phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsstrategi ger ökat inflytande över den svenska skogen

Skogsstrategi ger ökat inflytande över den svenska skogen

samverkan och skog symboler med vit bakgrund

Under sommaren har inte bara ett omfattande lagstiftningspaket presenterats av EU-kommissionen. Även ett förlag till en för medlemsländerna gemensam skogsstrategi har lagts fram.

– Skogsstrategin har ett starkt fokus på bevarande av skog och ger EU ett starkt inflytande över den svenska skogen, på mycket detaljerad nivå. Min bedömning är att strategin saknar stöd i ett stort antal medlemsländer och det vore önskvärt om även den svenska regeringen kunde göra en tydlig markering mot kommissionen, säger Marcus Svensson, Head of Public Affairs på Södra.

Viktig kolsänka

I strategin utgör skogen en viktig kolsänka och kolinlagringen i skogen måste öka för att EU ska klara sina klimatmål och leva upp till klimatlagen. Av strategin framgår att medlemsstaterna ska vara uppmärksamma på sina åtaganden om att öka kolinbindningen i skogen och att en ökad avverkning riskerar att minska kolsänkorna. Ett synsätt som enligt Marcus Svensson är ett hot mot ett aktivt skogsbruk.

– Precis som lagstiftningspaketet Fit for 55 fokuserar EU:s skogsstrategi mycket på skogens funktion som kolsänka och att mängden koldioxid i atmosfären kan minska med ökad mängd biomassa i skogen. Detta riskerar att leda till att mindre skog brukas, och med mindre mängd virke tillgängligt minskar också förutsättningarna att tillverka skogsprodukter som på lång och kort sikt kan ersätta fossilbaserade produkter, säger han.

Strategin betonar också att klimat- och naturfrämjande åtgärder ska kunna ge skogsägare inkomster, exempelvis genom ersättning för att behålla skogen intakt för att på så sätt öka kolinbindningen. 

– Även detta initiativ binder virke i skogen och minskar utbudet av skogsråvara. En mindre andel skog brukas då, vilket är sämre för klimatet än ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt, säger Marcus Svensson.

Detaljstyrning av skogsbruksmetoder

I den nya skogsstrategin finns många regler för hur skogen ska skötas och det är ett stort fokus på skogsbruksmetoder som främjar den biologisk mångfalden. Till exempel ska hyggesskogsbruk endast användas när det är särskilt motiverat, stubbar och rötter ska lämnas kvar i skogen, användning av maskiner som riskerar orsaka markskador ska undvikas och drivning under häckningssäsongen måste följa fågeldirektivet. Detta innebär en ökad centraliserad detaljstyrning av svenskt skogsbruk som enligt Marcus Svensson inte är acceptabel.

– Skogsbruket i Sverige bygger på frihet under ansvar. De skogsbruksmetoder som vi använder är anpassade efter svenska förhållanden och inget som bör regleras på EU-nivå. Medlemsländerna har olika naturgivna förutsättningar och dessa tas det bäst hänsyn till på nationell nivå, menar han.

Hot mot självbestämmandet

Miljökommissionären i EU, Virginijus Sinkevicius, har betonat att nuvarande bevarandestatus på skogarna inom EU inte är gynnsam. Han beskriver skogsstrategin som ”a real game changer” i fråga om hur skogen ska skyddas och skötas. Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen med övergripande ansvar för klimatfrågor, har uttryckt att EU delar ansvar med medlemsländerna för flera skogsrelaterade områden, så som naturskydd och motståndskraft mot klimatförändringar. Enligt Marcus Svensson är det tydligt att kommissionen anser att EU ska ha inflytande över medlemsländernas skogsbruk. 

– Det nationella självbestämmandet över skogsfrågorna hotas i takt med att allt mer makt överförs till EU med hänvisning till naturskydd och klimat, inte minst genom den nya skogsstrategin. Kommissionens linje saknar stöd i EU:s fördrag och man går långt utöver sina befogenheter, säger han. 

Nyhet

Publicerad:

Skogsbruket har en viktig roll att spela för att nå EU:s klimatmål. Skogen erbjuder nyttor som kolsänka och råvara för förnybara produkter. Inom EU pågår dock en dragkamp mellan de som betonar skogen som en kolsänka och vill minska avverkningarna, och de som ser förnybar skogsråvara som en viktig del av lösningen för att fasa ut fossila råvaror. Det pågår också en dragkamp mellan brukande och bevarande utifrån målen kring biologisk mångfald.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.