phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Bättre kvalitet och fler genomförda NS-åtgärder

Bättre kvalitet och fler genomförda NS-åtgärder

Naturvårdande skötsel (NS) har blivit en större del av flera entreprenörers vardag under de senaste åren. Hur blir resultatet av åtgärderna och hur mycket NS genomförs? 2021 startade Södra en utbildningssatsning för entreprenörer och fältpersonal, vilket blev startskottet för att kommande år öka arealen genomförda NS-åtgärder och höja kvaliteten på genomförandet.

Therese Lindström, ekolog på Södra.
Therese Lindström, ekolog på Södra.

Naturvårdande skötsel är en grundläggande del i Södras arbete för att främja biologisk mångfald. Naturliga störningar och äldre tiders hävd skapade livsmiljöer som arterna anpassade sig till. I takt med att brukandet av skogen och odlingsmarken har intensifierats har både de naturliga störningarna och gamla tiders hävdad mark minskat. Syftet med NS-åtgärder är därför att efterlikna dessa störningar och på så vis gynna arter som är knutna till dessa miljöer. Ofta är naturvärdena höga och det är därför extra viktigt att skötsel genomförs och med god kvalité.  

Vi ökar arealen genomförda NS

Södra har som mål att från och med 2025 genomföra minst 3000 hektar NS-åtgärder per år. Under 2023 genomfördes 2010 hektar, att jämföra med 1178 hektar 2021. 

- Vi har nästan fördubblat arealen under de senaste två åren, men har en bit kvar innan vi är uppe på målnivån, säger Therese Lindström, ekolog på Södra Skog. 

Många traktdirektiv är undermåliga 

Södra utför årligen det så kallade Gröna bokslutet, då revisorer kontrollerar hur väl Södra lever upp till krav från lagen, skogscertifieringen samt egna rutiner. Bokslutet genomförs bland annat efter genomförda NS-åtgärder. Syftet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av åtgärderna. Under 2023 gjordes sammanlagt 53 revisoner på NS-åtgärder (totalt 325 hektar), spridda över Södras geografi. 

En parameter som revisorn bedömer är om entreprenören genom traktdirektivet har fått tillräckligt med stöd för att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Endast 64 procent av traktdirektiven för NS blev godkända. Vanligaste orsaken var att entreprenören inte fått tillräckligt med information om målbilden i beståndet, men också att skötselåtgärderna inte var tillräckligt beskrivna (i text, kartan eller till viss del muntligen). Med målbild menas att det långsiktiga målet för avdelningen ska vara beskrivet, så som naturtyp, särskilda biologiska kvaliteter och eventuella andra miljövärden. 

- Att entreprenören får ett bra traktdirektiv inför NS-åtgärden är oerhört viktigt för slutresultatet, här behöver Södra förbättra sig, säger Therese.  

Förbättrad kvalitet på åtgärderna  

Vid Grönt bokslut av NS bedömer revisorerna förstås även skötselåtgärderna, alltså hur blev resultatet i beståndet. För 86 procent av NS-åtgärderna blev skötselåtgärderna godkända, vilket är en liten förbättring i jämförelse med 2022 (84 procent godkänt).  

- Vi kan se att det finns många delar där vi har förbättrat oss. Revisorerna vittnar också om att de numera oftare kommer till riktigt bra utförda åtgärder där det funnits en genomtänkt tanke hela vägen, säger Therese Lindström. Men eftersom många NS-bestånd har höga naturvärden vill vi utveckla skötseln av dessa bestånd ännu mer, så att vi kan maxa naturvårdsnyttan.  

Vid sin bedömning av skötselåtgärden följer revisorn upp olika delar för sig. Exempel på parametrar som får gott betyg är hänsyn till olika trädarter, frihuggning av ljuskrävande träd, utglesning och luckhuggning, hantering av buskar, bryn och kantzoner, hantering av befintlig död ved, hänsyn till markflora, tidpunkten för åtgärden samt körskador.   

En av de största bristerna under 2023 var att vi inte i tillräcklig omfattning har veteraniserat (skadat) träd, endast 38 procent av trakterna klarade kravet. Det finns även förbättringspotential vad gäller skapande av högstubbar/ringbarkade träd samt lämnande av grova toppar.

Om du har genomfört en NS-åtgärd som blivit uppföljd genom Grönt bokslut ska du senare ha fått återkoppling via revisorn om hur det gick, vad som har blivit bra och eventuella förbättringsområden. 

Södras rutin för NS-åtgärder finns beskriven i broschyren Naturvårdande skötsel i NS-bestånd

Film om NS-åtgärder

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.