phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Bekämpningsmetoder mot granbarkborre

Skördare
Här beskriver vi de de främsta bekämpningsmetoderna mot granbarkborren. Sammanfattningen har tagits fram inom samverkansprojektet Stoppa borrarna där Södra deltar.

Det finns olika former av bekämpningsmetoder mot granbarkborren som bör sättas in i olika skeden:

Förebyggande åtgärder innan svärmningssäsong
  • Upparbeta färska vindfällen
  • Avverka riskbestånd
Huvudåtgärder under svärmningssäsong
  • Sök och plock
Åtgärder efter svärmningssäsong
  • Sök och plock vinter

Här beskriver vi bekämpningemetoderna mot granbarkborre lite mer ingående.

Förebyggande åtgärder innan svärmningsäsong

Upparbeta färska vindfällen  

Kontrollera din skog. Färska granvindfällen med vit innerbark är dugligt som yngelvirke. Vinterns vindfällen måste vara upparbetade och bortkörda i god tid innan vårens svärmning. Observera att färskt avverkat virke är ett potentiellt yngelmaterial för granbarkborren. Om resurserna är begränsade: prioritera stormluckor med gran eller andra solexponerade granvindfällen. Granbarkborren föredrar solexponerat granvirke.  

 Avverka riskbestånd 

Äldre granskog med lägre vitalitet och fjolårsangrepp kan avverkas i förebyggande syfte. Granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre löper särskilt stor risk för nya angrepp. Bestånd på mark som egentligen är för torr eller för blöt för att granen ska trivas ingår också i riskbestånden.   

 Syftet med avverkningen är att minska tillgången på särskilt lättangripna granbestånd i landskapet, samt att rädda virkesvärdet i beståndet.   

Huvudåtgärder under svärmningssäsong

Sök och plock

Borrmjölet från angreppen hamnar i stor utsträckning vid stambasen.

Spår efter vårsvärmning i form av borrmjöl.

Spår efter andra generationens svärmning i form av borrmjöl, kådrinning och borrhål. Ofta sker skadorna högre upp på stammarna.Brunt borrmjöl vid stambasen är ett tecken på att trädet är angripet av granbarkborre.

Metoden går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen och/eller oskadliggöra deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden.   

 April-oktober: Leta efter angripna stående levande gröna granar och granar med gulnande barrfärg. Följ svärmningsövervakningen på webben för att se när det är dags att leta. Sökandet bör upprepas efter svärmningstoppar under hela säsongen. Angreppet syns säkrast genom att det rasar ner rödbrunt gnagmjöl som lägger sig runt stambasen och i barkspringor och spindelnät. Om det rasar ner gnagmjöl är granen redan dödligt angripen även om den ser lika grön och fin ut som sina grannar. Det är viktigt att få virket avverkat och borttransporterat till industri innan den nya generationen är färdigutvecklad, helst inom 5-6 veckor.  

Som alternativ för den självverksamme: Fäll angripna granar och barka eller fräs av all bark. Barka medan den nya generationen granbarkborre fortfarande är i larvstadiet. Finns det nykläckta barkborrar i barken måste barken och barkborrarna fräsas sönder. 

 Angrepp på stående granar på försommaren tycks vara vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp. Senare på säsongen verkar det bli vanligare med angrepp lite var som helst i skogen. Tag hjälp av riskkartorna. Det är viktigt att få virket avverkat och borttransporterat till industri  

 Observera att angrepp senare på säsongen ofta börjar några meter upp i nederdelen av grönkronan. Titta efter fläckar med avvikande färg där hackspettarna börjat hacka efter barkborrar högt upp, samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.   

Åtgärder efter svärmningssäsong

Sök och plock vinter

xMed sök och plock under vintern kan träd med barken kvar leda till att granbarkborrar följer med ut från skogen.

Efter avslutad svärmningssäsong (oktober – april) finns fortsatt nytta av sök och plock då en varierande andel av granbarkborrarna övervintrar i barken. Det finns observationer som indikerar att denna andel varierar mellan åren, mellan olika träd som angripits vid olika tidpunkter och mellan olika delar av trädet.  I södra Sverige ligger andelen ofta på ca 50 % men beror på när på säsongen träden angreps.  

Effekten av metoden är beroende av hur stor andel av barken som man får med sig ut ur skogen, vilket varierar, troligen främst på grund av tidpunkten för angrepp. Vid stor andel sena angrepp (augusti – september) är andelen kvarsittande bark större, liksom effekten av åtgärden, medan det omvända gäller efter tidiga angrepp och lite kvarsittande bark. Effekten är högre ju tidigare man identifierar skadade träd och transporterar bort dem, eftersom mängden kvarsittande bark minskar efterhand. 

Tveksam effekt av granbarkborrefällor

Fällor som lockar till sig granbarkborrar används för svärmningsövervakning och som ett komplement till annan bekämpning, men kunskapen om fällornas bekämpningseffekt har länge varit bristfällig. Nu har ett forskningsprojekt som finansierats av bland andra Södra studerat effekten av två olika typer av feromonfällor.

Sammantaget visar inte studien på att fällorna har någon tydlig skyddseffekt på stående skog. Angreppen och skadorna på träden blev lika stora i de områden som haft fällor som i kontrollområdena som inte haft fällor.

– Det här är en viktigt studie där resultatet inte visar på någon tydlig effekt av fällor. Den viktigaste metoden för att bekämpa granbarkborrarna och rädda virkesvärdet i produktionsskogen är därmed fortsatt att söka upp, avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare i Södra.

GranbarkborrefällaPlastfälla med feromon i närheten av skogsbryn.

Aktuellt om granbarkborren

Granbarkborren ställer till det i skogen hos många skogsägare. På vår särskilda granbarkborresida hittar du aktuell information om granbarkborrens spridning, hur du bäst bevakar din skog och hur du hanterar den om den angrips.

Läs mer här

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.