Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Bekämpningsmetoder mot granbarkborre

Skördare
Här beskriver vi de de främsta bekämpningsmetoderna mot granbarkborren. Sammanfattningen har tagits fram inom samverkansprojektet Stoppa borrarna där Södra deltar.

Det finns olika former av bekämpningsmetoder mot granbarkborren som bör sättas in i olika skeden:

Förebyggande åtgärder innan svärmningssäsong
  • Upparbeta färska vindfällen
  • Avverka riskbestånd
Huvudåtgärder under svärmningssäsong
  • Sök och plock
Kompletterande åtgärder under svärmningssäsong
  • Feromonfällor/plastfällor utan insekticid
  • Feromonfällor Trinet med insekticid
  • Fångstvirkesfällor med feromon och insekticid
  • Storanet inseticidbehandlat nät för mindre virkesvälta/fångstvirke
Åtgärder efter svärmningssäsong
  • Sök och plock vinter

Här beskriver vi bekämpningemetoderna mot granbarkborre lite mer ingående.

Förebyggande åtgärder innan svärmningsäsong

Upparbeta färska vindfällen  

Kontrollera din skog. Färska granvindfällen med vit innerbark är dugligt som yngelvirke. Vinterns vindfällen måste vara upparbetade och bortkörda i god tid innan vårens svärmning. Observera att färskt avverkat virke är ett potentiellt yngelmaterial för granbarkborren. Om resurserna är begränsade: prioritera stormluckor med gran eller andra solexponerade granvindfällen. Granbarkborren föredrar solexponerat granvirke.  

 Avverka riskbestånd 

Äldre granskog med lägre vitalitet och fjolårsangrepp kan avverkas i förebyggande syfte. Granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre löper särskilt stor risk för nya angrepp. Bestånd på mark som egentligen är för torr eller för blöt för att granen ska trivas ingår också i riskbestånden.   

 Syftet med avverkningen är att minska tillgången på särskilt lättangripna granbestånd i landskapet, samt att rädda virkesvärdet i beståndet.   

Huvudåtgärder under svärmningssäsong

Sök och plock

Borrmjölet från angreppen hamnar i stor utsträckning vid stambasen.

Spår efter vårsvärmning i form av borrmjöl.

Spår efter andra generationens svärmning i form av borrmjöl, kådrinning och borrhål. Ofta sker skadorna högre upp på stammarna.Brunt borrmjöl vid stambasen är ett tecken på att trädet är angripet av granbarkborre.

Metoden går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen och/eller oskadliggöra deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden.   

 April-oktober: Leta efter angripna stående levande gröna granar och granar med gulnande barrfärg. Följ svärmningsövervakningen på webben för att se när det är dags att leta. Sökandet bör upprepas efter svärmningstoppar under hela säsongen. Angreppet syns säkrast genom att det rasar ner rödbrunt gnagmjöl som lägger sig runt stambasen och i barkspringor och spindelnät. Om det rasar ner gnagmjöl är granen redan dödligt angripen även om den ser lika grön och fin ut som sina grannar. Det är viktigt att få virket avverkat och borttransporterat till industri innan den nya generationen är färdigutvecklad, helst inom 5-6 veckor.  

Som alternativ för den självverksamme: Fäll angripna granar och barka eller fräs av all bark. Barka medan den nya generationen granbarkborre fortfarande är i larvstadiet. Finns det nykläckta barkborrar i barken måste barken och barkborrarna fräsas sönder. 

 Angrepp på stående granar på försommaren tycks vara vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp. Senare på säsongen verkar det bli vanligare med angrepp lite var som helst i skogen. Tag hjälp av riskkartorna. Det är viktigt att få virket avverkat och borttransporterat till industri  

 Observera att angrepp senare på säsongen ofta börjar några meter upp i nederdelen av grönkronan. Titta efter fläckar med avvikande färg där hackspettarna börjat hacka efter barkborrar högt upp, samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.   

Kompletterande åtgärder under svärmningssäsong

Feromonfällor/plastfällor utan insekticid

GranbarkborrefällaPlastfällor med feromon i närheten av skogsbryn lockar till sig granbarkborrarna.

