phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Håll dig informerad om hänsynskrävande arter

Håll dig informerad om hänsynskrävande arter

Lunglav

Som certifierad skogsägare ska du ha god kännedom om de hänsynskrävande arter som finns på din fastighet. I samband med en skoglig åtgärd måste du även dokumentera att du tagit hänsyn till dessa arter.

Årets externa revision av hur kraven i skogsbruksstandarderna i PEFC (PEFC/ 05-22-11) och FSC® (FSC-C014930) efterlevs visar att det på ett antal certifierade fastigheter finns brister kopplade till hänsynskrävande arter vid skogsbruksåtgärder.

– Revisionerna visar att både vi inom Södra och en hel del självverksamma medlemmar brister i att ta reda på om det finns några skyddsvärda arter inför en skoglig åtgärd, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra Skog.

Kännedom allt viktigare

Kännedom om hänsynskrävande arter i skogslandskapet har blivit allt viktigare för dig som  certifierad skogsägare. Det har till exempel blivit ett större fokus på rödlistade arter i samhället och i lagar som exempelvis Artskyddsförordningen finns regler och riktlinjer för hur man ska agera för att skydda olika arter i skogen.

Även i certifieringsstandarderna har kraven kopplade till skyddsvärda och rödlistade arter ökat och då framförallt kännedomen kring arterna inför en åtgärd i skogen. I den nya FSC-standarden som började gälla från och med oktober 2020 finns krav på att man som certifierad skogsägare ska inhämta information om förekomsten av rödlistade arter innan man tar itu med åtgärden. Läs mer om kraven kopplade till kännedom om rödlistade arter i FSC:s skogsbruksstandard i särskild ruta här nedan.

– Detta krav innebär att du som har din skogsfastighet certifierad enligt FSC® måste ta reda på om det finns kända förekomster av hänsynskrävande arter i det område där åtgärden ska utföras. Du ska även planera utförandet av åtgärden så att lämplig hänsyn tas och dokumentera den tagna hänsynen, lämpligen som en notis på avdelningen eller beståndet i din skogsbruksplan. Här använder du med fördel appen Min skogsgård, säger Magnus Stamblock.

Informationen och vilken hänsyn som ska tas noteras även i traktdirektivet till den som ska utföra åtgärden. Se exempel på dokumentation i skogsbruksplanen i bilden här ovan.

Certifiering ett åtagande

Skogscertifiering innebär att skogsägaren åtar sig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med respektive skogsbruksstandard.

– Det är viktig att du som är certifierad förstår att du genom ditt certifieringsavtal åtagit dig att löpande hålla dig informerad om och följa de aktuella regler och krav som gäller, avslutar Magnus Stamblock.

x
Dokumentation av exempelvis hänsynskrävande arter görs med fördel i Min Skogsgård som anteckning på aktuell avdelning.

FSC:s krav kopplade till rödlistade arter

  • Information om förekomst av rödlistade arter inhämtas, utvärderas och dokumenteras.
  • Med inhämtande av information menas att ta del av relevanta datakällor avseende artförekomster av rödlistade arter, exempelvis från Artportalen, Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Information om rödlistade arter finns på Artdatabankens hemsida.
  • Bevarandeåtgärder genomförs för de kända förekomster av rödlistade arter som påverkas av skogsbruk. Bevarandeåtgärdernas omfattning och inriktning ska anpassas till arternas  ekologiska krav och hotkategori. Åtgärderna dokumenteras exempelvis i traktdirektiv.
  • I samband med skogsbruksåtgärder tas hänsyn till kända: a) rovfågelbon av prioriterade fågelarter enligt skogsvårdslagen, b) förekomster av revirhävdande fågelarter med små populationsstorlekar, c) tjäderspelsplatser.
  • Använd vägledningar för hänsyn till fåglar framtagna av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket avseende häckningstider, hänsynsavstånd samt annan hänsyn Kända förekomster dokumenteras i samband med skogsbruksåtgärder. Vid avverkning under häckningstid tas hänsyn till viktiga häckningsbiotoper för fåglar. Åtgärder i skiktade lövdominerade skogar utförs utanför fåglarnas häckningsperiod.
  • Hänsyn tas till kända förekomster av skogsanknutna arter förtecknade i artskyddsförordningens bilaga 1 med beteckningen N eller n. Kända förekomster dokumenteras i samband med skogsbruksåtgärder.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.