phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Se över dina skogsbilvägar efter vintern

Se över dina skogsbilvägar efter vintern

Skogsbilvägar 2021.

Kontinuerligt underhåll av skogsbilvägarna är många gånger en lönsam investering i din skogsfastighet. Efter vintern och eventuell tjällossning är det nu under våren lämpligt att se över vägarnas skick och åtgärda eventuella skador som uppkommit.

Tjällossningen orsakar årligen allvarliga skador på både vägar och fordon. Många vägar med  otillräcklig bärighet måste stängas av under tjällossningen. Tjälskadorna kan yttra sig som en mjuk och spårig vägbana, som tjälskott och som potthåll. Tjälen kan också lyfta upp stenar och block från vägbanan. 

Undvik tjälskott

Upphöjningar i vägbanan som orsakas av uppskjutande och uppflytande jord kallas tjälskott. Risken för tjälskott är störst på finkorniga jordarter och skadorna uppstår främst på dåligt dränerade vägar under tjällossningen. Då finns vatten kvar i vägkroppen vilket kan göra materialet lättflytande.  Tjälskott uppstår när sådant material tränger upp genom sprickor i den upptorkade vägbanan. Vägar med dålig bärighet och tung trafikbelastning drabbas värst. Förslag på åtgärd kan vara att förbättra vägens dränering och byta ut de övre lagren i vägkonstruktionen till material med högre bärighet.

Åtgärda potthål

Vägskador i form av runda hål som uppstår i vägbanan kallas potthål. På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter samtidigt som temperaturen pendlar runt noll. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Potthål kan också uppstå på sommaren när vatten blir stående i ett litet hål. Vattnet och trafiken skapar en utmattning som utökar håligheten. Ju äldre beläggningen är, desto större är risken för potthål.

Potthål är tecken på flera brister hos vägen: dålig avvattning på grund av otillräcklig bombering  (tvärfall) eller dålig kantskärning, felaktig kornstorleksfördelning i slitlagret, för tunt slitlager samt  dålig bärighet. För att komma till rätta med problemet hyvlas vägen (läs mer om hyvling nedan) och vid behov förs nytt grus på. Hålen kan rättas till med grusslitlager som blandas med vatten och dammbindningsmedel.

Plocka bort stenar

Tjälen kan göra så att stenar och block i vägbanan kan tränga upp och bli fullt synliga. Oftast syns dock stenarna bara som en puckel. Detta är ett problem för trafiksäkerheten och ställer till  bekymmer för hyvlingen. 

Uppträngande stenar kan bero på att undergrunden består av stenrikt och tjälfarligt material, att grundvattnet är högt och på temperaturväxlingar under vintern. Problemet åtgärdas genom att du gräver upp och avlägsnar stenarna och fyller igen med likartat material som i överbyggnaden. Ibland behöver block spräckas, sprängas eller drivas ner det med slaghammare.

Hyvla din väg

En grusväg bör hyvlas regelbundet, hur ofta beror på hur mycket den används. Exempelvis bör en  väg som trafikeras kontinuerligt hela året hyvlas två gånger per år, medan en skogsbilväg som bara  används vid enstaka avverkningar kan klara sig med en hyvling vart annat till vart tredje år.

Hyvling görs med en väghyvel som skrapar upp det översta vägmaterialet, blandar runt det och  fördelar ut det jämnt över vägbanan igen. På det här sättet binds vägmaterialet ihop och får en  bättre och starkare sammansättning. Hyvling bör göras på våren eller hösten eftersom materialet i  vägen då binds ihop bättre än om åtgärden görs en torr sommardag.

Med hyvlingen ser du också till att hålla rätt lutning på vägen. Den är avgörande för att vattnet ska kunna rinna av vägkroppen i stället för att stanna på vägen och tränga ner i den med försämrad  bärighet som följd. Lämpligt tvärfall och skevning på en skogsbilväg (så kallad bombering) är 3-5 procent.

Vegetation i mitten av vägen och i dess kanter gör att vattnet samlas i vägspåren och tränger ner i vägkroppen i stället för att rinna bort från vägkroppen ner i diket. Om du regelbundet hyvlar din väg får du inte detta problem eftersom hyvlingen tar bort vegetationen. Om hyvlingen är eftersatt finns det mycket vegetation på och bredvid vägen och därmed också mycket finjordsmaterial. Detta bör tas bort innan du hyvlar eller grusar din väg eftersom det binder vatten och försämrar vägens bärighet.

Sladdning ett alternativ

Ett ganska vanligt alternativ till hyvling är sladdning. Det finns många varianter av vägsladdar. Ofta bearbetar de endast ytan på vägen och blandar därmed inte runt materialet på samma sätt som en väghyvel. Sladdning ger därmed inte samma goda resultat som hyvling. Men sladdning en gång per år är en bra åtgärd för att hålla vägbanan jämn och vegetationen borta från vägen.

Behöver du hjälp med underhållet av dina skogsbilvägar?

Södra erbjuder flera vägtjänster, bland annat hyvling och sladdning. 

Läs mer här 

Klarar din väg framkomlighetskraven för lastbil med släp?

Om du har bestämt dig för att din väg behöver åtgärdas efter vintern, kolla då också om den är godkänd för framkomlighet för lastbil med släp. Är den inte det är det kanske läge att samordna  åtgärderna för att vägen ska bli bra. Har din väg blivit inventerad hittar du resultatet i appen Min skogsgård. Där ser du vilken framkomlighetsklass vägens respektive olika delar har fått.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.