Fällorna måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningens start på våren. Säkerhetsavstånd mellan fällan och närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna. Fällor kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och större luckor i närheten av tidigare angrepp. Placera en eller flera fällor ca 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, ca 30 – 50 meter mellan fångstplatserna.   

Fällorna behöver tömmas ungefär varannan vecka när det varit hög svärmningsaktivitet för att förhindra att de infångade barkborrarna ruttnar, vilket i så fall kan verka avskräckande på barkborrarna. Om man inte har möjlighet att tömma fällorna så ofta kan man lägga i salttabletter (av den typ som används för att avhärda vatten) som förhindrar att fångsten ruttnar.

Feromonfällor Trinet med insekticid

NätfällaNätfällan Trinet med insekticid dödar granbarkborrarna.

Fällorna måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningens start på våren. Säkerhetsavstånd mellan fällan och närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna. Fällor kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och större luckor i närheten av tidigare angrepp. Placera en eller flera fällor ca 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, ca 30 – 50 meter mellan fångstplatserna.  

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt.  

Trinet-P har ett nät med kontaktverkande insekticid som dödar granbarkborrar och andra insekter som lockas av feromonet vid beröring och behöver inte tömmas under säsongen.   

Fångstvirkesfällor med feromon och insekticid

xGenom att lägga färska stockar av gran i exempelvis "res" som behandlats med feromon och insekticid kan granbarkborrarna oskadliggöras.

Metoden kräver förberedelse i mycket god tid. Fångstvirket, färsk gran upplagd i ”res” eller liknande, måste vara på plats, insekticidbehandlat och försett med feromon innan svärmningens start på våren. Fångstvirket kan lämpligen placeras på hyggen med tidigare angrepp, ca 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, ca 30 – 50 meter mellan fångstplatserna.  

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt. 2021 finns ingen dispens för användning på FCS-certifierade fastigheter. Fångstvirkesfällor är inte punktbehandling och kräver anmälan till berörd kommun. 

 

 

 

Storanet - insekticidbehandlat nät för mindre virkesvälta/fångstvirke   

xNät behandlat med insekticid över virkesvältan kan bland annat förhindra att granbarkborren lägger ägg i virket.

Nät av samma typ som Trinet. Nätet kan både användas i förebyggande syfte för att förhindra äggläggning i friskt virke och att döda barkborrar som kläcks i redan angripet virke. Metoden kan därför användas där svärmning redan påbörjats.   

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt.  

Åtgärder efter svärmningssäsong

Sök och plock vinter

xMed sök och plock under vintern kan träd med barken kvar leda till att granbarkborrar följer med ut från skogen.

Efter avslutad svärmningssäsong (oktober – april) finns fortsatt nytta av sök och plock då en varierande andel av granbarkborrarna övervintrar i barken. Det finns observationer som indikerar att denna andel varierar mellan åren, mellan olika träd som angripits vid olika tidpunkter och mellan olika delar av trädet.  I södra Sverige ligger andelen ofta på ca 50 % men beror på när på säsongen träden angreps.  

Effekten av metoden är beroende av hur stor andel av barken som man får med sig ut ur skogen, vilket varierar, troligen främst på grund av tidpunkten för angrepp. Vid stor andel sena angrepp (augusti – september) är andelen kvarsittande bark större, liksom effekten av åtgärden, medan det omvända gäller efter tidiga angrepp och lite kvarsittande bark. Effekten är högre ju tidigare man identifierar skadade träd och transporterar bort dem, eftersom mängden kvarsittande bark minskar efterhand. 

Övergripande

Hänsyn till död ved vid granbarkborreavverkning.Granar som tappat barken innehåller inte längre några granbarkborrar och bör därför lämnas kvar av naturvårdsskäl.

Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara naturliga fiender till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt om granbarkborren

Just nu ställer granbarkborren till det i skogen hos många skogsägare. På vår särskilda granbarkborresida hittar du aktuell information om granbarkborrens spridning, hur du bäst bevakar din skog och hur du hanterar den om den angrips. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.