phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Förbättrat marknadsläge för Södras produkter

Förbättrat marknadsläge för Södras produkter

Marknadsläget för flera av Södras produkter har förbättrats sedan slutet av 2023. Marknaden för trävaror har balanserats på grund av ett svagare utbud än en förbättrad efterfrågan, vilket beror på en begränsad timmertillgång. Samtidigt har efterfrågan på pappersmassa globalt ökat markant.

Södra timmerbil

Sågade trävaror

Marknaden för trävaror har balanserats i slutet av 2023, främst på grund av ett svagare utbud snarare än en förbättrad efterfrågan. Till exempel var den svenska sågproduktionen i december den lägsta sedan 2012, vilket till stor del beroende på begränsad timmertillgång i flera regioner i Sverige. Även om efterfrågan inte har ökat, så är kundernas lager nu mycket låga och nya inköp behövs för att korrigera lagerbalansen.  

Byggkonjunkturen i Europa är svag, men vi ser åtminstone inte längre en minskande efterfrågan. Lägre inflation och indikationer på kommande räntesänkningar ger förhoppningar om en viss förbättring av efterfrågan senare i år.  

Marknaderna utanför Europa är fortsatt starka, där USA ser ut att ha bottnat på en relativt god nivå med husbyggandet och räntesänkningar förväntas redan under våren. Marknaden i Kina har också en god marknadsbalans och låga lager, men fördröjningar och ökade fraktkostnader på grund av oroligheterna i Röda havet skapar en viss osäkerhet. Även marknaderna i Nordafrika har låga lager och en god efterfrågan.  

Priserna på trävaror har börjat stiga i lokala valutor i början av året, men samtidigt har svenska kronan stärkts något.   

- Det är något av en unik situation där vi har en trävarumarknad med svag efterfrågan, men samtidigt är utbudet just nu ännu svagare. Det har lett till låga lager i hela kedjan från sågverk fram till kund. Därför ser vi just nu en bra marknadsbalans, men det finns fortfarande en osäkerhet om det kommer fortsätta vara svagt utbud under resten av 2024, säger Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood.  

Pappersmassa

Efterfrågan på pappersmassa globalt är för närvarande mycket starkare än för bara några månader sedan, särskilt i Europa som är Södras hemmamarknad för pappersmassa. Detta är en tydlig vändning från tidigare under förra året då pappersproduktionen i Europa var den lägsta på flera decennier.   

Orsakerna till vändningen är sannolikt att flera faktorer samspelar i en positiv riktning. En faktor är att lagren av papper i Europa har minskats mycket under förra året och behöver fyllas på. En annan faktor är att import av billigt asiatiskt papper till Europa har minskats på grund av situationen i Röda Havet, vilket har medfört mycket högre fraktkostnader på asiatiskt papper än förra året. Och en tredje faktor är omfattande strejker i den finska massa- och pappersindustrin under februari.   

Alla dessa faktorer bidrar till en ökad orderingång till den europeiska pappersindustrin, vilket leder till en ökad efterfrågan på pappersmassa. Priserna ligger i början av februari på 1 350 USD för barrmassa och 1140 USD för lövmassa.    

-Vi upplever för närvarande en stark och någon oväntad vändning på marknaden för pappersmassa i Europa. Låga papperslager, minskad import av lågkostnadspapper från Asien och samtidiga strejker inom den finska massa- och pappersindustrin gör att massamarknaden i Europa är mycket stark för närvarande. Ett antal prisökningar har genomförts de sista månaderna på grund av detta, säger Knut Omholt, marknadsanalytiker på Södra Cell.  

God efterfrågan på alla sortiment   

Det råder god efterfrågan på alla våra produkter från skogen och en försiktigt positiv färdigvarumarknad. Södra genomförde därför i mitten av januari en prishöjning på 100 kr/m3fub för gran- och talltimmer och 80 kr/m3fub för kubb och klentimmer.   

Vi har fortfarande större lager på gallring inom vissa områden, men en god efterfrågan på gallring under senvinter och vår. Inom vissa områden har vi drabbats av toppbrott på grund av snön och kommer göra resursförflyttningar för att ta hand om dessa områden innan skogsskyddet i sommar.  

Timmer   

Efterfrågan på timmersortimenten är fortsatt hög i hela vårt område. Lagernivåerna vid bilväg och industri är låga jämfört med normalt läge. Efterfrågan på timmer bedöms vara fortsatt god under våren och sågverken signalerar fortsatt behov fram till sommaren. Efterfrågan på klena sågbara sortiment är idag i fortsatt god och kommer följa timmerbehovet närmaste månaderna. Lövtimmer har också fortsatt god efterfrågan.   

Massaved  

Efterfrågan på massaved är fortsatt god efter våra underhållsstopp i Värö och Mörrum under våren. Den ökade aktiviteten i gallringen under hösten håller i sig. En god efterfrågan på barr- och lövmassaved förväntas under våren, så det är fortsatt bra förutsättningar för gallring både i barr- och lövbestånd och möjlighet till aktiv skogsskötsel. Den goda efterfrågan på certifierad råvara består. Kom ihåg att ta rätt miljöhänsyn vid avverkning.   

Fasta bioprodukter  

Våra kunder visar stort intresse för skogsflis och bränsleved.  

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.