NS = Naturvård Skötselkrävande

Om du har en grön skogsbruksplan finns dessa skogsområden klassade som NS – Naturvård Skötselkrävande, men naturvårdsåtgärder kan även genomföras i andra delar av din skog.

Vilken skötselåtgärd som är aktuell beror dels på dina ambitioner och hur du som skogsägare vill att skogen ska utvecklas framöver. Befintliga miljövärden avgör också vad som bör eller inte bör göras i beståndet. Tillsammans ger det en målbild för området, som beskriver hur det ska se ut på längre sikt, vilket i sin tur leder fram till vilken skötsel som är aktuell.

För ett NS-bestånd är huvudmålet med skötseln att bevara och utveckla beståndets naturvärden. NS-klassningen ska vara långsiktig och gälla minst under en skoglig omloppstid. Om du har en grön skogsbruksplan finns beståndets värden, målet med området och lämpliga åtgärder angivna där. Detta är också något som din skogsinspektor hjälper dig med i samband med att ni planerar den naturvårdande skötseln. Södra kan sedan göra jobbet åt dig! 

Exempel på naturvårdande åtgärder 

 • Gynna lövträd och tall, hugg ut gran  
 • Frihuggning av grova gamla träd 
 • Gynna variationen av olika trädslag och buskar 
 • Skapa ny död ved så som högstubbar och liggande träd. 
 • Hugga fram kulturmiljöer och stigar 
 • Skapa öppna gläntor som gynnar blommor, fjärilar och bin 

Södras arbete följer certifieringsstandard för FSC® samt PEFC™. Samtliga av oss anlitade maskinförare och övriga entreprenörer har ”Grönt körkort” i skogen.

Varför behövs naturvårdande skötsel?

Arter som behöver ljusöppna trädmiljöer kan ha svårt att överleva i såväl täta välskötta virkesskogar
(PG – Produktion Generell hänsyn) som i skuggiga naturvårdsskogar (NO – Naturvård orört).
Naturvårdande skötsel i exempelvis trädbärande kulturmarker och gamla tallskogar är därför en viktig åtgärd för att gynna ett stort antal arter som behöver skötselinsatser.

Några exempel nyttan med naturvårdande skötsel:

 • Ljusöppna trädmiljöer som i äldre tiders brukande av jord- och skog var vanliga, hotas ofta av igenväxning
 • En mångfald av träd, buskar och andra strukturer gynnar många arter
 • Många hotade arter är beroende av olika former av hävd, så som bete och slåtter
 • Cirka hälften av de hotade skogsarterna har en koppling till död ved. Att spara och skapa död ved i olika former är därför en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna som kan göras.
 • Att bevara och utveckla de biologiska värdena går ofta hand i hand med rekreation och kulturmiljövärden

Intresseanmälan

Fyll i dina dina kontaktuppgifter och vilken eller vilka tjänster du är intresserad av. Vi kontaktar dig så snart vi kan och berättar vad vi kan göra för just dig och din skog.

Jag vill bli kontaktad... *
Angående skogstjänsten/erna *