vara certifierad?

Certifierade skogsbrukare gör frivilliga avsättningar av skogar med höga naturvärden. I genomsnitt avsätter Södramedlemmar 8 procent av den produktiva skogsmarken, även om certifieringen enbart kräver 5 procent. God hänsyn till natur- och kulturmiljövärden tas både i den skogliga planeringen och i utförandet av skogliga åtgärder.

Grön skogsbruksplan

Södra var först i landet med utveckla den gröna skogsbruksplanen, som är ett viktigt verktyg i planeringen av avvägningen mellan miljöhänsyn och virkesproduktion på fastigheten. I den gröna skogsbruksplanen tydliggörs vilka områden som skall avsättas för ren naturvård och vilka som ska skötas för virkesproduktion med god miljöhänsyn. Utbildade planläggare gör naturvärdesbedömningar och identifierar områden med höga naturvärden, samt beskriver hur de ska skötas. Miljöhänsynen kan grovt delas in två olika delar:

  • Områdesskydd (naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal) eller frivilliga avsättningar (>0,3 hektar) av områden som har höga naturvärden redan idag, eller som med rätt skötsel kan utveckla det i framtiden.
  • Generell hänsyn till natur- och kulturmiljövärden vid alla skogliga åtgärder.

Vad vi på Södra gör för att stödja ett hållbart skogsbruk

Södra arbetar för ett hållbart skogsbruk på flera plan. Vi vill underlätta för våra medlemmar att bedriva certifierat skogsbruk, genom att tillhandahålla kunskap och resurser för att nå dit. Vi utvecklar åtgärder och skötselmetoder för ökad mångfald och hänsyn och erbjuder utbildning, rådgivning och information. Självklart stödjer vi och deltar aktivt i forskning om skogsskötsel och naturhänsyn.
Grunden för god miljöhänsyn är kompetens. Därför satsar vi mycket på utbildningar och information. Våra medarbetare i fältorganisationen och våra entreprenörer har utbildning i natur- och kulturmiljövård där grönt körkort är ett krav. Vi arrangerar också utbildningar för våra medlemmar och förtroendevalda.
Den natur- och kulturhänsyn som tas vid avverkning och gallring följer vi upp genom stickprov och redovisar årligen resultatet i ett så kallat grönt bokslut.

Certifierade entreprenörer med grönt körkort

Entreprenörerna som utför avverkningar och andra skogsvårdsåtgärder åt Södra är nyckelspelare i vårt miljöarbete. Vi har som krav att de ska vara PEFC™-certifierade med grönt körkort för att säkra nivån på arbetet som utförs i skogen. För certifierade skogsägare är det ett krav att anlita certifierade entreprenörer.

Mer information om Södras hållbarhetsarbete

Broschyrer om hållbart skogsbruk

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

 

Grönt bokslut

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

 

Skogsrevision

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare